Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Янкович Т. Я.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФм-11Янкович Т. Я.

Опис курсу

Розвиток цифрового суспільства впливає на формування нових компетенцій пов’язаних із комунікацією та навчанням. Педагогічні та навчальні технології, методичне забезпечення навчального процесу викладання філософських дисциплін у вищій школі (складання навчальних програм, анотацій та силабусів) є обов’язковою умовою формування фахової майстерності магістра філософа.

Мета та цілі курсу:

Створення умов для формування у магістрів філософського факультету навиків і вмінь до професійної і самостійної роботи з підготовки та проведення лекцій та семінарських занять з філософії (філософських дисциплін) на різних факультетах ЗВО.

Реалізація індивідуального творчого потенціалу та підвищення ефективності педагогічної діяльності.

Мета, цілі та зміст відображено у інтегральних, загальних та фахових компетенціях та програмних результатах навчання, а саме – здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність розробляти проекти та управляти ними.

Усвідомлення зв’язків філософської спеціалізації з іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

Здатність формулювати та аргументувати актуальні філософські ідеї, доказово й обґрунтовано викладати результати дослідження, здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження., здатність критично працювати з філософськими текстами, застосовувати різні методи аналізу та інтерпретації, здатність викладати філософські дисципліни у закладах вищої освіти.

Знати і використовувати фаховий словник та філософські засоби для донесення власних знань, висновків
та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

Пропонувати та обґрунтовувати нові підходи до розв’язання задач і проблем.

Використовувати методологію та пізнавальні засоби, що властиві філософії та її застосуванням, зокрема у сфері соціогуманітарного пізнання.

Володіти державною та іноземними мовами на рівні, достатньому для вільного фахового спілкування та обговорення наукових проблем і результатів досліджень у сфері філософії.

Розуміти зв’язки філософії з іншими напрямами філософського дискурсу та іншими інтелектуальними й гуманітарними практиками.

Ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності.
Аналізувати, оцінювати і прогнозувати соціальні, політичні, економічні та культурні процеси із застосуванням фахових знань та спеціалізованих навичок розв’язання складних філософських задач.

Розробляти і викладати філософські дисципліни в закладах освіти.

Рекомендована література

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнародний благодійний фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
 2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – Київ, 2003.
 3. Андрущенко В., Бойченко М., Гомілко О. [та ін.]. Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів : монографія. – К. : Пед. думка, 2011. – 320 с.
 4. Г. В. Монастирна, Т. В. Бондаренко. Сучасні інформаційні засоби в педагогічних технологіях як фактор підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
 5. Гамаюнов В. Г. Дидактичний менеджмент: навчаюче управління. – Харків, 2004.
  Дидактика вищої школи: навч. посібник / О. О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 6. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
 7. Дроздова І.П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти». – Харків: ХНАМГ, 2008.
 8. Зайченко І. В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі. – К.,2017. – 456 с.
 9. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології: Навч.посібник. – Київ, 2016. – 227 с.
 10. Корміна Л. І. Методика викладання дисциплін за фахом у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації до курсу / Л. І. Корміна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 52 с.
 11. Кульматицька. – Тернополь: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 128 с.
 12. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / В.М.Нагаєв. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.
 13. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA2018 / кол. авт. : М. Мазорчук (осн. автор), Т. Вакуленко, В. Терещенко, Г. Бичко, К. Шумова, С. Раков, В. Горох та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ : УЦОЯО, 2019. – 439 с.
 14. Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 2-ге вид. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.
 15. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006. – с. 74-83
 16. Прокопів Л. Інформаційні технології в педагогіці: методичні рекомендації до самостійної роботи / Л.М.Прокопів. – Івано-Франківськ, 2013. – 60 с.
 17. Резван О. Методика викладання у вищій школі / О.О. Резван. – Харків, ХНАДУ: «Міськдрук», 2012.
 18. Силадій І. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. Вища освіта України. № 4. 2016.
 19. Філософія: підручник для студентів вищ.навч.закл. / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер, І. С. Добронравова, В. В. Ільїн /за ред. Л. В. Губерський. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Харків : Фоліо, 2018. – 620 с.
 20. Швай Р. І. Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі: навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 112с.
 21. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навч.-метод. посіб. Київ, 2002.
 22. Янкович Т. Виклики інформаційного суспільства крізь призму освітніх інструментів
 23. Янкович Т. Навколо філософії: Європейський досвід онлайн-курсів

Силабус:

Завантажити силабус