Сучасна філософія щастя та добробуту

Тип: На вибір студента

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Лущ-Пурій У. І.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФФм-11доцент Лущ-Пурій У. І.

Опис курсу

Курс “Сучасна філософія щастя та добробуту” є дисципліною вільного вибору студентів (ДВВС) у рамках професійної підготовки фахівців освітнього рівня “магістр” зі спеціальності філософія, освітньо-професійної програми  “Філософія”, яка викладається в другому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс спрямований на те, щоб сформувати фундамент теоретико-практичних знань про феномен щастя, необхідний для того, щоб студенти в подальшому розвивали свою компетентність бути щасливими. Курс ґрунтується на сучасному інноваційному підході до щастя саме як до компетентності: тобто, щоб бути щасливим (крізь призму сучасної евденоністичної філософії та психології), потрібно інтегрувати в цілісну систему відповідні знання, вміння, навички, цінності та способи мислення. Навчально-методичні матеріали курсу спрямовані на забезпечення студентів інструментарієм для формування компетентності бути щасливим. Курс частково побудований на міждисциплінарних (філософських, психологічних та нейропсихологічних) знаннях, що забезпечує отримання студентами цілісних та комплексних теоретико-практичних знань про щастя. Курс починається з історико-філософського аналізу концепцій щастя у східній та західній філософії, простеження трансформації поняття щастя у західній культурі та розгляду підстав актуалізації евдемонізму у ХХІ ст. Аналізується соціально-політичний, культурний та економічний контекст щастя у сучасному глобалізованому світі крізь призму концепції сталого розвитку та розбудови громадянського суспільства в Україні. Особлива увага приділяється вивченню рівнів та компонентів щастя людини крізь призму праць сучасних філософів, що є представниками евдемонізму, кореляції щастя зі свободою, етикою та мораллю, а також філософсько-психологічних інструментів для підвищення рівня відчуття щастя і покращення якості життя.

Деякі заняття курсу за попередньою домовленістю зі студентами можуть бути проведені англійською мовою.

Мета курсу: сформувати цілісне теоретико-практичне знання про феномен щастя, на основі якого студенти зможуть підтримувати своє відчуття щастя та підвищувати якість свого життя.

Після завершення курсу студент повинен:

  • здобути цілісне розуміння феномену щастя на основі теоретико-практичного знання;
  • знати основні концепції щастя у західній та східній філософії; Арістотелівську та сучасну інтерпретації концепції евдемонізму; соціально-політичний, економічний та культурний контекст актуалізації евдемонізму у ХХІ ст.; рівні та компоненти щастя; зв’язок сучасної евдемонічної концепції з результатами найновіших психологічних та нейропсихологічних досліджень феномену щастя; взаємозв’язок щастя зі свободою, етикою та мораллю;
  • вміти впроваджувати отримані теоретико-практичні знання у практику власного соціального, культурного, професійного та особистого життя, а саме: ефективно використовувати філософський та психологічний інструментарій для підвищення якості свого життя, підтримувати власне відчуття щастя, покращувати міжособистісні стосунки та взаємодію, розставляти ціннісні пріоритети, створювати та здійснювати проєкт власного щасливого життя.

Рекомендована література

Основна література:
1. Арістотель. Нікомахова етика. Київ: Аквілон-Плюс, 2002. 480 с.Арістотель. Політика. Київ: Основи, 2005. 239 с.
2. Айраксинен Т. Щастя. Відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас його немає. Львів-Київ, 2017. 208 с.
3. Aristotle. Eudemian Ethics. Cambridge University Press, 2013. 204 p.
4. Макінтайр, Е. Після чесноти. К.: Дух і літера, 2002. 438 с.
5. Пурій Р., Лущ У. Планування щасливого життя. Львів: Літопис, 2019. 168 с.
6. Tatarkiewicz W. O szczęściu. Warszawa, 2012. 576 p.
7. Сенека. Про щасливе життя // Сенека. Діалоги. Львів, 2016.
8. Сенека. Моральні листи до Луцілія. Київ, 2005.
9. Тейлор Ч. Джерела себе. Київ, 2005. 696 с.
10. Diogenes Laertius. Lives of the Eminent Philosophers. Oxford University Press, 2018. 704 p.
11. Епікуреїзм // Читанка з філософії. Київ, 1992. Т.1: Філософія стародавнього світу. С. 176 – 181.
12. Фельдман-Барретт Л. Як народжуються емоції. Харків, 2018. 480 с.
13. Граціано Брюнінг Л. Керуй гормонами щастя. Харків, 2019. 240 с.
14. Чиксентмігаї М. Потік. Психологія оптимального досвіду. Харків, 2017. 368 с.
15. «The Happy Film» (2016). Режим доступу: https://www.thehappyfilm.org/
16. Arden J. Learning to Be Happy – Neuropsychological Perspective // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 25-29. https://doi.org/10.31108/7.2020.3
17. Arden J. SEEDS of Happiness, Or the Mind’s networks and Happiness // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 17-24. https://doi.org/10.31108/7.2021.
18. Фромм Е. Мати чи бути? Київ, 2010. 222 с.
19. Фромм Е. Втеча від свободи. Харків, 2019. 288 с.
20. Hysa X., Suparaku S.. From Happiness to Super Happiness: Not a Tradeoff Anymore. Happiness and Contemporary Society: Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv, 2020. P. 114-116. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2020.26
21. Гакслі О. Який чудесний світ новий! Київ, 2021. 304 с.
22. Винниченко В. Конкордизм. Система будквання щастя. Київ, 2011. 335 с.
23. Лущ-Пурій У.І. Чи можливе щастя під час війни? // Тези звітної наукової конференції філософського факультету. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2023. С. 36-40. https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/02/Tezy-konferentsii-2023.pdf
24. Лущ-Пурій У. Ідея щастя у творчості Лесі Українки // Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю „Ідеологиня національної аристократії“ (25–26 лютого 2021). Львів, 2021. С. 67-73. https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34955
25. Lushch-Purii U. The Ukrainian Happiness: the Ukrainian Context of anthropological model Homo Eudaimonicus (Українське щастя: український контекст антропологічної моделі Homo Eudaimonicus) // Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової
конференції «Щастя та сучасне суспільство», 20 березня 2022 р. – Львів: СПОЛОМ, 2022. – C. 134-136.
https://doi.org/10.31108/7.2022.26
26. Мельник В., Лущ-Пурій У. Концепція щастя Григорія Сковороди в сучасних соціокультурних контекстах // Григорій Сковорода в сучасному багатовимірному світі: філософські рефлексії : монографія / за наук. ред. Володимира Мельника, Людмили Рижак. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. – С. 36-53.
27. Сковорода Г. Наркіс. Розмова про те: Пізнай себе // Сковорода Г. Твори у двох томах. Том 1. С. 151-187.
28. Сковорода Г. Розмова, названа Алфавіт, Або Буквар світу // Сковорода Г. Твори у двох томах. Том 1. С. 413-463.
29. Франко І. Що таке поступ? // Франко І. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. Київ, 1956. С. 360-405.
30. Бойченко М. Освітні практики і пошуки щастя (на прикладі шкільної освіти) // Щастя та цивілізаційний розвиток: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (14-15 листопада 2019). Львів, 2019. С. 41-44.
https://lib.iitta.gov.ua/718865/1/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%
B9%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-
%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F-2019.pdf
31. Lushch-Purii U. Homo Eudaimonicus: a Role of a New Anthropological Model in Reformatting a Contemporary System of Education // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2021). Lviv: SPOLOM, 2021. P. 171-174. https://doi.org/10.31108/7.2021.39
32. The Hedonic Imperative – https://www.hedweb.com

Силабус:

Завантажити силабус