Історія зарубіжної та української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Власевич Т. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216Власевич Т. В.

Опис курсу

«Історія зарубіжної та української культури» є нормативною навчальною дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 293 – “Міжнародне право”. Вона містить лекційний курс, семінарські заняття і самостійну роботу студентів. 3 кредити, 90 год (ІІ семестр). Для вивчення дисципліни передбачено два змістових модулі. Діагностують студентів поточним (впродовж семестру) і підсумковим (залік) контролем і оцінюють у 100 балів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Висвітлюються основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до
сучасної доби. Розглядаються фундаментальні досягнення вітчизняної культури як невід’ємного процесу
світового культурного простору. Розкривається єдність і різноманітність української та світової культур,
роль і значення культури в житті, творчості та самовдосконаленні особистості, в гуманізації суспільних
відносин.

Мета: висвітлити основні аспекти розвитку світової та української культури від первісного суспільства до
сучасної доби.
Цілі:
розкрити логіку, внутрішні закономірності та найважливіші особливості розвитку зарубіжної та
української культури;
розглянути та проаналізувати культурно-історичні епохи;
з’ясувати їх особливості та спільні закономірності розвитку;
спрогнозувати тенденції подальшого культурного поступу.

Рекомендована література

Основна
1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посіб. – Львів: Світ, 2004.
2. Вечірко Р. Українська та зарубіжна культура / Р. Вечірко. – К., 2003.
3. Дещинський Л.Є. Історія української та зарубіжної культури. – Львів: Бескід Біт, 2008. – Режим доступу:
http://194.44.152.155/elib/local/sk731512.pdf
4. Закович М.М. Культурологія: українська та зарубіжна культура. – Київ, Знання, 2007.
5. Зотов В. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів / В. Зотов, А. Клімачова, В.
Таран. – К.: Центр учбової літератури, 2009.
6. Історія української культури: навч. посіб. / За ред. В.П. Мельника, М.В. Кашуби, А.В. Яртися. – Львів : ЛНУ
імені Івана Франка, 2012.
7. Історія української та зарубіжної культури.― С.М. Клапчук, В.Ф. Остафійчук, Ю.А. Горбань та ін.; За ред.
С.М. Клапчука, В.Ф. Остафійчука. / Навч. посіб. 5-те вид., перероб. і доп. − К.: Знання-Прес, 2004.
8. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. / М.М.Закович, І.А.Зязюн,
О.М.Семашко, Ж.О.Безвершук; За ред. М.М. Заковича. − К.: Знання, 2004.
9. Культурологія: теорія та історія культури: Навч. посіб./ За ред І.І. Тюрменко. – Київ : Центр навчальної
літератури, 2005.
10. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб. і доп. / За ред. Яртися А. В.,
Мельника В. П. – Львів, 2005. – Режим доступу: https://studfile.net/preview/1852748/
11. Українська та зарубіжна культура : навчальний посібник / за ред. М.М. Заковича. – К.: Знання, 2000.
12. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.
Допоміжна
1. Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
2. Крип’якевич І. П. Галицько-Волинське князівство. – К., 1989.
3. Сінькевич О. Б. Культура Галицько-Волинської Русі. – Львів, 2000.
4. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. – Мюнхен, 1959.
5. Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–1980 рр. – К., 1995.
6. Шлемкевич М. Загублена українська людина. – К., 1992.
7. Павличко Д. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус