ПП 1.2.22 Психодіагностика

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
230доцент Петровська І. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Психодіагностика» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх психологів, і знайомить з теорією, принципами та інструментами оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. Проведення психодіагностичного обстеження є необхідним при психологічному консультуванні, психокорекції, психотерапії та інших видах діяльності в усіх напрямах практичної психології.

Рекомендована література

 1. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. К.: Академвидав, 2009. 464 с.
 2. Любіна Л.А., Борисюк А.С., Радчук В.М. Психодіагностика: навчальний посібник. Чернівці, 2018. 276 с.
 3. Чала Ю.М., Шахрайчук А.М. Психодіагностика: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. 246 с.
 4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: «Ника-Центр» 2009. 399 с.
 5. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Видавничий Дім «Слово», 2009.
 6. Петровська І.Р. Психодіагностика. Навчально-методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. Львів. 2021. 64 с.
 7. Петровська І.Р., Островська К.О. Математично-статистичні методи обробки емпіричних даних психолого-педагогічних досліджень: навчальний посібник. Львів: Друкарня «Справи Кольпінга в Україні», 2021. 140 с.
 8. Петровська І. Р. Психодіагностика : Методичні матеріали до навчального курсу. Львів : Малий видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка , 2016. 76 с.
 9. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики : метод. вказівки до навчального курсу «Психодіагностика». Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. 24 c.
 10. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. К.: Майстер-клас. 2006.
 11. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. СПб.: Питер, 2009. 384 с.
 12. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні методики. Методичне видання. Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. 2012. 616 с
 13. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. Кн. 3: Психодиагностика. 640 с.
 14. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для вузів. К.: Слово, 2003.
 15. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів : монографія / С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко та ін. Кіровоград : Імекс ЛТД, 2012. 208 с.
 16. Шамлян К., Кліманська М. Проективні методи дослідження особистості : підручник. Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2014. 465 c.
 17. Archer, R.P., M. Maruish, E.A. Imhof, & C. Piotrowski (1991). Psychological test usage with adolescent clients: 1990 survey findings. Professional Psychology: Research and Practice, 22, 247-252.
 18. Blatt, S.J. (2006). Where have we been and where are we going? Reflections on 50 years of personality assessment. Journal of Personality Assessment, 50, 343-346.
 19. Piotrowski, C., J.W. Keller, & T. Ogawa (1993). Projective techniques: An international perspective. Psychological Reports, 72, 179-182. https://doi.org/10.2466/pr0.1993.72.1.179
 20. Sadykova, A., Kimb, А., & Musac К. (2012). Psychodiagnostics in student’s understanding. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 394-398.
 21. Kellerman H.. (2017). Handbook of Psychodiagnostic Testing: Analysis of Personality in the Psychological Report, Springer; 4th Edition, 220 p.
 22. Molen H., Schmid H., Osseweijer E., Manon A. (2015). Skills in Psychodiagnostics. Eleven International Publishing, 94 p. https://www.thefreelibrary.com/Skills+in+Psychodiagnostics.-a0404220160
 23. Eysenck H.J.(2014). Experiments in Personality: Vol. 2: Psychodiagnostics and Psychodynamics (Psychology Revivals). Auflage – Routledge; 1. Edition, 346 р.
 24. Gary G. (2016). Handbook of Psychological Assessment. Wiley; 6. Edition, 928 p.
 25. Рыжкова А.Н. Классификация диагностических ошибок практического психолога. Проблемы практической психологии. 2008 https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/23(54)/ryzhikova_23_54_413_418.pdf

Силабус:

Завантажити силабус