Філософія (юридичний ф-ет)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Откович К. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обґрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки.

Курс передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що саме необхідно для студентів юридичного факультету, для формування і розвитку сучасної світоглядно-методичної парадигми, що сьогодні неможливе без філософії як теоретичної основи людьського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні  особливості розвитку філософської думки в Україні. В програму включено першоджерела, в яких ставиться акцент на формування державотворчих концепцій, осмислення прав людини, визначення моральної складової закону тощо.

Мета та цілі курсу – вивчення напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу та самого себе, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обгрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки. Все це сприятиме формуванню цілісного уявлення про розвиток філософської світової думки з акцентуванням на місці та ролі вітчизняного філософування.

Кypc орієнтований на вивчення основних етапів розвитку світової філософської думки, вільне володіння категоріальним апаратом, оволодіння філософією як відповідним типом та способом мислення, ознайомлення з новітніми течіями філософської думки сучасності. Тому робочою програмою передбачено не лише аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, підручників, навчальних посібників, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), а також написання рефератів, виконання контрольних робіт, активні виступи на семінарах тощо.

Рекомендована література

 1. Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. – К.: Генеза, 1996.
 2. Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковсъкий ВТ. та ін. Філософія: Підручник. – К., 2001.
 3. Бойченко І.В. Філософія історії: Підручник. – К., 2000.
 4. Кульчицький 0. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен – Львів. 1995.- 164с.
 5. Огородник І.В., Русин М.Ю. Українська філософія в іменах. – К., 1997.
 6. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Курс лекцій. – К., 2001.
 7. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник /І. В. Бичко, В. Г. Табачковський, Г.І. Горак та ін./.- К. Либідь, 1993.- 576 с.
 8. Філософія. Навчальний посібник (курс лекцій). За ред. проф. І.Ф.Надольного. К.:- Вікар, 1997 -620 с.
 9. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.Б. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2005. -455 с. – (Вища освіта XXI століття).
 10. Філософія політики: Короткий енциклопедичний словник / Ред. колегія: Л.В. Губерський, В.П. Андрущенко, М.І. Бойченко та ін. – К., 2002.
 11. Філософський словник /За ред. В.І. Шинкарука – К., 1986. – 594 с.

Силабус:

Завантажити силабус