ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Гапон Н. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Гапон Н. П.

Опис курсу

Курс розроблений для магістрів першого року навчання. Навчальна дисципліна висвітлює актуальні теоретичні та методичні питання професійно-особистісних рис викладача, психологічних засад індивідуального підходу до студентів, проблем наукового процесу застосування та адаптації методів навчання та планування, організації і проведення навчальних занять з психології. Курс сприяє володінню основами теоретичної та практичної діяльності майбутнього викладача психології.

Результати навчання:

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • індивідуально-психологічні особливості ефективного викладача;
 • сутність, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі; структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

вміти:

 • розробляти різні форми навчальних занять; планувати структуру змісту навчального заняття;
 • самостійно проводити лекційні, практично-семінарські, лабораторні заняття;
 • організовувати ефективне педагогічне спілкування та індивідуальну взаємодію зі студентами;
 • складати навчальну програму з курсу; застосовувати сучасні методи навчальної діяльності студентів;
 • здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Форми та методи навчання: лекції, практичні, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: іспит.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

Основна

 1. Гапон Н.П. Методика викладання психології у вищій школі: методичні вказівки до курсу та опорний конспект лекцій для студентів першого курсу магістратури, спеціальність 053 – психологія  денної та заочної форм навчання. – Львів: філософський факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 60 с.
 2. Методика викладання психології у вищій школі [Електронний ресурс] / Ю. Бойко-Бузиль, С. Горбенко та ін. — Київ : Атіка, 2012. — 272 с. — Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/705840/1/Методика викладання психології у вищій школі.pdf

Додаткова

 1. Козлова Г. М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / Г. М. Козлова. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2014. — 200 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://docplayer.net/62907633-Kozlova-g-m-metodika-vikladannya-u-vishchiy-shkoli.html
 2. Гапон Н. Психологія взаємин викладача зі студентами у світлі ціннісних засад европейської освіти/ Н. Гапон // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. − Вип. 38. Психологія. – С. 30-38. https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/98/95
 3. Chudzicka-Czupała А. Students’ attitude toward cheating in Switzerland, Ukraine and Poland /Agata Chudzicka-Czupała, Anna Lupina-Wegener, Nadiya Hapon // The New Educational Review, 2013.– Vol. 32. – No.2.– Р.66-76. https://scholar.google.com.ua/citations?user=jRjnPw8AAAAJ&hl=uk
 4. Гапон H., Психологічні аспекти міжособистісної перцепції в системі педагогічних взаємин «студент-викладач» // Roczniki teologiczne. Nauki o rodzinie.– Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2012. – S.23-29. – Режим доступу : http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rnr/article/view/9390
 5. Егоцентризм. Ознаки та способи подолання. http://garmonya.in.ua/egotsentryzm-oznaky-i-sposoby-podolannya/
 6. Гапон Н. Викладач очима студентів / Надія Гапон, Максиміліан Дубняк // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна.– 2009. – Вип. 25.– С. 106-114. http://dl.franko.lviv.ua/Pedagogika/periodic/visnyk/25_1/15_hapon_dubniak.pdf
 7. Гапон Н. Ставлення до виявів академічної нечесності у студентів як соціально-психологічна проблема / Н. Гапон // Humanitarium. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Том 39. – 2017. – Вип. 1. – Психологія. – С. 56-63. – С. – 0,5 д.а. (Режим доступу до ресурсу https://humanitarium.com.ua/index.php/hum/article/view/122/116
 8. Супрун Д. М. Методика викладання психології як навчальна дисципліна в контексті підготовки спеціальних психологів / Д. М. Супрун // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Серія 19. – Випуск 30.– C. 318-324. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/12073/1/Suprun.pdf

Силабус: ПП 1.2.02 Методика викладання психології у вищій школі

Завантажити силабус