3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Карковська Р. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Карковська Р. І.

Опис курсу

Курс «Методика та організація наукових досліджень» знайомить студентів з засадами планування та проведення наукового психологічного дослідження. У ході вивчення дисципліни студенти мають можливість поглибити та здобути нові знання і вміння, необхідні для дослідницької роботи у сфері психології, а також поглибити свої знання і розвинути вміння з загальної психології, експериментальної психології, психодіагностики, застосування математичних методів в психології.
Об’єктом курсу є наукове дослідження.
Предметом курсу методика і організація психологічного дослідження.

Рекомендована література

Основна
1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт.
політики”; за заг. ред. Т.В. Фінікова, А.Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с.
2. Академічне письмо: навч. посібник / Уклад. Ревуцька С.К., Зінченко В.М. Кривий Ріг, 2019. –130 с.
3. Брейс А. Анкетування: Розробка опитних листів, їх роль і значення при проведенні ринкових досліджень / Пер. з англ. –
Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2005. – 336 с.
4. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С.
Макаренка, 2016. – 260 с.
5. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп.
Москва : КНОРУС, 2019. – 354 с.
6. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с.
7. Дорфман Л. Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к технологии: Учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. — М.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2005. — 288 с.
8. Касьян В.І. – Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів. К.: Знання, 2008. — 347 с.
9. Партико Т.Б. Курс загальної психології: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. –
С. 55-62.
10. Словарь-справочник по психологической диагностике / Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М.; Отв. Ред.. Крімский С.Б. – Киев :
Наук. Думка, 2000. – 200 с.
11. Толстих. Н. Експертні опитування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/school/Tolstyh_Expert.pdf
12. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 240 с.
13. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. 3 видання. — Львів: Кальварія, 2003. — 544 с.
14. Alberto Martín-Martín, Enrique Orduna-Malea , Mike Thelwall, Emilio Delgado López-Cózar Google Scholar, Web of Science, and
Scopus: a systematic comparison of citations in 252 subject categories // Journal of Informetrics. – 2018. – vol. 12, no. 4. – P. 1160-1177.
https://doi.org/10.1016/J.JOI.2018.09.002
15. Rose M.B., Holmbeck G.N., Coakley R.M., Franks E.A. Mediator and moderator effects in developmental and behavioral pediatric
research // Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics. 2004. – Volume 25. – Issue 1. – P 58-67.
Додаткова
1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные работы. – М.: Ось-89, 2004. – 112 с.
2. Бермус А.Г. Естественнонаучная парадигма в психологии: выбор ориентиров // Вопросы психологии. 1998. – № 4. – С. 79 –
83.
3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник. – Київ : АБУ, 2002. – 480 с.
4. Вернигора Н. М. Написання сучасної наукової статті. Методичні рекомендації; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка,
Гуманітарний ін-т. – Київ : Білий Тигр, 2015. – 28 с.
5. Горбунова В.В. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень // Практична психологія соціальна робота. – № 3. –
2005. – С. 18-23.
6. Данильян О. Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посіб. – Харків : Право, 2017. – 448 с.
7. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология — СПб: Издательство «Питер», 2000. — 320 с.
8. Етичний кодекс ученого України [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу до ресурсу:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002550-09
9. Климчук В.О. Факторний аналіз: використання у психологічних дослідженнях // Практична психологія та соціальна робота.
– 2006. – № 8. – С. 43-48.
10. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2002.– 381 с.

11. Марчук М. Психологічна парадигма як об’єкт гуманітарно-наукової методологічної рефлексії // Проблеми гуманітарних
наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко
(головний редактор), В. Здоровенко, Н. Скотна та ін. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка,
2012. – Випуск двадцять дев’ятий. Філософія. – С. 4-17.
12. Мангейм Дж. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования: Пер. с англ. / Предисл. А.К. Соколова. – М.: Издательство
“Весь Мир”, 1997. – 544 с.
13. Мельникова О. Т. Фокусгруппы: Методы, методология, модерирование: Учеб. Пособие для студентов вузов. — М.: Аспект
Пресс, 2007. — 320 c.
14. Методологические основы психологии : хрестоматия; учебно-методический комплекс / авторы и составители С.Ю.
Манухина, А.Н. Занковский. – М., Изд. центр ЕАОИ, 2009. – 152 с.
15. Микешина Л.А. Философия науки: Современная эпистемология. Научное знание в динамике культуры. Методология
научного исследования : учеб. пособие. — М. : Прогресс-Традиция : МПСИ : Флинта, 2005. — 464 с.
16. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред.
А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
17. Основи наукових досліджень у схемах і таблицях : навч. посіб. / О. П. Кириленко, В. В. Письменний. – Тернопіль : ТНЕУ,
2013. – 228 с.
18. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. К.: Либідь. 1999.— 507-508 с.
19. Пахаруков А.А. Cтруктура научного знания: эмпирический и теоретический уровни (на примере юридической науки) //
Культура. Наука. Образование. – 2019. – № 3 (52). 2019. – C. 23-57.
20. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-педагогічного дослідження. – Слов’янськ: СДПУ. –
2004. – 41 с.
21. Петренко В. С. Поняття та види плагіату // Часопис цивілістики. — 2012. — Вип. 14. — С. 128-131.
22. Положення про забезпечення академічної доброчеснісності у Львівському національному університеті Івана Франка від 14
травня 2019 року. URL: https://www.lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/
23. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : ООО ≪Речь≫, 2003. – 350 с.
24. Суїменко Є.І. Анкетне опитування: мистецтво ставити запитання [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://isoc.com.ua/school/suimenko_ank.pdf
25. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. — 2-ге вид., стереотипне. – К.: Наша культура і
наука, 2006. –560 с.
26. Тютюнник В.И. Основы психологических исследований: Учебное пособие для студентов факультетов психологи высших
учебных заведений по направлению 521000 – «Психология». М.: УМК «Психология», 2002. – 208 с.
27. Wu D., Zumbo B. D. Understanding and Using Mediators and Moderators // Social Indicators Research. 2008. – 87. – P. 367-92.
Інтернет-ресурси
1. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/
2. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org
3. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com
4. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk

Силабус: 3К 1.1.01 Методика та організація наукових досліджень

Завантажити силабус