ПП 1.2.09 Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Немає
101.5Немає
111Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Карковська Р. І.
1016доцент Карковська Р. І.
116доцент Карковська Р. І.

Опис курсу

Курс «Магістерський семінар» дозволить студентам поглибити знання та вдосконалити навички, необхідні для написання магістерської роботи, зокрема для оптимального планування роботи над психологічним дослідженням, виконання теоретичного та емпіричного розділів, оформлення та презентації магістерської роботи.
Об’єкт курсу – наукове психологічне дослідження.
Предмет курсу – психологічне дослідження в рамках магістерської роботи.

Рекомендована література

1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70.
2. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.
3. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 2003. 62 с.
4. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 2019. 354 с.
5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование. 3-е изд. СПб.: Питер, 2004. 558 с.
6. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116.
8. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с.
9. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.
10. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. – СПб. : ООО ≪Речь≫, 2003. – 350 с.

Інтернет-ресурси
1. Реєстр наукових фахових видань України. URL: http://nfv.ukrintei.ua/
2. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org
3. Web of Science. URL: https://apps.webofknowledge.com
4. Google scholar. URL: https://scholar.google.com.ua/schhp?hl=uk
5. Вимоги до виконання курсових та кваліфікаційних робіт 2020. URL: https://filos.lnu.edu.ua/department/psyholohiji
6. Створення презентації в PowerPoint. URL: https://support.microsoft.com/ukua/office/%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%B2-powerpoint-422250f8-5721-4cea-92cc-202fa7b89617
7. Як створити Google-форму. URL: https://www.youtube.com/watch?v=gDi2V32vlns
8. Відео матеріали із статистичними методами. URL: https://www.dropbox.com/sh/ytxbpyesea7g5ze/AAA774UrtlXh8V5RWqQufPUa
9. ResearchGate.URL: https://www.researchgate.net/
10. Committee on Publication Ethics. URL: https://publicationethics.org
11. Universal Decimal Classification. URL: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
12. Open Science in Ukraine (OSU). Комплексна підтримки наукових журналів в мережі Інтернет. URL: https://openscience.in.ua/doi-suffix.html
13. Salami publication. Case. URL: https://publicationethics.org/search?t=salami
14. Scimago Journal & Country Rank. URL: https://www.scimagojr.com
15. SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/home.uri

Силабус: ПП 1.2.09 Магістерський семінар

Завантажити силабус