Епістемологія (соціологи)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
626доцент Добропас І. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
626

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Епістемологія” є осмислення основних закономірностей розвитку пізнавального процесу, механізмів та чинників,що зумовлюють процес вироблення знання.

Завдання вивчення курсу “Епістемологія” полягає у розгляді та аналізі основних етапів становлення теорії пізнання в історичних та культурних контекстах, в дослідженні поліструктурності та поліфункціональності знання. Особлива увага у курсі надається дослідженню механізмів продукування та функціонування наукового знання.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: – основні етапи розвитку гносеології,

  • основні гносеологічні парадигми та їх представників;
  • основну проблематику сучасної гносеології та епістемології;
  • орієнтуватися в шляхах вирішення цих проблем..

вміти: –   розрізняти особливості гносеологічних концепцій,

  • аналізувати основні підходи до вирішення фундаментальних

гносеологічних проблем

  • критично аналізувати  першоджерела
  • висловлювати власну позицію з приводу розглянутих в курсі проблем.

Рекомендована література

1. Степин В. С. Теоретическое знание. Минск 2000. Гл. Основания науки

2. Степин В. С. Становление научной теорий. Минск, 1976;

3. Структура и развитие науки. Из бостонских исследований по философии науки. М., 1978

4. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2001. С.155 –184

5. Лекторский  В.А.Субъект, объект, познание. М., 1980. С.3-13

6. Автономова Н.С.Рассудок, разум, рациональность М. 1988с. 11-64

7. Касавин И.Т. Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории розд 7.   М 2001

8. Кун Т. Структура научных революций. М., 1976; Гл.10

9. Тулмин С. Концептуальные революции в науке

10. Фейерабенд П. Ответ на критику // Структура и развитие науки. М., 1978. С.419 – 455.

11. Декарт Р. Правила для руководства ума. Соч. В 2-х тт. Т.1.С. 78-91, 326

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму