Соціологія

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Поляруш Б. Ю.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФФФ-31доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Дисципліна «Соціологія» розроблена таким чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання для того, щоб сформувати  у майбутніх бакалаврів філософії теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики в наступній практичній діяльності з історії класичної соціології, середини XIX – поч. XX ст, основних теоретичних парадигм ХХ ст., основних категорій та понять соціології, основні теоретичні концепції, методи й організація соціологічних дос­ліджень.

Курс “Соціологія”  тісно пов’язаний з іншими курсами теоретичними і практичними курсами, які пропонуються в межах бакалаврської програми з філософії: соціальна філософія, філософія історії, гендерна філософія, філософія релігії, філософська антропологія та інших.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Соціологія» є ознайомлення студентів із завданнями – систематизація  знань з історії та теорії соціології, основних понять і методологічних принципів, класичними і сучасними теоріями, методами; критичне розуміння  класичних макро- та мікросоціологічних теорій XIX-поч. XX cт. та оцінка можливостей цих теорій для аналізу соціальних явищ України (становлення та розвиток громадянського суспільства) та світу; розвиток  соціологічної уяви студентів, яка має бути застосована при роботі над ІНДЗ – індивідуальні соціологічні проєкти.

Цілі дисципліни:

  • Набуття навичок самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел;
  • Наукове опрацювання та збір інформації про сучасні соціальні, економічні, політичні, культурні особливості соціальних явищ та процесів у суспільстві;
  • Ознайомлення та аналіз основних емпіричних та теоретичних та методологічних аспектів соціології та соціологічного знання;
  • Аналізування та коментування літератури з соціокультурної та загальнонаукової проблематики.

Рекомендована література

1. Соціологічна думка України: Навч. посібник /М.В. Захарченко, В.Ф.Бурлачук, М.О. Молчанов та ін.- К., 1996.
2. Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН
України, 1995. – 114 с.
3. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
4. Бочковський О.-І. Вступ до націології. К., 1998.
5. Старосольський В. Теорія нації К., 1999.
6. Шаповал М. Загальна соціологія. К., 1996.
7. Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. К.. 1994.
8. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. –
№4.
9. Юренко Ю. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –
2001. – №1.
10. Дэвис К., Мур У. Некоторые принципы стратификации // Cоциальная стратификация / Отв. ред. С.А. Белановский. М.,
1992. Вып. 1.
11. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. М., 1996

Силабус:

Завантажити силабус