Філософія (ф-ет культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Откович К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532

Опис курсу

Курс передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що саме необхідно для студентів факультету культури і мистецтва, для формування і розвитку сучасної світоглядно-методичної парадигми, що сьогодні неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні особливості розвитку філософської думки в Україні. В програму включено першоджерела, в яких ставиться акцент на естетичне, духовне осягнення світу. Курс складається з вивчення 7 тем.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.
 2. Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковсъкий ВТ. та ін. Філософія: Підручник. – К., 2001.
 3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.
 4. Кульчицький 0. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен – Львів. 1995.- 164с.
 5. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.
 6. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 2001.
 7. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І. Горак та ін./.- К. Либідь, 1993.- 576 с.
 8. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). За ред. проф. І.Ф.Надольного. К.:- Вікар, 1997 -620 с.
 9. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.Б. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2005. -455 с. – (Вища освіта XXI століття).
 10. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.
 11. Філософський словник /За ред. В.І. Шинкарука – К., 1986. – 594 с.

Силабус:

Завантажити силабус