Спеціальність: Філософія

Галузь знань 03 Гуманітарні науки

Спеціальність:  033  Філософія

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Комунікативна філософія 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар 32 0:2 Контр. робота
Обгрунтування наукового знання в німецькій класичній філософії 22 11 1,4:0,7 Іспит
Постмодерністські тенденції у філософії та культурі 16 16 1:1 Залік
Проблеми класичного та некласичного типів раціональності 16 16 1:1 Залік
Соціальна філософія Ю.Габермаса 16 16 1:1 Іспит
Урбаністика: від історії до дискурсу 16 32 1:2 Іспит
Філософія громадянського суспільства: концепції, моделі і сучасні виклики 14 16 0,9:1 Іспит
Філософія Івана Франка 16 16 1:1 Залік
Філософія інформаційного суспільства 16 16 1:1 Залік
Філософія цифрового суспільства 16 16 1:1 Залік
Постідеалістичне ХІХ сторіччя як джерело новітньої західної філософії 16 16 1:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Ідентичність в сучасній історії ідей 16 16 1:1 Іспит
Магістерський семінар 16 0:1 Залік
Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі 16 16 1:1 Іспит
Основи аналітичної філософії 16 16 1:1 Залік
Основні напрями філософії фемінізму 16 32 1:2 Залік
Проблеми теоретичного знання у німецькій класичній філософії і сучасність 22 11 1,4:0,7 Іспит
Управління проектами: освіта, культура, економіка, суспільство 32 32 2:2 Іспит
Філософія сталого розвитку людства 16 16 1:1 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Методологія історико-філософських та соціогуманітарних досліджень
Філософія М. Гайдеґґера
16 16 1:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дисципліна на вибір 2:Візуальні студії: проблеми і перспективи
Філософські проблеми природознавства
18 18 1,1:1,1 Залік

Магістри-філософи здатні вирішувати інноваційні й дослідницькі задачі як в сфері філософії, так і гуманітаристики. Вони вміють аналізувати, творчо й критично мислити, ефективно використовують історико-філософську й соціокультурну спадщину для розв’язання актуальних дослідницьких питань, здатні навчати філософських дисциплін і комунікувати з представниками інших професійних груп, надають фахову оцінку соціально-економічних, політичних, культурних процесів у суспільстві й сприяють утвердженню демократичних цінностей в Україні. Магістри філософії можуть зокрема працювати в закладах вищої освіти, органах державного управління і місцевого самоврядування, засобах масової інформації, громадських організаціях, а також консультативно-дорадчих органах.

Освітньо-професійна програма “Філософія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія 2020

Освітньо-професійна програма “Філософія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 Філософія 2021

Навчальний план 2020-2021

Навчальний план 2021-2022

Рецензія _1_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 033 Філософія у ЛНУ ім.І.Франка

Рецензія _2_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 033 Філософія у ЛНУ ім.І.Франка

Рецензія _3_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 033 Філософія у ЛНУ ім.І.Франка

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої-професійної програми «Філософія» денної форми навчання філософського факультету

 

Навчальні матеріали для магістрантів 

2021–2022 навчальний рік 

І семестр 

1 курс 

Силабуси 

Нормативні навчальні дисципліни 

ЗК 1.1.01 Освітній менеджмент у вищій школі

ЗК 1.1.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням

ПП 1.2.01 Комунікативна філософія

ПП 1.2.02 Філософія громадянського суспільства: концепції, моделі і сучасні виклики

ПП 1.2.07 Магістерський семінар

ПП 1.2.13 Філософія Івана Франка

Вибіркові навчальні дисципліни 

ПП 2.1.2.1 Методологія сучасних історико-філософських та соціогуманітарних досліджень

ПП 2.1.2.3 Філософія цифрового суспільства

ПП 2.1.2.5 Постідеалістичне ХІХ століття як джерело новітньої західної філософії

2 курс 

Вибіркові навчальні дисципліни 

ПП 2.1.1.04 Феномен дозвілля в світовій філософії

ПП 2.1.1.06 Сучасна риторика

ПП 2.1.1.07 Візуальні студії: проблеми й перспективи

Матеріали з практик і підсумкової атестації 

ПП 1.2.03 Педагогічна (асистентська) практика

ПП 1.2.04 Виробнича (переддипломна) практика

ПП 1.2.05 Атестаційний іспит

ПП 1.2.06 Кваліфікаційна (магістерська) робота

 

 

ІІ семестр

1 курс

Силабуси

Нормативні навчальні дисципліни 

ПП 1.2.08 Методика викладання філософських дисциплін у вищій школі 

ПП 1.2.09 Урбаністика: від історії до дискурсу 

ПП 1.2.10 Сучасна філософія та методологія науки 

ПП 1.2.11 Управління проектами: освіта, культура, економіка, суспільство 

ПП 1.2.12 Філософія сталого розвитку людства