ПП 1.2.3.02 Мотивація поведінки та навчання

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Штепа О. С.Спеціалізація «Педагогічна психологія»

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Спеціалізація "Психологія управління"доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Об’єктом вивчення мотивації поведінки та навчання є активність особистості. Предметом даної дисципліни є особливості проактивності та надситуативної активності особи у ситуації навчання. Даний курс акцентує увагу на компонентах активації, складових мотиваційної сфери. способах психологічного мотивування особистості. Отримані знання та практичні
навички сприятимуть формуванню у студентів загальної компетентності з психології мотивації та практичних умінь щодо мотивування інших.
Мета – даного курсу є формування у студентів загальної компетентності з психології мотивації та практичних умінь щодо мотивування інших.
Завдання курсу – полягає у формуванні у студентів умінь визначати мотиваційні особливості особистості та здійснювати ефективне й конструктивне мотивування особи у ситуації навчання.

Рекомендована література

1. Занюк С. Психологія мотивації. – К.: Либідь, 2002.
2. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 2011.
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&sou rce=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
3. Климчук В., Горбунова В. Внутрішня мотивації учбової діяльності молоді: теорія, методика, програма розвитку. Монографія. 2012. https://www.academia.edu/7384758
4. Климчук В. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації. Монографія. 2015. http://eprints.zu.edu.ua/18596/1/Klymchuk_monograg.pdf
5. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003.
6. Бочелюк В. Й., Зарицька В. В. Педагогічна психологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.; Занюк С. С. Психологія мотивації. – К. : Либідь, 2002.
7. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінгу міжособистісного спілкування [пер. з англ. В. Хомика]. – К. Вид. Дім «КМ Академія», 2003. – С. 30-31.
8. Климчук В. О. Мотиваційні конфлікти особистості: модель психологічної допомоги // Практична психологія та соціальна робота. – №8. – 2013. – С.17-21.
9. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.
10. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності. Монографія. 2011.
https://books.google.com.ua/books?id=AJ4RCgAAQBAJ&pg=PA3&hl=uk&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false
11. М’ясоїд П. А. Загальна психологія [навч. посіб]. – К.: Вища шк., 2006.
12. Максименко С. Д. Онтогенез особистості // Практична психологія та соціальна робота. – №9. – 2006. – С.1-10.
13. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.
14. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В. Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-ЛТД.
15. Самопроектування особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої. – К.: Педагогічна думка, 2016.
16. Семків І. І. Адаптація методики Ш. Шварца «Портрет цінностей» українською мовою // Практична психологія та соціальна робота. – №1. – 2013. – С.12-28.
17. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу:соціально-психологічний вимір : монографія. – К. : Міленіум, 2017.
18. Хомик В. С. Реверсивна теорія особистості М. Аптера // Практична психологія та соціальна робота. – №6-7. – 1998. – С.7-10.
19. Штепа О. Особливості загальної компетентності та її діагностика. Практична психологія та соціальна робота. – №10. – 2011. – С.39–49.
20. Штепа О. С. Дефініція внутрішньоорганізованої мотивації // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології Г. С. Костюка. – Київ, 2011. – Том 21. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 5. – С. 595- 602. Штепа О. С. Мотиваційне здоров’я особистості // Практична психологія та соціальна робота. – №8. – 2012. – С.1-4.
22. Штепа О. С. Особливості резервної мотивації // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А.
Онуфрієвої. – Вип. 20. – Кам’янець-Подільський: Аксіома Кам’янецьПодільського, 2013. – С.758-768.
23. Штепа О. С. Психологічна стратегія мотивування особистості // Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д.
Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 17. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 763-772.
24. Штепа О. С. Цілепокладання // У кн.: Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С.121-156.
25. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
26. Motivation to learn/ By Monique Boekaerts. https://iaoed.org/downloads/prac10e.pdf
27. Motivation.https://nscpolteksby.ac.id/ebook/files/Ebook/Business%20Ad
ministration/ARMSTRONGS%20HANDBOOK%20OF%20HUMAN%2
0RESOURCE%20MANAGEMENT%20PRACTICE/19%20-%20Motivation.pdf
28. Niermeyer R., Seyffert M. Motivation. – Freiburg, 2003.
29. Shtepa O. Characteristics and principles of the conception of resource-oriented teaching. Journal of Education, Culture and Society. – 2015. – №2. – p.151-160.
31. інтернет-джерела:

www.periodicals.kazarin.ua; www.journals.pu.if.ua;
www.psychpersonality.inf.ua; www.lib.iitta.gov.ua; www.pu.if.ua;
www.ua.appsyjournal.com; www.scienceandeducayion.pdpu.edu;
http://problemps.kpnu.edu.ua; www.nbuv.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус