Спеціальність: Політологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність:  052 Політологія

Магістри-політологи (крім всього, що властиве для бакалаврів-політологів) узагальненою метою навчання мають розвиток загальних та фахових компетентностей задля системного розуміння політичних інститутів, явищ і процесів на різних рівнях урядування, забезпечення підготовки кадрів вищої кваліфікації для здійснення аналітичної роботи, політичного консультування, формування критичного мислення та практичних навиків проведення наукових досліджень, а також науково-педагогічної діяльності. Об’єктами вивчення магістрів політологів є політичні відносини між акторами та інститутами на місцевому, національному, міжнародному і глобальному рівні (politics, policy, polity), влада й урядування, політичні інститути та процеси, політичні трансформації, публічна політика, світова політика та політика окремих країн і регіонів. При цьому, об’єкти вивчення спрямовані, зокрема, на вироблення професійних знань, вмінь, компетентностей і навиків для виконання функцій та типових завдань і цілей діяльності у сфері політичного аналізу, політичної практики, політичної реклами, політичного менеджменту та маркетингу тощо. Теоретичний зміст предметної області навчання становлять нормативна та емпірична політична теорія, політична методологія, порівняльна та прикладна політологія, глобальні та регіональні студії, спеціальні політологічні дисципліни. Відтак освітня програма професійно орієнтована на теорію і практику в сфері суспільно-політичного життя, політичної історії та теорії, політичних інститутів і процесів крізь призму навиків політичного менеджменту та маркетингу й міжнародних політичних процесів.

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ, РЕЦЕНЗІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

Оcвітньо-професійна програма “Зв’язки з громадськістю і політична реклама” другого (магістерського) рівня вищої освіти_2023

Навчальний план_ОПП “Зв’язки з громадськістю і політична реклама”_2023

Відкрита зустріч (конференція Zoom) з експертами у рамках акредитації ОП “Політологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (ідентифікатор конференції: 814 1599 8563; код доступу: 0411)

Проект освітньо-професійної програми “Політологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2023 р.)

Освітньо-професійна програма “Політологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2022 р.)

Освітньо-професійна програма “Політологія” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2021 р.)

Проект освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціалізації «Політичний маркетинг і менеджмент» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2019 р.)

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 052 “Політологія” (2017 р.)

Навчальний план (2022 р.)

Навчальний план (2021 р.)

Рецензія _1_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 052 “Політологія” у ЛНУ ім. І. Франка

Рецензія _2_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 052 “Політологія” у ЛНУ ім. І. Франка

Рецензія _3_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 052 “Політологія” у ЛНУ ім. І. Франка

Рецензія _4_ на освітньо-професійну програму другого (магістерського) рівня вищої освіти  за спеціальністю 052 “Політологія” у ЛНУ ім. І. Франка

Звіт за результатами опитування щодо якості освітньої-професійної програми “Політологія” філософського факультету

Приклад анкети, яка пропонується здобувачам освіти по завершенню вивчення навчальної дисципліни

Тематика та наукові керівники кваліфікаційних (магістерських) робіт студентів ОП «Політологія»

СИЛАБУСИ

2022-2023 н.р.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП
Нормативні навчальні дисципліни
ЗК1.1.01 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік
ЗК1.1.02 Психологія та педагогіка вищої школи 3 Залік
ПП1.2.01 Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція 4 Екзамен
ПП1.2.02 Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи 4 Екзамен
ПП1.2.03 Методологія політичних досліджень 3 Екзамен
ПП1.2.04 Технологія виборчої кампанії 4 Екзамен
ПП1.2.05 Методика викладання політології у вищій школі 3 Залік
ПП1.2.06 Педагогічна (асистентська) практика 6 Диф. залік
ПП1.2.07 Виробнича (переддипломна) практика 3 Залік
ПП1.2.08 Кваліфікаційна (магістерська) робота 6 Захист маг. роб.
Дисципліни внутрішньої спеціалізації 1 «Політичний маркетинг і менеджмент»
ПП1.2.1.01 Політична реклама 5 Залік
ПП1.2.1.02 Політичний маркетинг і менеджмент 4 Залік
ПП1.2.1.03 Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія) 4 Екзамен
ПП1.2.1.04 Моделі громадянського суспільства 4 Екзамен
ПП1.2.1.05 Магістерський семінар 3 Залік
ПП1.2.1.06 Менеджмент партійної діяльності 4 Екзамен
ПП1.2.1.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб.
Дисципліни внутрішньої спеціалізації 2 «Міжнародні політичні процеси»
ПП1.2.2.01 Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи 5 Залік
ПП1.2.2.02 Електронне врядування та цифрова держава 4 Залік
ПП1.2.2.03 Міжнародні організації 4 Екзамен
ПП1.2.2.04 Проблеми ідентичності в умовах глобалізації 4 Екзамен
ПП1.2.2.05 Магістерський семінар 3 Залік
ПП1.2.2.06 Політичний менеджмент та транскордонні процеси 4 Екзамен
ПП1.2.2.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб.
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові навчальні дисципліни
ЗК2.1.1.01 Дисципліна вільного вибору 3 Залік
ПП2.1.1.01 Механізми і техніки протидії радикалізму, екстремізму та тероризму 4 Залік
ПП2.1.2.02 Політичні аспекти мультикультуралізму
ПП2.1.1.03 Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних структурах 4 Залік
ПП2.1.2.04 Сучасні теорії політичних змін та розвитку
ПП2.1.1.05 Субнаціональні політичні режими 5 Залік
ПП2.1.2.06 Політична антропологія
ПП2.1.1.07 Етнонаціональна політика й управління етнокультурним розмаїттям 4 Залік
ПП2.1.2.08 Соціальний конструктивізм у політиці
ПП2.1.1.09 Менеджмент національних і міжнародних проектів 4 Залік
ПП2.1.2.10 Глобальна демократія
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2022-2023 н.р.

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП
Нормативні навчальні дисципліни
ЗК1.1.01 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 3 Залік
ЗК1.1.02 Психологія та педагогіка вищої школи 3 Залік
ПП1.2.01 Ліві політичні партії: доктринальна та організаційна еволюція 4 Екзамен
ПП1.2.02 Порівняльний аналіз політичних інститутів країн Центральної Європи 4 Екзамен
ПП1.2.03 Методологія політичних досліджень 3 Екзамен
ПП1.2.04 Технологія виборчої кампанії 4 Екзамен
ПП1.2.05 Методика викладання політології у вищій школі 3 Залік
ПП1.2.06 Педагогічна (асистентська) практика 6 Диф. залік
ПП1.2.07 Виробнича (переддипломна) практика 3 Залік
ПП1.2.08 Кваліфікаційна (магістерська) робота 6 Захист маг. роб.
Дисципліни внутрішньої спеціалізації 1 «Політичний маркетинг і менеджмент»
ПП1.2.1.01 Політична реклама 5 Залік
ПП1.2.1.02 Політичний маркетинг і менеджмент 4 Залік
ПП1.2.1.03 Маркетинг і менеджмент політичних кампаній (експериментальна політологія) 4 Екзамен
ПП1.2.1.04 Моделі громадянського суспільства 4 Екзамен
ПП1.2.1.05 Магістерський семінар 3 Залік
ПП1.2.1.06 Менеджмент партійної діяльності 4 Екзамен
ПП1.2.1.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб.
Дисципліни внутрішньої спеціалізації 2 «Міжнародні політичні процеси»
ПП1.2.2.01 Постмодерні концепції політичної інтеграції сучасної Європи 5 Залік
ПП1.2.2.02 Електронне врядування та цифрова держава 4 Залік
ПП1.2.2.03 Міжнародні організації 4 Екзамен
ПП1.2.2.04 Проблеми ідентичності в умовах глобалізації 4 Екзамен
ПП1.2.2.05 Магістерський семінар 3 Залік
ПП1.2.2.06 Політичний менеджмент та транскордонні процеси 4 Екзамен
ПП1.2.2.07 Курсова робота 3 Захист курс. роб.
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66
Вибіркові навчальні дисципліни
ЗК2.1.1.01 Дисципліна вільного вибору 3 Залік
ПП2.1.1.01 Механізми і техніки протидії радикалізму, екстремізму та тероризму 4 Залік
ПП2.1.2.02 Політичні аспекти мультикультуралізму
ПП2.1.1.03 Інформаційно-аналітична діяльність в державних і недержавних структурах 4 Залік
ПП2.1.2.04 Сучасні теорії політичних змін та розвитку
ПП2.1.1.05 Субнаціональні політичні режими 5 Залік
ПП2.1.2.06 Політична антропологія
ПП2.1.1.07 Етнонаціональна політика й управління етнокультурним розмаїттям 4 Залік
ПП2.1.2.08 Соціальний конструктивізм у політиці
ПП2.1.1.09 Менеджмент національних і міжнародних проектів 4 Залік
ПП2.1.2.10 Глобальна демократія
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24
Загальний обсяг освітньої програми 90