Магістерський семінар

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1доцент Карковська Р. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1доцент Карковська Р. І.

Опис курсу

Курс «Магістерський семінар» дозволить студентам поглибити знання та вдосконалити навички, необхідні для написання магістерської роботи, зокрема для оптимального планування роботи над психологічним дослідженням, виконання теоретичного та емпіричного розділів, оформлення та презентації магістерської роботи.

Результати навчання:

Знання і розуміння етапів психологічного дослідження та дослідницьких завдань на кожному з них та співвіднесення цих етапів з частинами магістерської роботи.

Знання вимог та рекомендацій щодо підготовки та представлення магістерської роботи на захисті.

Здатність до аналітичного пошуку та відбору наукової інформації та здатність опрацьовувати наукові тексти із застосуванням аналізу, порівняння та синтезу.

Вмінні створювати теоретичну модель дослідження на основі опрацьованої  літератури.

Знання способів уникнення порушень академічної доброчесності  у підготовці магістерської роботи.

Вміти формулювати об’єкт, предмет, мету та гіпотези психологічного дослідження, планувати статичне опрацювання емпіричного матеріалу.

Здатність обґрунтовувати свою позицію щодо вибору об’єкта і предмета досліджуваного явища з огляду на тему дослідження (магістерської роботи і вибору статистичних методів опрацювання матеріалу.

Форми та методи навчання: індивідуальні практичні завдання, робота в малих групах, бесіда, дискусія, позааудиторне виконання індивідуальних завдань.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

  1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ : Таксон, 2016. С. 70.
  2. Важинський С.Е., Щербак Т І. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с.
  3. Вегеш М., Остапець Ю. Як писати наукову роботу. Ужгород : Вид-во Закарпатського ун-ту, 62 с.
  4. Волков Б.C. Волкова Н.В. Методология и методы психологического исследования : учебное пособие. 9-е изд., перераб. и доп. Москва : КНОРУС, 2019. 354 с.
  5. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование / Дж. Гудвин. — 3-е изд. —СПб.: Питер, 2004. — 558 с.
  6. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf
  7. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К. : Центр учбової літератури, 2010. С. 115–116.
  8. Піддубна Н. Г., Зубцов Д.Е. Способи подання результатів психолого-педагогічного дослідження. Слов’янськ : СДПУ. 2004. 41 с.
  9. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. Київ : Академія, 2010. 215 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус