ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Васютинський  В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Проць  О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб масову поведінку було розглянуто як об’єкт науково-психологічного пізнання. Реалізацію такого підходу забезпечує послідовне вивчення умов, чинників та механізмів виникнення й функціонування масової поведінки, соціально-психологічної природи її мотиваційних і процесуальних характеристик, взаємозумовлювальних змістових зв’язків масової поведінки і колективної свідомості. На основі опанованих теоретичних основ дисципліни здійснюється аналіз психологічних закономірностей масової поведінки в найважливіших прикладних сферах людської життєдіяльності – культури, комунікації та реклами, громадсько-політичного життя, національно-етнічної та релігійної свідомості й поведінки, масових конфліктів. Здобуті знання й уміння допоможуть студентам розуміти численні залежності співжиття осіб, груп і спільнот та займати щодо них науково виважену експертну позицію.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
 2. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник. – К., 2005.
 3. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних групп і масових явищ: Навч.-метод. посібн. – Івано-Франківськ, 2005.
 4. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / за ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Талком, 2018.

 

Додаткова література:

 1. Барна Н. В. Іміджелогія: навч. посібн. для дистанц. навч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2007.
 2. Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посібн. – К., 2006.
 3. Групові ресурси подолання наслідків негативних соціальних явищ: практ. посібн. / за наук. ред. Л. Г. Чорної. – К., 2021.
 4. Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005.
 5. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти. – К., 2010.
 6. Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика (Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). – К., 2001.
 7. ДроздовО. Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості. – Чернігів, 2016.
 8. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К., 1996.
 9. Канетті Е. Маса і влада. – К., 2001.
 10. Кузнєцова Т. В. Психологія культури (психолого-філософський аналіз): Курс лекцій. – К., 2006.
 11. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2007.
 12. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. – К., 2000.
 13. Москаленко В. В. Психологія соціального впливу: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2007.
 14. Москалець В. П. Психологія релігії: Посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2004.
 15. Найдьонова Л. А. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу. – Кіровоград, 2015.
 16. Нові медіа в сучасному суспільстві: культурологічний вимір. – К., 2017.
 17. Носенко Е. Л., Маєвська Н. А. Психологічні ознаки культури та напрями їх змін в умовах соціально-економічних перетворень у країні. – Харків, 2005.
 18. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас // Вибр. тв. – К., 1994. – С. 15–139.
 19. Палеха Ю. І. Іміджологія: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2005.
 20. Політична картина світу студентської молоді: психологічні проблеми формування / За ред. В. Д. Бондаренка, І. В. Жадан. – К., 2017.
 21. Почепцов Г. Г. Токсичний інфопростір. Як зберегти ясність мислення і свободу дії. – К., 2021.
 22. Психологія масової політичної свідомості та поведінки / Відп. ред. В.О. Васютинський. – К., 1997.
 23. Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання: практичний посібник / за наук. ред. Г. М. Бевз, І. В. Петренко. – К., 2020.
 24. Спільнота в умовах воєнного конфлікту: психологічні стратегії адаптації / за наук. ред. Л. М. Коробки. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019.
 25. Татенко В. О. Соціальна психологія націєтворення: суб’єктно-вчинковий підхід. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2020.
 26. Траверсе Т. М. Психологія політичного мислення. – К., 2015.
 27. Хазратова Н. В. Психологія відносин особистості й держави. – Луцьк, 2004.

Силабус: ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

Завантажити силабус