ПП02.05 Управління персоналом

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720Перун  М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712Перун  М. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на викладення базових основ управління персоналом як галузі психологічної науки з метою формування теоретичних та практичних навичок роботи з командами в організаціях різних типів. До курсу включені декілька змістовних блоків, які допоможуть студентам зрозуміти основні управлінські процеси в організації, дослідити поняття компетентностей та компетенцій, які є основою для ефективного управління в межах організації, а також розкриють можливі ролі психолога у організаціях для перспектив
майбутнього працевлаштування.

Рекомендована література

Основна
1. Адізес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менеджерами. – В-тво « Наш Формат», 2019. – 304 с.
2. Адізес І. Управління життєвим циклом корпорації. – В-тво « Клуб Сімейного Дозвілля», 2018 – 496 с.
3. Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К.: Професіонал, 2006. – 512 с.
4. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
5. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації: навч. посібник / С. А. Грабовська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 456 с.
6. Кові С. Р. Восьма звичка. Від ефективності до величі. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 496 с.
7. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу. –К., 2002.
8. Лалу Ф. Компанії майбутнього / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 544 с.
9. Ленсіоні П. Ідеальний командний гравець. Як розпізнати й розвинути три основні якості / Пер. Роман Клочко. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 192с.
10. М.С. Головань КОМПЕТЕНЦІЯ І КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ДОСВІД ТЕОРІЇ, ТЕОРІЯ ДОСВІДУ.
11. Максвелл Дж. 5 рівнів лідерства. – «Наш Формат», 2018 – 304 с.
12. Мерманн Э. Мотивация персонала. – Х., 2007.
13. Рульєв В.А. Гуткевич С.О. Мостенська Т.Л. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: КОНДОР, 2012. – 324 с.
Додаткова
1. Гринберг Дж. Управление стрессом. 7-е изд. — СПб.: Питер, 2002. — 496 с: ил. — (Серия «Мастера психологии»).
2. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В-тво «Наш Формат», 2019. – 288 с.
3. Доер Дж. Міряй важливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро. – Yakaboo Publishing, 2018. – 296с.
4. Друкер П. Энциклопедия менеджмента. – М., 2005.
5. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2000.
6. Канеман Д. Мислення швидке і повільне. – «Наш Формат», 2017. – 480 с
7. Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. Психология труда и организационная психология. Т. Харьков, 2003. 144 с.
8. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб., 2004.
9. Психология делового общения: хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. Райгородский. Самара: Бахрах-М, 2006. 767 с.
10. Сазерленд Д. Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 280 с.
11. Сливоцький А., Моррісон Девід Дж., Андельман Б. Зона прибутку: стратегічна бізнес-модель як запорука завтрашніх прибутків. – Видавництво: Видавництво Українського католицького університету, 2016. – 432 с.
12. Смарт Р. Agile-маркетинг /Пер. Л. Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 208 с.
13. Стіллман Д., Стіллман Й. Покоління Z на роботі. – Видавництво «Фабула», 2019. -304 с.
14. Трейсі Б. Делегування & керування. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. 128 с.
15. Трейсі Б. Як керують найкращі. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 – 208с.
16. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. — 666с.
17. Шульц Д., Шульц С. Психология и работа. СПб.: Питер, 2003.
18. Lencioni P. The five dysfunctions of a team: A leadership fable / P. Lencioni. – San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2002. – URL:https://nclp.umd.edu/resources/bookreviews/BookReview-The_Five_Dysfunctions_of_a_Team-Boyle-2011.pdf
19. Belbin M. Method, Reliability & Validity, Statistics & Research: A Comprehensive Review of Belbin Team Roles, 2013. – URL: http:// www.belbin.com/
20. Bruce Tuckman’s Team Development Model. – UK: Leadership
Foundation for Higher Education, 2015. – URL: http://www.lfhe.
ac.uk/en/site_assets/programmes/ programmes/aurora/resources/
core_leadership_skills/bruce_ tuckman_s_stages_of_team_ development_.pdf/
21. Dyer W. G., Dyer J. H. Team building: proven strategies for improving team performance / William G. Dyer, W. Gibb Dyer, Jeffrey H. Dyer ; foreword by Edgar H. Schein. – Jossey-Bass, 2007. – 4th ed. – 272 p.
22. Edward W. Miles John D. Hatfield, Richard C. Huseman Equity sensitivity and outcome importance Volume15, Issue7 December 1994 Pages 585- 596.
23. Thomas, N. Adair on team building and motivation. – London : Thorogood Publishing Ltd, 2004. – P. 71–73.
24. Tuckman B., Jensen M. (1977), «Stages of small group development revisited», Group and Organization Studies, vol. 2, no. 4, РР. 419–27.

Силабус:

Завантажити силабус