Психодіагностика

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
230доцент Петровська І. Р.ФФП-11, ФФП-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
230ФФП-11доцент Петровська І. Р.
ФФП-12доцент Петровська І. Р.

Опис курсу

Курс «Психодіагностика» є необхідною складовою професійної підготовки майбутніх психологів, і знайомить з теорією, принципами та інструментами оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. Метою вивчення нормативної дисципліни «Психодіагностика» є формування системи знань щодо психодіагностики як науки і забезпечення теоретичної підготовки майбутніх спеціалістів; формування практичних вмінь проведення психодіагностичного обстеження і забезпечення практичної підготовки майбутніх спеціалістів; сприяння самопізнанню та особистісному розвитку студентів-психологів, формуванню психодіагностичного мислення, активізації творчого потенціалу майбутніх психологів.

Результати навчання:

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні компетентності:

 • здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
 • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
 • здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
 • здатність приймати обґрунтовані рішення

та спеціальні (фахові) компетентності:

 • здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології.
 • здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій.
 • здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження.
 • здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації.
 • здатність дотримуватися норм професійної етики.
 • здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

Програмні результати навчання:

 • розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань.
 • обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.
 • формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження.
 • рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки.
 • відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.
 • знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога..

Після завершення курсу, студенти повинні знати: основні діагностичні підходи та методи розв’язання психодіагностичних задач; етапи психодіагностичного процесу; психометричні основи психодіагностики; основні стратегії та етапи конструювання психодіагностичної методики; процедуру адаптації методик; професійні та етичні вимог до користувачів та розробників психодіагностичних методик; конкретні методики психодіагностики пізнавальних процесів, особистісних та міжособистісних властивостей дітей дошкільного, молодшого шкільного, підліткового і юнацького віку та дорослих, а також вміти: діагностувати  інтелектуально-пізнавальну, емоційну, вольову, ціннісну, мотиваційну сфери особистості, її самосвідомість та сферу відношень; інтерпретувати отримані результати, формулювати діагноз та конкретні рекомендації відповідно до запиту; конструювати власні тести й методики, проводити їх стандартизацію та адаптацію;  критично аналізувати можливості використання різних психодіагностичних підходів, методів та методик, прийомів та технік з метою знаходження оптимальних, для розробки прогностичних, корекційних, профілактичних та інших програм у практичній роботі в галузі прикладної психології; систематизувати та порівнювати відомі та розробляти нові способи розв’язання проблем у сфері психодіагностики; порівнювати власні результати з результатами, представленими дослідниками в літературі.

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, інтерактивні методи навчання.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

 1. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.
 2. Галян І.М. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вузів. – К.: Академвидав, 2009. – 464 с.
 3. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Ника-Центр» – 2009. – 399 с.
 4. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009.
 5. Петровська І. Р. Психодіагностика : Методичні матеріали до навчального курсу / І. Р. Петровська. – Львів : Малий видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка , 2016. – 76 с.
 6. Петровська І. Р. Психометричні основи психодіагностики : метод. вказівки до навчального курсу «Психодіагностика» / І. Р. Петровська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 24 c.
 7. Петровська І.Р. Практикум з психодіагностики. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. –  52 c.

Додаткова література:

 1. Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. – К.: Майстер-клас. – 2006.
 2. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов: [учебник] / Л.Крокер, Дж. Аглина; [пер. с англ. Н.Н. Найденовой, В.Н. Симкина, М.Б. Челышквой; под общ. ред. В.И. Звонникова, М.Б. Челышковой]. – М.: Логос, 2010.
 3. Лемак М.В., Петрище Ю.В. Психологу для роботи: діагностичні методики. Методичне видання. – Ужгород, Видавництво А. Гаркуші. – 2012. – 616 с.
 4. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е изд. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. – 640 с.
 5. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002.
 6. Скребець В. О. Основи психодіагностики: Навчальний посібник для вузів. – К.: Слово, 2003.
 7. Становлення сучасної парадигми психологічної діагностики когнітивного розвитку учнів : монографія / С.А. Гончаренко, Л.О. Кондратенко та ін. – Кіровоград : Імекс – ЛТД, 2012 – 208 с.
 8. Шамлян К. Проективні методи дослідження особистості : підручник / К. Шамлян, М. Кліманська; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 465 c.
 9. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическя диагностика развития личности и малых групп. – М.: Изд-во Института психотерапии, 2005.
 10. Archer, R.P., M. Maruish, E.A. Imhof, & C. Piotrowski (1991). Psychological test usage with adolescent clients: 1990 survey findings. Professional Psychology: Research and Practice, 22, 247-252.
 11. Blatt, S.J. (2006). Where have we been and where are we going? Reflections on 50 years of personality assessment. Journal of Personality Assessment, 50, 343-346.
 12. Piotrowski, C., J.W. Keller, & T. Ogawa (1993). Projective techniques: An international perspective. Psychological Reports, 72, 179-182.
 13. Sadykova, A., Kimb, А., & Musac К. (2012). Psychodiagnostics in student’s understanding. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 69, 394-398.

Силабус:

Завантажити силабус