ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Васютинський  В. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Проць  О. І.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб ознайомити студентів із закономірностями психічного розвитку людини в похилому віці, з пізнавальною сферою осіб похилого віку, емоційно-мотиваційними змінами, особистісним та соціокультурним розвитком у старості, завершенням життєвого шляху людини. Тому у курсі окреслено основні закономірності геронтогенезу, фактори, що зумовлюють тривалість
життя людини, базові критерії старіння, теорії старіння, об’єктивні та суб’єктивні фактори динаміки пізнавальних функцій у літніх людей, фізичні, соціально-демографічні та психологічні чинники задоволеності життям у старості, проблеми соціалізації та соціально-психологічної адаптації в осіб похилого віку, помирання та смерть як психологічна проблема, які потрібні для засвоєння понятійної бази геронтопсихології

Рекомендована література

Основна література:
1. Андреева Г. М. Социальная психология: Учебн. для вузов. – М., 2001.
2. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія: Підручник. – К., 1995.
3. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 1996.
4. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник. – К., 2005.
5. Ольшанский Д. В. Психология масс. – СПб., 2001.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія великих стихійних групп і масових явищ: Навч.-метод. посібн. – Івано-Франківськ, 2005.
7. Основи соціальної психології : підручник для закладів вищої освіти / за ред. М. М. Слюсаревського. – К.: Талком, 2018.

Додаткова література:
1. Барна Н. В. Іміджелогія: навч. посібн. для дистанц. навч. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2007.
2. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М., 1995.
3. Блумер Г. Коллективное поведение // Американская социологическая мысль: Тексты / Под ред. В.И.Добренькова. – М., 1996. – С. 166–212; Блумер Г. Коллективное поведение // Психология масс: Хрестоматия. – Самара, 1998. – С. 535–588.
4. Большаков А.Г., Несмелова М.Ю. Конфликтология организаций: Учеб. пособие. – М., 2001.
5. Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посібн. – К., 2006.
6. Васютинський В. Інтеракційна психологія влади. – К., 2005.
7. Васютинський В. Психологічні виміри спільноти. – К., 2010.
8. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика. – К., 1998.
9. Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. – М., 1998. – С. 195–308.
10. Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Политическая психология. – Ростов-на-Д., 1996.
11. Донченко Е. А. Социетальная психика. – К., 1994.
12. Донченко О. А., Романенко Ю. В. Архетипи соціального життя і політика
(Глибинні регулятиви психополітичного повсякдення). – К., 2001.
13. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. – М., 1995.
14. Дроздов О. Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості. – Чернігів, 2016.
15. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб., 2000.
16. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К., 1996.
17. Канетті Е. Маса і влада. – К., 2001; Канетти Э. Масса // Психология масс: Хрестоматия. – Самара, 1998. – С. 315–396.
18. Козер Л. Функции социального конфликта. – М., 2000.
19. Крэйхи Б. Социальная психология агрессии. – СПб., 2003.

Силабус: ПП 1.2.04 Психологія масової поведінки

Завантажити силабус