Петровська Інга Ростиславівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Inha.Petrovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Наукові інтереси

Психологія становлення громадянської ідентичності особистості, Психодіагностика, Психологія прийняття рішень

Курси

Публікації

Монографії:

Petrovska I.R. Measuring Civic Identity: Difficulties and Solution. Psychology and pedagogy in XXI century: methodological framework of the activities of psychologist and educator : collective monograph / А.О. Bessarab, O.I. Ivanytsky, O.M.Kikinezhdi, I.R. Petrovska, etc. – Lviv-Toruń: Liha-Pres, 2019. – p. 62-82. (SENSE) https://doi.org/10.36059/978-966-397-176-6/62-82

Автор понад 90 наукових публікацій (статей та тез доповідей):

Petrovska, I. (2019). Civic identity development: ontogenetic aspect. Social Welfare: Interdisciplinary Approach. Vol 2, No 9 (2019). Siauliai University. 29-43. DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i9.423 (Web of Science)

Petrovska, I. (2019). Peculiarities of various types of civic identity. Journal of Education Culture and Society. Vol 10. No 2. 43-54.  https://doi.org/10.15503/jecs20192.43.54 (Web of Science)

Grabovska S., Petrovska, I. (2017). Individual psychological characteristics of students with different types of civic identity. Journal of Education, Culture and Society. Vol. 8. No 1. Wroclaw. 138-147.  https://doi.org/10.15503/jecs20171.138.147 (Web of Science)

Petrovska, I. (2016). Emigration sentiment among students in the context of their civic identity. Journal of Education Culture and Society, 7(2), 100-110.  https://doi.org/10.15503/jecs20162.100.110

Петровська І.Р. Психологічні механізми генези громадянської ідентичності особистості. Психологічний часопис : науковий журнал / за ред. С.Д. Максименка. №4(6). Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2020. С. 195-203. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4

Петровська І.Р.. Соціально-психологічні чинники становлення громадянської ідентичності особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огіє­нка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 269-295.

Петровська І.Р. Етапи становлення громадянської ідентичності особистості.  Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 44. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – С. 212-233. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.212-233

Петровська І.Р. Громадянська культура як чинник становлення громадянської ідентичності особистості. Психологічний часопис : Збірник наукових праць / за ред.. С.Максименка. №7 (17). Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.  94-108.   https://doi.org/10.31108/1.2018.7.17.6

Петровська І.Р. Соціально-психологічні наслідки воєнного конфлікту для громадянської ідентифікації // Prospects for the development of psychology as a science in EU and Ukraine. Proceedings of the International scientific and practical conference, Warsaw, February 1-2, 2019. – Warsaw: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019. – P. 45-50.

Петровська І.Р. Методика визначення рівня та типу громадянської ідентичності особистості: розробка та психометричний аналіз. Теорія і практика сучасної психології. Вип. 1. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. С. 160-165. http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2018/33.pdf

Petrovska I. Сivic identity as а complex multi-level personal formation / Inha Petrovska // Political and economic self-constitution: Citizenship identity and education. Proceedings of the V international scientific and practical seminar, Corinth, May 26th, 2017. – University of the Peloponneseon (Corinth, Greece), 2017. – P. 30-35.

Петровська І. Р. Рівні та структура громадянської ідентичності особистості. Психологічні перспективи. Вип. 30. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. С. 157-171.  https://doi.org/10.29038/2227-1376-2017-30-157-171

Петровська І. Р. Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності. Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 244-257. http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2018/04/39-22.pdf

Кузьмин С., Петровська І. Природа та процесуальність емпатії. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Вип. 2. С. 64-72. http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/2_2018/10.pdf

Петровська І. Р., Куц О. В. Психологічні особливості студентів з різними образами Президента держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Вип. 3. Том 1. Херсон, 2017. С. 126-132. file:///C:/Users/asus/Downloads/nvkhp_2017_3(1)__24%20(1).pdf

Петровська І. Р. Особливості світосприйняття та ціннісно-мотиваційної сфери студентів з різним типом громадянської ідентичності / С.Л. Грабовська, І. Р. Петровська // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 35. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – С. 130 – 144. file:///C:/Users/asus/Downloads/157221-342632-1-SM.pdf

Петровська І. Р. Громадянська ідентичність: теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу. Психологія і особистість. №1(11). Київ-Полтава, 2017. С. 53-64. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7219/1/Petrovska.pdf

Петровська І. Р. До проблеми множинності громадянської ідентичності особистості.  Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. К. : Міленіум, 2017. Вип. 5 (19). С. 145-155.  file:///C:/Users/asus/Downloads/pppr_2017_5_16.pdf

Петровська І.Р. Громадянська ідентичність: міждисциплінарний аспект наукових досліджень. Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. К. : Міленіум, 2016. Вип. 3 (17). С. 49-59. file:///C:/Users/asus/Downloads/pppr_2016_3_7.pdf

Петровська І. Р. Громадянська ідентичність у контексті сучасної світової психологічної думки. Психологічні перспективи. Вип. 28. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – С. 221 – 235. DOI: https://doi.org/10.29038/2227-1376-2016-28-221-235

Петровська І. Р. Розробка та психометрична перевірка опитувальника “Громадянська ідентичність”. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Психологічні науки”. Вип. 1, Т. 1.  Херсон, 2016. С. 70–76. https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/article/view/616/574

Петровська І. Р. Типи громадянської ідентичності студентської молоді.  Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Вип. 31. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 317–331. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-31.%p

Петровська І. Р. Структурно-типологічний підхід до аналізу громадянської ідентичності. Психологічні перспективи. Вип. 27. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – С. 161-173. file:///C:/Users/asus/Downloads/51-Article%20Text-186-1-10-20171108.pdf

Петровська І. Р. Особливості громадянської ідентичності студентів. Наука і освіта. 2015. №10. С. 177-182. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6150/1/Petrovska.pdf

Петровська І. Р. Особливості психологічної готовності до професійної діяльності студентів-психологів з різним комунікативно-особистісним потенціалом.  Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ; Ніжин : ПП Лисенко, 2015.  Том ХІ. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. Вип. 15. С. 397- 406

Петровська І.Р.. Соціальна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх психологів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 36, Том V (65): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». К.: Гнозис, 2015.  С. 362 – 372.

Петровська І. Р. Особливості сприйняття іміджу особистості політичного лідера Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Вип. 1, Том 1. Херсон, 2015. С. 57 – 61.

Петровська І.Р. Психологічні особливості кар’єрних орієнтацій студентів-психологів. Молодий вчений. 2015. №2, Ч. ІV. С. 224-227. file:///C:/Users/asus/Downloads/molv_2015_2(4)__61.pdf

Автор 25 навчально-методичних матеріалів. Методичні матеріали до навчальних курсів “Психологія прийняття рішень“ (2018), “Психологічна служба” (2016), “Психодіагностика” (2016), Практикум з психодіагностики (2014), Навчальний посібник “Психологія реклами в схемах і таблицях” (2013), Програми та зразки тестових завдань для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (2012) та ін.

Біографія

В 1995 році закінчила Державний університет «Львівська політехніка».

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Математична модель психосоціальної сфери людини для системи підтримки прийняття психодіагностичних рішень».

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології і педагогіки.

З 1995 по 2015 рік – працювала на кафедрі психології, педагогіки і соціального управління НУ «Львівська політехніка».

З 2015 року працює на кафедрі психології ЛНУ ім. Івана Франка.

З 2016 року – здобувач наукового ступеня доктора психологічних наук при Лабораторії психології політичної поведінки молоді Інституту соціальної та політичної психології. Тема докторської дисертації «Психологія становлення громадянської ідентичності особистості» за спеціальністю 19.00.11 – політична психологія (затверджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології, витяг № 1357 від 29.11.2016 року).

Нагороди

нагороджена Дипломом НУ “Львівська політехніка” за успіхи у професійній діяльності та сумлінну працю (2013 р.)

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!