Ланюк Євген Юрійович

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

Електронна пошта: Yevhen.Lanyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів: естетика політики, комунікативний вимір сучасних соціокультурних процесів.

Курси

Публікації

Монографії:

 

Ланюк Є. Політика і мистецтво. Історичний взаємозв’язок : монографія / Євген Ланюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 244 с. + вкл. 24 с.

 

Статті в українських та закордонних фахових виданнях:

 

 1. Ланюк Є. Естетика як форма пізнання та осмислення політики / Є. Ланюк |// Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Філософія. Соціологія. Політологія. — Т.21. — №9/2. — С. 109–114
 2. Ланюк Є. Естетика і політика: форми взаємодії / Є. Ланюк // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інституту». Політологія. Соціологія. Право. — 2012. — №1. — С. 38–43
 3. Ланюк Є. Форми діалогічності політики і мистетцтва в гомерівському епосі / Є. Ланюк // Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Філософія. Соціологія. Політологія. — Т.22. — №9/2. — С. 161–169
 4. Ланюк Є. Естетика політичних теорій західноєвропейського Середньовіччя / Є. Ланюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури (науковий журнал). — №8. — Дніпропетровськ: 2014. — 230–235
 5. Ланюк Є. Естетика політичних теорій епохи Відродження / Є. Ланюк // Вісник Львівського національного універстету ім. І. Франка «Філософсько-політологічні студії». — №4 — 2014. — С. 197–211

6 Ланюк Є. Діалогічність політики і естетики у світоглядній парадигмі цивілізацій Стародавнього Сходу / Є. Ланюк // Вісник Львівського національного університету ім. І. Франка «Філософсько-політологічні студії». — №4 — 2014. — С. 230–241

 1. Ланюк Є. Форми діалогічності політики і мистецтва у контексті світоглядно парадигми раціоналізму Нового часу / Є. Ланюк // «Грані» (науковий і теоретичний альманах). — Дніпропетровськ. — №11 (115). — С. 64–71
 2. Ланюк Є., Денисенко В. «Мистецтво монархії» і «мистецтво революції»: діалектика політики і мистецтва раціоналізму / Є. Ланюк, В. Денисенко // Intelektualiści i młoda inteligencja budowniczymi społeczeństw obywatelskich. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – S. 271-286
 3. 9. Laniuk Y. The idea of the escape from freedom of Erich Fromm in light of post-industrial and globalization changes of modern societies: a theoretical analysis / Y. Laniuk // Studium Europy Środkowej i Wschodniej, Kutno. — №2 (2014). — S. 148–156

 

Тези доповідей:

 

 1. Ланюк Є. Естетика і політика: форми взаємодії / Є. Ланюк // Тези Студентської наукової конференції філософського факультету «Дні науки 2012». — Львів: 2012. — С. 95– 98
 2. Ланюк Е. Взаимодействие политики и искусства в контекст культуры/ Е. Ланюк // Культурология в контексте гуманитарного знания: в 3-х ч. Ч.2/ под. ред. Г. А. Салтык. — Курск: Курск. гос. ун-т., 2013. — С. 68–74
 3. Ланюк Є. Естетична концепція тоталітаризму / Є. Ланюк // Науковий діалог «Схід– Захід»: Матеріали наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 10 липня 2013 р.: у 4-х ч. — Д.: ТОВ «Інновація», 2013. — Ч. 3 — С. 189–192
 4. Ланюк Є. Естетика і політика: форми взаємодії / Є. Ланюк // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали наукової конференції, м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.: у 6 ч. — Д.: ТОВ «Інновація», 2013. — Ч. 1. — С. 124–126
 5. Ланюк Є. Політика і мистецтво: до проблеми визначення меж взаємодії / Є. Ланюк // Науковий діалог «Схід–Захід»: Матеріали наукової конференції, м. Кам’янець- Подільський, 7 червня 2014 р.: у 4-х ч. — Дніпропетровськ.: ТОВ «Інновація», 2014. — Ч. 3. — С. 33–37
 6. Ланюк Є. Діалогічність політики і мистецтва в контексті раціоналістичної філософії Нового часу / Є. Ланюк // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.): у 2-х ч. — Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. — Ч. 1. — С. 33–36
 7. Ланюк Є. Діалог політики і мистецтва у призмі ідеологічної трансформації раціоналізму Нового часу / Є. Ланюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціїї «Гуманітарне знання у сучасному соціально-правовому дискурсі» / за ред. С. В. Куцепал. — Полтава: ТОВ «Фірма ―Техсервіс‖», 2014. — С. 99–101
 8. Ланюк Є. Формування концепції прав людини у політико-правовій думці європейського Заходу / Є. Ланюк // Матеріали міжнародної наукової конференції «Еволюція філософських парадигм мислення в контексті глобалізаційних викликів», м. Львів, 17–18 вересня 2013 р., Львів: 2013. — С. 50–52

Біографія

Ланюк Євген Юрійович, народився 8 травня 1990 р. у Львові. У 2012 р. закінчив ЛНУ ім. Івана Франка за спеціальністю «Політологія». Впродовж 2012 – 2015 рр. навчався в аспірантурі кафедри теорії та історії політичної науки ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Історичні типи діалогічності політики і мистецтва: вплив на формування людських свобод» і здобув науковий ступінь кандидата політичних наук.

З лютого 2016 р. працює на посаді асистента кафедри філософії філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Викладає курси: «Філософія», «Social media and politics» (англомовний спецкурс для магістрів-політологів).

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!