Філософія Івана Франка

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Ковальчук Ю. В.ФФФм-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФФФм-11Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Філософія Івана Франка» є дослідження студентами філософських ідей Івана Франка крізь призму його публіцистично-літературної спадщини. Виявлення та вдосконалення навичок критичного аналізу та синтетичного порівняння думок  раннього та пізнього періодів у творчості мислителя. Аналіз досліджень інших науковців щодо філософських ідей Івана Франка, та ведення наукових дискусій на досліджувану тематику.

Рекомендована література

  1. Пашук А. І.Франко про національний ідеал як духовну основу до державної самостійності та національної незалежності українського народу / Андрій Пашук. – Вісник. Соціогуманітарні проблеми людини. Львів, 2005, №1. – С. 25-33.
  2. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка / Андрій Пашук. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с.
  3. Франко І. Зібрання творів: у 50 т. / Іван Франко.— К.: Наук. думка, 1980.
  4. Франко І. Зів’яле листя: Лірична драма / Іван Франко. — Львів: Літопис, 2009. – 154 с.
  5. Франко І. Мойсей / Іван Франко – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 231 с.
  6. Франко І. Поза межами можливого. Що таке поступ? Одвертий лист до галицької української молодежі / [упорядк. та передм. Б. Тихолоза]. — Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2012. — 80 с.
  7. Франко. Перезавантаження / упоряд. : Б. Тихолоз, А. Беницький. — Дрогобич: Коло, 2013. — 276 с.

Силабус:

Завантажити силабус