Лущ-Пурій Уляна Ігорівна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: uliana.lushch-purii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

 • соціальна філософія
 • філософська антропрологія
 • дослідження секуляризації та секулярності
 • евдемоністична концепція щастя

Курси

Публікації

Монографія:
Лущ Уляна. Феномен секуляризації: наближення до трансцендентного. – Львів: Літопис, 2016. – 240 с.
Науково-популярна книга:
2. Пурій Роман, Лущ Уляна. Планування щасливого життя. – Львів: Літопис, 2019.
– 168 с.
Історичний роман:
1. Лущ Уляна. Tres Pontes (Три мости). – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 374 с.
Наукові статті:
1. Лущ У. Свобода людини у суспільстві в інтерпретації Й. Лотца та Ж. Марітена // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». – 2010. – Вип. 13. – С. 90-96.
2. Лущ У. Переосмислення процесу секуляризації у сучасній західнофілософській думці (у концепціях Дж. Ваттімо та Ч. Тейлора) // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького. Серія «Економічні науки». – 2010. – Т. 12. – № 12.
– С. 206-214.
3. Лущ У. Секуляризація як шлях людської свободи в екзистенціалізмі Ж. П. Сартра та А. Камю // Мультиверсум. – 2011. – № 9 (107). – ь С. 133-144.
4. Лущ У. Модерн та секуляризація: формування нової ідентичності // Гілея.
– 2011. – № 7 (49). – С. 236-242.
5. Лущ У. «Теорема секуляризації»: християнські витоки чи делегітимація Нового часу? // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». – 2012. – Вип. 15. – С. 103-111.
6. Лущ У. К вопросу об определении современности: постсекулярность или секуляризация в действии // Исторические, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2013. –
№ 5 (31): в 2-х ч. – Ч. І. – С. 121-125.
7. Lushch U. Paradigms shift in philosophy of medicine: from Cartesian dualism to phenomenology // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 96 (№ 5). – С. 257-260.
8. Lushch U. From «classical» transcendence to «post-transcendence»: an overview of the problem // Вісник Львівського університету. Серія «Філософські науки». – 2015. – Вип. 17. – С. 45-52.
9. Horoshko V., Lushch U. The human body from phenomenological and personalist perspective: appealing to the donorship issue // Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки: український науково-практичний журнал – 2017. – Том 50. – № 2. – С. 101-104. DOI: https://doi.org/10.25040/ntsh2017.02.101
10. Лущ У. Евдемонізм та гедонізм крізь призму сучасної західної філософії // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 130 (№ 3). – С. 264-268.
11. Лущ У. Мультикультуралізм в контексті проблеми ідентичності та постнекласичної науки // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 131 (№ 4). – С. 279-283.
12. Lushch U. The self in the world: overcoming classical dualism and shaping new landmarks. In: Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2018, 13. P. 17–29. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i13.122840
13. Lushch-Purii U. Eudaimonic Happiness as a Convergence Point for Religion and Medicine: The Ukrainian Context // Occasional Papers on Religion in Eastern Europe. – 2021. – Vol. 41 : Issue 1 , Article 9. – P. 106–117.
14. Lushch-Purii U. From Homo Economicus to Homo Eudaimonicus: Anthropological and Axiological Transformations of the Concept of Happiness in A Secular Age // Anthropological Measurements of Philosophical Research. – 2021. – 19. – Р. 61–74. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i19.235992
Тези конференцій:
1. Лущ У. Віра як індивідуальний пошук духовності у сучасній секулярній добі // Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції
«Релігія, релігійність, філософія та гуманітарне знання у сучасному інформаційному просторі» (21-23 грудня 2010, Луганськ-Рубіжне). – Луганськ, 2010. – Ч.1. – С. 232-235.
2. Лущ У. Секуляризація як філософська проблема: екскурс в історію поняття // Збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (17-19 травня 2011, Рубіжне-Луганськ- Житомир- Новочеркаськ-Ніш). – Луганськ, 2011. – Ч. І. – С. 28-33.
3. Лущ У. Релігійні джерела ідеї секуляризації: історико-філософська розвідка проблеми // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми соціально- гуманітарних наук» (17 грудня 2011, Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ, 2011. – Ч. ІІ. – С. 30-32.
4. Лущ У. Здійснення секуляризації чи реванш релігійного: місце сакрального в сучасності крізь призму новітньої французької філософії // Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (27-29 грудня 2011, Рубіжне-Луганськ-Житомир- Новочеркаськ-Баку-Ніш). – Луганськ, 2011. – Ч. І. – С. 78-81.
5. Лущ У. Критичний погляд на «теорему секуляризації»: секуляризація християнства чи теологізація античності? // Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (11 квітня 2012, Запоріжжя). – Дніпропетровськ, 2012. – Ч. IV. –С.43-44.
6. Лущ У. Чинники секуляризації у добу Середньовіччя // Тези звітної наукової конференції філософського факультету Львівського національного університету ім. І. Франка. – Львів, 2012. – Вип. 9. – С. 71-74.
7. Лущ У. Ідея прогресу: секулярний варіант смислу історії // Матеріали міжнародної наукової конференції «Європеєць як творець цивілізації розвитку і прогресу: Еволюція філософських парадигм мислення в контексті глобалізацій них викликів» (17-18 вересня 2013, Львів). – Львів, 2013. – С. 58-60.
8. Лущ У. Феномен національної ідентичності: сучасний контекст // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна українська нація: мова, історія, культура» (16 березня 2016, Львів). – Львів, 2016. – С. 219-220.
9. Lushch U. Christian origins of secularity and contemporary challenges of the multicultural world // Тези Міжнародної конференції «Філософія діалогу і порозуміння в побудові європейської та світової спільнот» (22-24 червня, 2016, Львів). – Львів, 2016. – С. 269-271.
10. Лущ У. Етичні аспекти антропного принципу // Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково- практичної конференції (Львів, 15-16 грудня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 148-149.
11. Лущ У. Реформація та «розчаклування» світу // Реформація і трансформація суспільства: досвід минулого і виклики сучасності: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 грудня 2017, Львів). – Львів, 2017. – С. 140-141.
12. Lushch U. For-me-ness in phenomenological account of consciousness // Mind, Brain, Language: Current Problems and Interdisciplinary Achievements. International Conference Proceedings (April, 19-20, 2018, Lviv, UKRAINE). P. 23-24.
13. Лущ У. Переваги компетентнісного підходу у викладанні філософії іноземним студентам (на прикладі ЛНМУ ім. Данила Галицького // Гуманітарні виміри трансформації сучасної вищої медичної освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17-18 травня 2018, Київ). – Київ, 2018. – С. 20-21.
14. Lushch U. How Does Freedom Contribute to Happiness? (Social Aspects in Neo- Aristotelian Interpretation of Amartya Sen) // The Phenomenon of Freedom and Challenges for Civilization in the 21st Century. International Conference Proceedings (May, 23-24, 2019, Lviv, UKRAINE). P. 39-40.
15. Lushch U. Social Efficiency of Eudaimonic Happiness // Happiness and Civilizational Development. International Conference Proceedings (November, 14-15, 2019, Lviv, UKRAINE). P. 35-36.
16. Lushch-Purii U., Purii R. Teleologicality and Happiness: Eudaimonic Response to the 21st Century Challenges // Happiness And Contemporary Society : Conference Proceedings Volume (Lviv, March, 20-21, 2020). Lviv: SPOLOM, 2020. P. 147-148. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2020.37
17. Лущ-Пурій У. Ідея щастя у творчості Лесі Українки: фольклорно-біографічні впливи // Ідеологиня національної аристократії на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки : Збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Львів,25-26 лютого 2021). – Львів, 2021. – С. 67 – 73.
18. Lushch-Purii U. Homo Eudaimonicus: A Role of a New Anthropological Model in Reformatting a Contemporary System of Education // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів, 2021. – P. 171 – 174. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2021.39
19. Lushch-Purii U., Golyash I., Bazylevych A., Purii R. Impact of COVID-19 Quarantine Restrictions upon the Ukrainians’ Happiness: Results of 2020 Study // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів, 2021. – P. 175 – 178. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2021.40
20. Arden J., Lushch-Purii U. Arden, John. SEEDS of Happiness, or the Mind’s Networks and Happiness. Interview by Uliana Lushch-Purii // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів, 2021. – P. 17 – 24. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2021.1
21. Haybron D., Lushch-Purii U. Haybron, Dan. Happiness and the Good Life. Interview by Uliana Lushch-Purii // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів, 2021. – P. 130 – 133. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2021.28
22. Paquette J., Lushch-Purii U. Paquette, Jonah. The Science of Awe: How Cultivating Wonder Boosts Your Happiness and Health. Interview by Uliana Lushch-Purii // Щастя та сучасне суспільство : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (Львів, 20-21 березня 2021 р.). – Львів, 2021. – P. 220 – 225. DOI: https://doi.org/10.31108/7.2021.50
Науковий переклад:
1. Сомс С. Істина, значення і розуміння / переклад з англ. У. Лущ // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За наук. ред. А.С. Синиці. – Львів: Літопис, 2014. – С. 67-87.
2. Райт К. Слідування правилу без підстав: квієнтизм Вітґенштайна та засадниче питання / переклад з англ. І. Грабовського та У. Лущ // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За наук. ред. А.С. Синиці. – Львів: Літопис, 2014. – С. 124-149.
3. Чалмерс Д. Сміливо зустрічаючи проблему свідомості / переклад з англ. У. Лущ
// Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За наук. ред. А.С. Синиці. – Львів: Літопис, 2014. – С. 301-334.
4. Франкіш К. Аргумент анти зомбі / переклад з англ. У. Лущ // Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За наук. ред. А.С. Синиці. – Львів: Літопис, 2014. –С. 340-360.
5. Медді П. Об’єктивність у математиці / переклад з англ. У. Лущ // Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за науковою редакцією В. П. Мельника та А. С. Синиці. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 120-159.
6. Ґодфрі-Сміт П. Інформація в біології / переклад з англ. У. Лущ // Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за науковою редакцією В. П. Мельника та А. С. Синиці. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 227-250.
7. Ботболь-Баум М. За межами етики турботи? / переклад з франц. У. Лущ // Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за науковою редакцією В. П.
Мельника та А. С. Синиці. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 289-310.

Біографія

Народилася 04 серпня 1989 р. у м. Львів.

ОСВІТА
2014 – кандидат філософських наук
2010 – магістр філософії
(диплом з відзнакою) Львівський національний університет імені Івана Франка

ДОСВІД РОБОТИ
2021 – дотепер доцент
Кафедра філософії
Львівський національний університет імені Івана Франка
2019 – дотепер співзасновниця та координаторка міжнародної
співпраці ГО «Український інститут дослідження щастя»

Головна


2016 – 2021 доцент
Кафедра філософії та економіки
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2014 – 2016 асистент (за сумісництвом)
Кафедра філософії
Львівський національний університет імені Івана Франка
2011 – 2016 викладач
Кафедра філософії та економіки
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
2010 – 2011 асистент (за сумісництвом)
Кафедра філософії та політології
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького
2010 – 2013 аспірант
Кафедра історії філософії
Львівський національний університет імені Івана Франка

Проекти

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ

 • Травень 2016 Європейська програма академічної мобільності Erasmus+ KA017
  Кафедра філософії
  Близькосхідний технічний університет, (Анкара, Туреччина)
 • Травень 2021 Лекція для аспірантів кафедри філософії, гуманітарних наук та
  освіти Університету Перуджі (Перуджа, Італія) на тему «Homo
  Eudaimonicus в Секулярній Добі» (18.05.2020)

УЧАСТЬ В МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ ЗАКОРДОНОМ

 • Вересень 2018 доповідь “Problem of Free Will in “Westworld” (TV Series):
  Introducing Philosophy Through Popular Culture” на Міжнародній конференції PhilosophyCon 3 (01-02.09.2018, Краків, Польща)
  Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=G50xnZj2tnY
 • Вересень 2019 доповідь “Pursuit of Happiness in Pop Culture:
  Hedonism Versus Eudaimonism” на Міжнародній конференції PhilosophyCon 3.0+1.0. (14-15.09.2019, краків, Польща)
  Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=FHf333DdI_A

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЙ

 • Березень 2021 cпіворганізаторка, відповідальна редакторка Збірника матеріалів конференції та координаторка міжнародної співпраці Другої міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” (Березень, 20-21, 2021, Львів, Україна): http://ukr-happiness-institute.com/category/materialy-konferenci%d1%97-2021/
 • Березень 2020 cпіворганізаторка, відповідальна редакторка Збірника матеріалів конференції та координаторка міжнародної співпраці Першої міжнародної наукової конференції “Щастя та сучасне суспільство” (Березень, 20-21, 2020, Львів, Україна): http://ukr-happiness-institute.com/materiali-konferenci%d1%97-2020/
 • Листопад 2019 cпіворганізаторка, відповідальна редакторка Збірника матеріалів конференції та координаторка міжнародної співпраці Першої міжнародної наукової конференції “Щастя та цивілізаційний розвиток” (Листопад, 14-15, 2019, Львів, Україна)
 • Квітень 2018 cпіворганізаторка, відповідальна редакторка Збірника матеріалів конференції та координаторка міжнародної співпраці Міжнародної науково-практичної конференції “Розум, мозок, мова: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення” (Квітень, 19-20, 2018, Львів, Україна)
 • Грудень 2016 cпіворганізаторка та відповідальна редакторка Збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Антропний принцип в контексті актуальних проблем філософії науки” (Грудень, 15-16, 2016, Львів, Україна)

ЗНАННЯ МОВ

 • Українська рідна мова
 • Англійська IELTS C1 Academic (2017)
 • Французька DELF B1 (2007)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!