Соціальна філософія (культурологи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Поляруш Б. Ю.ФФК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФФК-41доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Курс “Соціальна філософія” дасть студентам можливість набути знання з найбільш впливових
теоретичних парадигм соціальної філософії ХХ ст., базових категорій та понять, основні теоретичні проблеми та методи соціальної філософії.
Курс “Соціальна філософія” тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії, філософії культури, філософії релігії, культурної антропології, соціології культури та інших.

«Соціальна філософія» є курс за вибором для спеціалізації 034 «культура» при підготовці бакалавра.
Запропонований курс поглиблює теоретичну базу фахової освіти культуролога-бакалавра. Дисципліна базується на наявних у студентів загальногуманітарних знаннях та компетенціях, засвоєних при вивченні основних навчальних дисциплін підготовки студента культуролога.

Метою даного курсу є:
 систематизація слухачами знань з історії та теорії соціальної філософії, її основних понять і методологічних
принципів, класичними і сучасними теоріями, методами.
 критичне розуміння класичних, некласичний та посткласичних соціально-філософських теорій XIX-XX cт. та оцінка можливостей використання цих теорій для аналізу соціальних явищ сучасного українського суспільства.
 розвиток філософського типу мислення студентів, яке має бути застосоване при роботі над індивідуальними культурологічними дослідженнями: курсовими роботами, есе та інше.
Завданнями, які студенти мають виконати в межах курсу є:
 ознайомлення з основними категоріями та поняттями соціальної філософії;
 вдосконалення знання праць провідних соціальних філософів XIX- XX ст.;

Рекомендована література

1. Уинч П. Идея социальной науки. М., 1996.С.3-104.
2. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию: Учебник для вузов. Изд. 4-е, испр. — М: Академический Проект,
2001. — 314 с.
3. Андрущенко В., Губерський Л., Михальченко М. Культура, ідеологія, особистість : методолого-світоглядний аналіз. –
К.: Знання України, 2002.
4. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Друге видання. К., 1995.
5. Момоджян К.Х. Введение в социальную философию. М., 1997.
6. Кульчицький О. Введення у проблематику сутності філософії // Сутність філософії. Париж, Мюнхен, 1981.С.1-87.
7. Шюц А. Смысловое строение социального мира//Избранное: Мир светящийся смыслом. М., 2004. С.735-956.
8. Вячеслав Липинський та його доба. К., 2010. С. 92-215.
9. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. К., 2009.
10. Донцов Д. Націоналізм. Торонто. Львів, 1966.
11. Андрущенко В. П. Історія соціальної філософії: західноєвропейський контекст. – К.: Тандем, 2000.

Силабус:

Завантажити силабус