Філософія (економ. ф-ет, спец. “маркетинг”)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Ознайомлення студентів зі світовою філософською думкою та філософськими проблемами з урахуванням історико-філософського контексту для стимулювання та вироблення власного стилю філософування і розширення власного світогляду, сприяти формуванню і удосконаленню навиків самостійного творчого, аналітичного та абстрактного мислення, розвинути в студентів зацікавлення фундаментальними знаннями. Даний курс дає уявлення про особливості виникнення та розвитку філософського знання, і його ролі в розвитку і функціонуванні культури, суспільства, і значення для особистого життя людини.

Знання філософії підвищує культуру мислення і спілкування, філософія сприяє інтелектуальному та творчому розвитку, ефективному веденню дискусії та опрацюванню першоджерел, посилює логічність та аргументованість мовлення та письма, розвиває здібності усного мовлення і критичного аналізу письмових текстів.

Рекомендована література

 1. Антологія сучасної аналітичної філософії, або жук залишає коробку / За ред. А. Синиці. – Л.: Літопис, 2014. – 374 с. С. 9-25; 25-37; (Дж. Серль: 225-257; Д. Деннет: 276-297; Д. Чалмерс: 297-337).
 2. Баумейстер А. Джерела і приховані мотиви фундаментальної онтології / А. Баумейстер // Sententiae. – 2012. – № 2 (XXVII). – С.46–59.
 3. Бойченко І.В. Філософія історії. К., 2000.
 1. Вандельфельс Бернхард  Вступ до феноменології. – К . :  Альтерпрес, 2002. – 176 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека).
 2. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритости. – Львів, 2000.
 3. Гантінґтон С. Захід: унікальність versus універсалізм //  Рижак Л. Філософія як рефлексія  духу : хрестоматія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 498-508.
 4. Дахній А. Нариси історії західної філософії ХІХ-ХХ ст..: навч.посібник / Андрій Дахній. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 93-154.
 5. Кемп П. Переосмислення філософії як сили слова // Вісник Львівського університету. Серія: філософськінауки. – Львів, 2008. – № 11. – с. 7-14. // Режим доступу http://old.filos.lnu.edu.ua/Visnyk/2008_11/1.pdf
 6. Лакатош І. Історія науки та її раціональні реконструкції // Психологія і суспільство. Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 13-23. // Режим доступу http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6495/1/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%88%20%D0%86..pdf
 7. Лепп І.Християнська філософія екзистенції. Пер. з франц. – Київ, 2004.
 8. Патнем Роберт. Творення демократії. – К., 2002.
 9. Рижак Л. В. Філософія : підручник. – Львів:  ЛНУ імені Івана Франка,  – 650 с.
 10. Саїд Е. Культура й імперіалізм. – К.: Критика, 2007. – С. 37-51; 111-135.
 11. Семенюк Е., Мельник В. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів : Світ, 2006. – 152 с.
 12. Тейлор Ч. Джерела себе. Творення новочасної ідентичності / Пер. з англ. – К.: Дух і літера, 2005. – 696 с.
 13. Франко І. Поза межами можливого // Зібрання творів: У 50 т. – К: Наукова думка, 1986. – Т.45. – С. 276–285.
 14. Фрідмен Т. Нова система. Лексус і оливкове дерево // Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 509-525.
 15. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. – Львів: Кальварія, 2005. – 380 с.
 16. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – Мюнхен-Львів: УВУ, 1994. – 175 с.

Силабус:

Завантажити силабус