Урбаністика: від історії до дискурсу

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Поляруш Б. Ю.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФФФм-11доцент Поляруш Б. Ю.

Опис курсу

Курс «Урбаністика: від історії до дискурсу» розроблено таким чином, щоб надати учасникам навчального процесу необхідні знання для того, щоб сформувати у теоретичні знання та практичні уміння, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані навики в сфері урбаністики.

Навчальна дисципліна «Урбаністика: від історії до дискурсу» покликана забезпечити теоретичне знання з основ соціогуманітарної урбаністики та її практичне використання. Особлива увага при вивченні курсу приділяється розвитку уміння аналізувати роль міста в історії цивілізації, в становленні сучасного суспільства. Поряд з цим в межах
курсу досліджується можливість міждисциплінарної взаємодії стосовного нового запиту на розуміння ролі міста, міського середовища та міського простору для розвитку сучасної людини. Розглядається специфіка взаємодії міста та села в умовах новітньої історії України.

Метою навчальної дисципліни «Урбаністика: від історії до дискурсу» є формування у майбутніх науковців, викладачів, громадян розуміння, як в межах своїх професійних компетенцій та громадянських позицій магістранти можуть впливати на місто, міське середовище. Та як саме місто, міський дискурс впливає на них.

Рекомендована література

1. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, Київ, 1998.
2. Возняк Т. Феномен міста. Львів, 2009, 334с.
3. Галушко К. «Хліборобська ідеологія» В.Липинського у системі східноєвропейського аграризму // Український історичний збірник. К., 2000, Вип. 2. С.164-166.
4. Глазычев В. Урбанистика.- М.: 2008
5. Демихов А.И. Философия городв в Украине – право граждан на участие в муниципальном
управлении на примере г.Сумы //Аспекті публічного управління, 2016. №4-5, С.71-77.
6. Димчук А. Місто – масонська філософська майстерня //Докса. 2019, вип.2(32) С. 140-147.
7. Ізосімова С. Екзистенціальна філософія міста, як основна риса однойменного роману
В.Підмогильного //Наука. Релігія. Суспільство, 2014. №3.С.35-38.
8. Карась А.Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних
інтерпретаціях.-Київ-Львів, 2003 – 520с.
9. Кононенко Т. Місто як текст: освоєння урбаністичного простору як ключ до творення тексту. // Слово і час, 2007, С.34-41.
10. Корновенко С. Хутірська філософія П.Куліша: біля джерел українського аграризму//Український історичний журнал. – 2020-№5, С.64-76
11. Лой А. Цінності громадянського суспільства в добу урбаністичного ренесансу. К., 2008 – 214с.
12. Соціологія міста/ під ред. О.К.Міхеєвої.- Донецьк, 2010 – 463с.
13. Сошніков А. Метаморфози «хуторянської філософії» П.Куліша// Грані. – Вип.4. – К.: 2012. – С.43-47.
14. Титар О.В. Український екзистенціалізм у пошуках гуманістичних орієнтирів: філософія нового
українського урбанізму «третьої революції//Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «!теорія культури і філософії науки» №57. 2017. С. 11-19
15. Тихомірова Ф.А. Соціальна екологія міста як проблемне поле соціальної філософії//Актуальні проблеми філософії та соціології № 25. 2019. С. 38-45
16. Урбаністичний ренесанс і трансформація суспільних структур. – Донецк, 1999- 198 с.
17. Фесенко Г.Г. Урбан-антропологічний дискурс філософії безпеки?//Гілея. Філософські науки.Вип. 92. С. 166-169.
18. Філіппова Т. Дух міста в добу глобалізації//Світогляд-Філософія-Релігія. Збірка наукових праць. 2012. Випуск 2. С.310-316.
19. Харви Д. Социальная справедливость и город. М.: 2016. 440 с.
20. Чукут С.А. Смарт-сіті чи електронне місто: сучасні підходи до розуміння впровадження еурядування на місцевому рівні//Інвестиції:практика та досвід, 2016, № 13. С. 90-93.
21. Encyclopedia of urban studies/edited by Pay Hutchinson/ 2010.
22. Wolfe Charles. Urbanizm without effort. Island Press. 2019

Силабус:

Завантажити силабус