Філософія (географічний ф-ет, туризм)

Тип: Нормативний

Кафедра: філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Наконечний А. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо напрямів історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обґрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки.

Дисципліна «Філософія» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 242 – туризм, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) і передбачає вивчення основних категорій філософського знання, покликаний забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру. В курсі звертається увага на те, що саме необхідно для студентів юридичного факультету, для формування і розвитку сучасної світоглядно-методичної парадигми, що сьогодні неможливе без філософії як теоретичної основи людського світобачення, без розуміння філософії як життєвого завдання. В програмі враховано національні  особливості розвитку філософської думки в Україні. В програму включено першоджерела, в яких ставиться акцент на формування державотворчих концепцій, осмислення прав людини, визначення моральної складової закону тощо. Курс складається з вивчення 8 тем.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Філософія» є ознайомлення студентів із основними напрямами історико-філософської думки, формування філософської культури, мислення, пізнання навколишнього світу та самого себе, формування принципів філософського осмислення світу за допомогою базових філософських категорій, формування філософськи обгрунтованого світогляду. Також важливе значення мають знайомство з історичними типами філософії, вивчення різноманітних філософських вчень, шкіл та систем та оволодіння методикою філософських досліджень з допомогою першоджерел класиків філософської думки. Все це сприятиме формуванню цілісного уявлення про розвиток філософської світової думки з акцентуванням на місці та ролі вітчизняного філософування.

Нормативна дисципліна «Філософія» орієнтована на вивчення основних етапів розвитку світової філософської думки, вільне володіння категоріальним апаратом, оволодіння філософією як відповідним типом та способом мислення, ознайомлення з новітніми течіями філософської думки сучасності. Тому робочою програмою передбачено не лише аудиторну роботу (лекційні та семінарські заняття), а й самостійну роботу студентів з опрацювання філософських першоджерел, підручників, навчальних посібників, додаткових видань (в рекомендованій літературі дається їхній перелік), а також написання рефератів, виконання контрольних робіт, активні виступи на семінарах тощо.

Рекомендована література

Основна

 1. Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. К.: Ґенеза, 1996. 368 с.
 2. Вільчинський Ю.М., Скринник М.А та ін. Розвиток філософської думки в Україні. Навч. посібник. К.,1994. 268 с.
 3. Горський В. Історія української філософії. К.: Наук. думка, 2001. 375 с.
 4. Кондзьолка В. Нариси історії античної філософії. Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 1993. 259 с.
 5. Кондзьолка В. Історія середньовічної філософії. Львів: Світ, 2001. 320 с.
 6. Коплстон Ф. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997. 512 с.
 7. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. Мюнхен-Львів: УВУ, 1995. 164 с.
 8. Пашук А. Нариси з історії філософії середніх віків. К.: Вид. дім “Ін Юре”, 2007. 712 c.
 9. Скотний В.Філософія: історичний і систематичний курс. К.: Знання України, 2005. 576 с.
 10. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. К.: Книга, 2005. 528 с.
 11. Ярошовець В. Історія філософії: від структуралізму до постмодернізму. К.: Знання України, 2004. 214 с.

Силабус:

Завантажити силабус