Мандзик Тетяна Михайлівна

Посада: доцент кафедри психології

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Електронна пошта: Tetyana.Mandzyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Соціальна психологія, екологічна психологія, психологія місця, прив`язаність до місця, когнітивно-поведінкова психотерапія.

Курси

Публікації

Вибрані публікації:

 1. Мандзик Т. М. Зв`язок прив`язаності до місця проживання та екологічної поведінки людини / Т.Мандзик // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во» ЖДУ ім. І. Франка», 2016. – Том 7. Екологічна психологія. – Випуск 41. – С.247 –
 2. Мандзик Т. М. Психологічні функції прив’язаності до місця: теоретичний огляд / «Вектори психології – 2016». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (27 квітня 2016 р., Харків). – Харків, 2016. – С. 40 – 43.
 3. Мандзик Т., Грабовська С. Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив’язаності до місця проживання / С. Грабовська, Т. Мандзик // Проблеми політичної психології. – 2017. – №5 (19). – С. 292– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pppr_2017_5_29.pdf
 4. Мандзик Т. М. Психологічні особливості емоційних зв`язків людини з місцем проживання у різні періоди дорослості // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту Психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во» ЖДУ ім. І. Франка», 2015. – Том 7. Екологічна психологія. – Випуск 39. – С. 185– http://nbuv. gov. ua/UJRN/appsuh_2015_7_39_20
 5. Мандзик Т. М. Прив’язаність до місця проживання молоді у зв’язку з їхніми часовими орієнтаціями / Т. Мандзик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Психологія. – 2016. – Том 21. – Вип. 1(39). – С. 132 – 142. http://psysocwork.onu.edu.ua/old/article/view/134530
 6. Мандзик Т. До проблеми про психологічні детермінанти прив`язаності студентів до міста, в якому відбувається їхнє навчання / Т. Мандзик // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2015. – Вип. 29. –C. 410–422.
 7. Мандзик Т. М. До проблеми ідентифікації з місцем: теоретичний аспект / Т.Мандзик // Психологія і особистість. – 2016. – №2 (10). – С. 96 – 105.
 8. Mandzyk T. “Very diverse, very good, sometimes very bad..where my home is”: Place attachment and memory of Sykhiv residents // Sykhiv: Space, memories, practices (results of Third urban summer school “Vision & Experiences”). – Lviv, 2017. – P. 94 – 103.
 9. Мандзик Т. Психологічні особливості підлітків у  зв’язку з їхніми екологічними орієнтаціями// Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2020. Випуск 6. С. 93–99
  http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/archive/6_2020/16.pdf

Біографія

Народилась 19.08.1992 у м. Львів.

У 2014 р. – закінчила кафедру психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка та отримала диплом з відзнакою магістра психології.

2014 -2017 рр. – аспірантка кафедри психології філософського ф-ту ЛНУ ім. І. Франка.

2018 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні детермінанти прив`язаності до місця проживання» за спеціальністю 19.00.01 «загальна психологія; історія психології».

2016-2017 р. – завідувач навчальної лабораторії при кафедрі психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 р. – асистентка кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2016 р. — лекторка секції «Психологія» Львівської обласної малої академії наук України. З 2019 року працює на посаді доцентки Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!