Карковська Руслана Ігорівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Ruslana.Karkovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Психологія спілкування, політична психологія, психологія влади.

Курси

Публікації

Автор статей: Ефективність психологічного впливу як результат комбінації внутрішніх і зовнішніх позицій сторін міжособового спілкування (2015); Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування у них образу держави (2015); Які політики мають шанс на прихильність молоді: диспозиційний ракурс (2012, у співавторстві); Психологічні чинники політичної орієнтації студентів (2011); Маніпуляція в телефонному консультуванні (2010); Психологічна підтримка агресивних абонентів в телефонному консультуванні (2008); Структура особистісної потреби влади (2006); Особистісна потреба влади як чинник політичної свідомості студентів (2005).

  1. Карковська Р. І. Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях / Карковська Р. І. // Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та УАОППП / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – 2017. – № 2-3 (9-10). – С. 57-70. – 1,1 д.а. Режим доступу: http://orgpsy-journal.in.ua/userfiles/issues/i9/n9/8.pdf 
  2. Карковська Р.І. Організаційно-психологічні аспекти застосування eduScrum у вищій освіті / Р.І. Карковська, М.Б. Кліманська, С.М. Чолій // European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo i Społeczeństwo. – 2018. – № 3 (Poland-Ukraine). – C. 46-68.
  3. Карковська Р. І. Деструктивні позиції осіб з близького соціального оточення щодо вдів загиблих учасників АТО / Р. І. Карковська // Психологія: реальність і перспективи. – 2017. – Вип. 8. –  С. 96–100. – 0,6 д.а.  Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/prp_2017_8_24.pdf
  4. Карковська Р. І. Мотиви волонтерської діяльності консультантів телефону довіри / Р. І. Карковська, М. Б. Кліманська // Проблеми сучасної психології. – 2017. – Вип. 37. – С. 106–119. – 0,8 д.а.  Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2227-6246/article/viewFile/156947/156294
  5. Карковська Р. Позиції сторін міжособистісного спілкування як чинник ефективності психологічного впливу // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія психологія. – Одеса: «Астропринт», 2012. – Вип. 8 (20). – Т. 17. – 384 – 393. Режим доступу:  http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_psi_2012_17_8_47 
  6. Карковська Р. Вплив соціально-психологічної адаптованості студентів на формування у них образу держави / Руслана Карковська // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Психологія” ; ред. кол. Надія Скотна (головний редактор), І. Галян (редактор підрозділу) та ін. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Випуск тридцять п’ятий. – С. 239–250. – 0,5 д.а. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pgn_ps_2015_35_22.pdf
  7. Грабовська С., Карковська Р., Томчій О. Які політики мають шанс на прихільність молоді: диспозиційний ракурс // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. – К., Золоті ворота, 2012. – Вип. 13. – С. 213-226. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pppr_2012_13_26.pdf 

 

Біографія

(04.Х.1980, м. Львів) – психолог, кандидат психологічних наук (Потреба влади як чинник політичної свідомості студентів, 2007), присвоєно вч. звання доцента в 2013.

Закінчила філософський ф-т Львів. ун-ту (1997) і аспірант цього ж ун-ту (2005). Від 2003 асистент, а з 2011 на посаді доцента каф. психології Львів. ун-ту,

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!