ПП01.19 Політична психологія

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Карковська Р. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Курс «Політичної психології» знайомить студентів з психологічними аспектами функціонування політичної системи суспільства (особливостями політичної свідомості, політичної соціалізації, політичної комунікації, політичної активності).
Об’єктом курсу є психологічні особливості особи та групи як суб’єктів політики.
Предметом курсу є політична свідомість та політична активність на рівні особистості, групи
та суспільства.

Рекомендована література

Основна:
1. Білецька Т. В. Політична психологія: навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Зволейко
Д. Г. [вид.], 2014. – 231 с.
2. Гарькавець С.О. Психологія політичного вибору : Навч. посіб.; Східноукр. нац. ун-т ім.
В.Даля. – Луганськ, 2006. – 114 c.
3. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. – Ростовна-Дону: Феникс, 1996. – С. 113.
4. Грачев, Г.В. Личность и общество. Информационно-психологическая безопасность и психологическая защита / Г.В. Грачев. – Москва : ПЕР СЭ, 2003. – 304 с.
5. Дилигенский Г. Г. Соціально-политическая психология / Учебное пособие для вісних учебніх заведений. – М.: Новая школа, 1996. – 352 с.
6. Єфтєні Н. М. Особливості формування політичної свідомості / Н. М. Єфтєні // Політичне життя. – 2019. – № 4. – С. 66-70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2019_4_12
7. Кадлубович Т. Людина і політика: Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2011. – 99 с.
8. Климанська Л.Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: Таємниці політичної
“кухні”: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
політехніка”, 2007. – 332 с.
9. Козирєв М. П. Політична психологія: навч. посібник / М. П. Козирєв. – Львів.
ЛьвДУВС, 2018. – 648 с.
10. Козлов В.В., Новиков В.В., Гришин Е.В. Политическая психология. – М., 2010. – 458 с.
11. Куликова Л.В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты.
На материале русской и немецкой лингвокультур / Л. Куликова// Монография.  Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 196 с.
12. Лиллекер Д. Дж. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / Пер. с англ. С.И. Остнек –– Х. : Изд-во «Гуманитарній центр», 2010. – 300 с.
13. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и
др.]; под ред. А. И. Соловьева. — М.: Аспект Пресс, 2004. — С. 98 – 124.
14. Ольшанский Д.В. Основы политической психологии. — Екатеринбург: Деловая книга, 2001. — 496 с.
15. Ольшанский Д. В. Политико-психологический словарь. – М.: Академический Проект,
Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 576 с.
16. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб.: Питер, 2001b. – 368 с.
17. Осгуд Ч. Метод семантического дифференциала в сравнительном исследовании культур (часть I). (Перевод с английского – М.Б. Вильковский) Социология: методология, методы, математическое моделирование. – 2012. – № 34. – С.172-201.
18. Осгуд Ч. Метод семантического дифференциала в сравнительном исследовании
культур (часть П). (Перевод с английского М.Б.Вильковский) // Социология: методология,
методы, математическое моделирование. – 2012. – № 35. – С.175-204.
19. Охрименко И.В. Электоральное поведение: теория вопроса: Учебное пособие: в 2 ч. Ч1. – Волгоград, Издательство ВолГУ, 2002. – 52 с.
20. Политическая психология: Учебное пособие для вузов / Под общей ред.. А.А. Деркача,
В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева. – М.: Академический Проект, Єкатеринбург: Деловая книга,
2001. – 858 с.
21. Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та
ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — 808 с.
22. Політичний енциклопедичний словник: Навч. пібник для студентів вищ. навч. закладів.
– К.: Генеза, 1997. – 400 с.
23. Політичне лідерство: навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко. – К. : НАДУ, 2013. – 300 с
24. Райгородский Д.Я. Психология я психоанализ власти. Т. 2. Хрестома- тия. – Самара:
Издательский Дом “ВАХРАХ”, 1999. – 576 с.
25. Романюк А. С. Історія західних політичних вчень [Текст] : політичні доктрини ХХ –
початку ХХІ ст. : навчальний посібник / А. С. Романюк. – К. : Знання, 2011. – 255 с.
26. Траверсе Т.М. Політична психологія: навчальний посібник. – К.: Парламентське вид-во, 2013. – 240 с.
27. Хазратова Н.В. Психологія відносин особистості й держави : Монографія: РВВ “Вежа”
ВДУ ім. Лесі Українки, 2004.– 276 с.
28. Харитонов М. В. Реклама и PR в массовых коммуникациях. – СПб.: Речь, 2008. – 198 с.
29. Хрущ С., Островська В. Методи виявлення інформаційно-психологічних впливів
в соціальних мережах // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній
сфері. 2019, Том 2 №1. – C. 60-74.
30. Шестопал Е. Б. Политическая психология: Ученик для вузов. – 2-е узд., перераб. и доп.
– М., 2007. – 427 с.
31. Carney D., Jost J.T., Gosling S.D.; at al. The Secret Lives of Liberals and Conservatives:
Personality Profiles, Interaction Styles, and the Things They Leave Behind // Political psychology. – 2008. – Volume 29. –№ 6. Р. 807-840.

Силабус:

Завантажити силабус