Філософія (ф-ет управління фінансами та бізнесу)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Дубняк  З. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516

Опис курсу

Дисципліна «Філософія» спрямована на опанування студентами початкових філософських знань та вмінь, що необхідні не лише для якісного індивідуального розвитку, але й для формування громадянської культури. Особливу увагу присвячено засвоєнню ключових гуманітарних понять, розвитку вміння працювати з класичними текстами, вдосконаленню вміння критично осмислювати дійсність, а також покращенню навичок інтелектуальної дискусії. В межах дисципліни запропонований широкий тематичний набір, що включає вивчення як провідних напрямів філософування, так і окремих філософських проблем. Списки рекомендованої літератури мають в собі доступні навчальні посібники й підручники, а водночас містять і першоджерела, що дають змогу проникливо дослідити предмет.

Метою навчальної дисципліни «Філософія» є формування у студентів елементарної культури філософування, що заснована на вміннях граничного запитування, критичного мислення та діалогічної дискусійності.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів розуміння особливостей філософії як світоглядного й наукового феномену; ознайомити з головними філософськими поняттями й проблемами; cформувати вміння обґрунтованого судження і діалогічного ставлення до думки інших.

Рекомендована література

Базові підручники:

  1. Захара І. Лекції з історії філософії. Львів : Видавництво ЛБА, 1997. 398 с. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Zakhara-I.-Lektsii-z-istorii-filosofii.pdf
  2. Рижак Л. Філософія як рефлексія духу: навчальний посібник. Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2009. С. 41–74. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/05/Ryzhak-L.-Filosofiia-iak-refleksiia-dukhu-navchal-nyy-posibnyk.pdf
  3. Фюрст М., Тринкс Ю. Філософія. К. : Дух і Літера, 2019. С. 15–28. URL: http://library.lol/main/9B4C5AC52B23EAEF66E0C0048555A221

Силабус:

Завантажити силабус