Навчальна (проєктна) практика ФФК-21с

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Ліщинська-Милян О. І.ФФК-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
43ФФК-21доцент Ліщинська-Милян О. І.

Опис курсу

Інформація про курс

Навчальна (проєктна) практика складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму спеціальності 034 «Культурологія». Практика передбачає закріплення теоретичних знань та набутих навичок з курсів основи культурології, історія світової та української культур, культурна багатоманітність світу, масова культура, культурний і національний феномен Львова та ін. Важливим аспектом практики є виконання відповідних практичних завдань у закладах культури міста, департаменту розвитку ЛМР, управляння культури ЛМР та ін.

Навчальну (проєктну) практику проходять студенти-бакалаври 2-го курсу.

 

Тривалість практики:

Навчальна (проєктна) практика студентів культурологічного відділення 2-го курсу триває два тижні і відбувається у 3-му семестрі

2021-2022 н.р. з з 26.01.2022 р. по 08.02.2022 р.

 

Мета і завдання практики

Метою навчальної (проєктної) практики є оволодіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в царині культурологічної професії, сформувати на основі одержаних в Університеті знань професійні уміння, навички, можливості прийняття самостійних рішень у процесі діяльності в культурологічній сфері, виробити необхідність поглиблювати знання і вміння критично мислити, впроваджувати знання, їх креативно застосувати у практичній діяльності.

 

Очікувані результати навчання

Відповідно до Освітньо-професійної програми 034 «Культурологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у результаті вивчення навчальної дисципліни «Навчальна (проєктна) практика» студент повинен набути компетентності:

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу в культурологічній царині.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної сфери культурології та розуміння специфіки професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації при підготовці культурних проєктів.

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати культурологічні проблеми.

ЗК 8. Здатність працювати в команді: вміння організовувати роботу в команді, розуміння всіх етапів командної роботи.

ФК 1. Здатність презентувати результати професійної діяльності надавати відповідну аргументацію, зокрема в процесі розробки культурних проєктів.

ФК 3. Здатність критично аналізувати культурні явища та процеси з використанням загальнонаукових та спеціальних наукових методів.

ФК 4. Здатність розуміти та інтерпретувати джерела культури і використовувати джерела інформації та методологічний апарат культурології для виявлення, аналізу культурних потреб суспільства в тому числі в культур-проєктній діяльності.

ФК 8. Здатність створювати розробляти та генерувати проекти (культурно-мистецькі, художні та дозвіллєві) щодо об’єктів професійної діяльності, використовуючи актуальну нормативну основу.

ФК 10. Здатність популяризувати знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту, використовуючи сучасні інформаційні, комунікативні засоби та візуальні технології.

 

Програмними результатами навчання є:

РН 2. Аналізувати, коментувати, узагальнювати, наукові та аналітичні тексти культурологічного характеру.

РН 3. Створювати логічно і структурно організовані тексти з питань культурології, відповідно до спеціалізації.

РН 5. Збирати, упорядковувати та аналізувати інформацію щодо культурних явищ, подій та історико-культурних процесів.

РН 12. Обґрунтовувати, розробляти та реалізовувати культурні події та проекти з дотриманням законодавства та у відповідності до визначених мети та завдань.

Після проходження практики студент буде

Знати:

 • основні види культурологічної діяльності в культурних інституціях і установах,
 • головні принципи функціонування культурних інституцій України,
 • основи культур-проєктної діяльності,
 • головні етапи розробки проєкту у сфері культури.

Уміти:

 • складати календарний план роботи, графік проходження практики,
 • вести щоденник практики та підготувати підсумковий звіт про проходження практики.
 • розробляти культурний проєкт (в межах бази практики відповідно до специфіки роботи установи),
 • організувати та провести залікове завдання (представлення проєкту) в культурній інституції.

 

Тема 1. Організаційний етап:

 1. Проведення загальних організаційних зборів практикантів.
 2. Ознайомлення з переліком і особливостями баз практики.

3.Оформлення документації щодо місця проходження практики.

 1. Ознайомлення з необхідною документацією проходження навчальної (проєктної) практики

 

Тема 1. Практичний етап:

 1. Ознайомлення з установою проходження практики і вивчення документації.
 2. Календарний план проходження практики
 3. Виконання завдань навчальної (проєктної) практики.

 

Тема 3. Завершальний етап:

1.Обговорення результатів проходження практики.

 1. Підготовка звіту і завершення щоденника за результатами проходження практики.
 2. Презентація розробленого проекту.
 3. Захист звіту за результатами проходження практики.

 

Бази практики:

Департамент розвитку Львівської міської ради, управляння культури Львівської міської ради, заклади культури м. Львова, зокрема Палац культури ім. Г. Хоткевича, Львівський муніципальний мистецький центр, Офіс “Львів – Місто літератури ЮНЕСКО”, Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка, Музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької та ін. Також базою практики можуть бути інституції, установи, організації, місця потенційного працевлаштування випускників культурологів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна література:

-Стратегія розвитку культури 2025:

https://isc.lviv.ua/wp-content/uploads/2019/02/strategiya-rozvytku-kultury-2025.pdf

-Закони України про культуру:

http://kyiv-heritage.com/sites/default/files/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83.pdf

-Український культурний фонд:

https://ucf.in.ua/?fbclid=IwAR08dJulkk3Xny5dJ9ZR3MgqFCrUlIZYELt4HT8olsGfdDbHGK-dDjEt9a8

-Бездольна Л. Культурно-просвітницькі проєкти – комплексна система послуг нового рівня для задоволення потреб користувачів:

http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/9970/2/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.pdf

-Безпалько О. Соціальне проектуваня: навч. посіб. К., 2010: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf

-Кочубей Н. Соціокультурна діяльність. Навч. посібник:

https://kmaecm.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/kochubej-n.v.-2015-socziokulturna-diyalnist.pdf

 

Допоміжна література:

-Кобиляцький Л. Управління проектами. К., 2002.

-Ковальчук А. С., Ковальчук М.Г. Исследование и проектирование социально-культурной деятельности. О., 2001.

-Мєднікова Г. Концепт культурні практики та його роль в трансформації сучасної культури // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2017. Вип. 37. С. 30-39.

-Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020.  310 с.:

https://academia.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96_2020_.pdf

-Сорока Г.І. Організація виховної роботи : планування, аналіз, методичне забезпечення. Харків, 2005.

-Филипенко О., Колєсник Т. Управління проектами: навч. посіб. Харків, 2016.

-Яременко, Н.В. Дозвіллєзнавство: навчальний посібник. Фастів: Поліфаст. 2007.

Силабус:

Завантажити силабус