ПП 1.2.19. Психологія управління

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632Перун  М. Б.Спеціалізація "Психологія управління"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632Спеціалізація "Психологія управління"Перун  М. Б., Мусаковська О. М.

Опис курсу

Курс спрямований на викладення базових основ психології управління як галузі психологічної науки з метою формування теоретичних та практичних навичок у слухачів курсу. До курсу включені три змістовні блоки, які допоможуть студентам зрозуміти основні управлінські процеси в організації, окреслити та дифренціювати джерела влади, методи впливу та організації управлінського процесу. В курсі буде приділена увага особистості у управлінському процесі, розкриті питання лідерства і впливу, організаційної та корпоративної культури.

Рекомендована література

1. Азідес І. Командне лідерство. Як керувати сильними менеджерами. – В-во «Наш Формат», 2019. – 304с.
2. Азідес І. Управління життєвим циклом корпорації. -В-во «Клуб  сімейного дозвілля», 2018 – 496 с.
3. Бакаленко О.А. Психологія управління, навч. посібник – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 120с.
4. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
5. Власова О. І., Никоненко Ю. В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 398 с
6. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.
7. Горбунова В.В. Психологія командотворення: Ціннісно -рольовий підхід до формування та розвитку команд: монографія. Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2014. 380 с.
8. Ґоулман Д., Маккі Е., Бояціс Р. Емоційний інтелект лідера. – В -во «Наш формат», 2019. – 288с.
9. Доер Дж. Міряй важливе.OKR:проста ідея зростання вдесятеро.-Yakaboo Publishing, 2018.- 296с.
10. Кизименко Л.Д. Поведінка: управління і маніпуляція // Вісник Національного технічного університета України «КПІ» (Філософія. Психологія. Педагогіка). – Київ: ІВЦ «Політехнік», Ч2. – 2005, С.46-53.
11. Кайлюк Є.М., Фесенко Г.Г. Психологія управління: Навч. посіб.;–2-ге вид., виправл. й доповн.– Харків, 2012.– 183 с.
12. Колот А.М. Мотивація персоналу : підручник. Київ: КНЕУ, 2002. 337с.
13. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 2003.— 504 с.
14. Лозинський О.М. Економічна психологія та психологія підприємництва. Навчальний посібник / О.М.Лозинський – Львів: “Тріада плюс”, 2015.- 246 с.
15. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. Посібник. – К.: ТОВ «УВПКЕксОб», 2000.- 512с.
16. Михайлова Л.І. Управління персоналом. Навчальний посібник. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 248 с.
17. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2 -ге, виправлене та доповнене- К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
18. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. – Одеса: Атлант, 2013.- 275 c.
19. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник.- К.:Академвидав, 2003.– 568 с.
20. Попович О.В. Психологія управління. Навчально-методичнийпосібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент.Управління навчальним закладом (загальноосвітній навчальнийзаклад)» освітнього ступеня «Магістр».– МДУ, 2019.– 184с.
21. Прищак, М. Д. Психологія управління в організації : навчальний посібник / М.Д.Прищак, О.Й. Лесько.– [2-ге вид., перероб. і доп.].–Вінниця, 2016.– 150 с.
22. Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С.Никифорова.–2-е изд., доп. и перераб.– СПб.: Питер, 2004.– 639 с.
23. Управління персоналом: навч. Посіб. / А.О. Азарова та ін. Вінниця:ВНТУ, 2014.- 283с.
24. Ходаківський Є. І, Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П. X Психологія управління. Підручник. 3-тє вид. перероб. та доп.- К.: Центр учбовоїлітератури, 2011.- 664 с.

25. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
26. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
27. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус