Філософська антропологія

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Дахній А. Й.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФФ-11доцент Дахній А. Й.

Опис курсу

Дисципліна «Філософська антропологія» є дисципліною для бакалаврської освітньої програми «Філософія», яка викладається в одному семестрі в обсязі 3-х кредитів. Серед філософських проблем питання антропології завжди викликали особливий інтерес: антропологічна царина потрапила у фокус уваги західного мислення починаючи від софістів, і з того часу вже не сходить із порядку денного. Антропологічні підходи щоразу детермінувалися історичними й соціокультурними обставинами, але при цьому важливо виявити якісь незмінні і сталі чинники. Ключовими в курсі розглядаються питання взаємодії людини з природою, Богом, суспільством і технікою. До аналізованих питань входять також сенсожиттєві проблеми, співвідношення душі і тіла, питання свободи, смерті, любові. Курс передбачає ретельне вивчення текстів першоджерел філософів, які зробили найбільший внесок в розробку і розв’язання антропологічної проблематики. Передбачається ознайомлення студентів із особливостями ключових ідей, концепцій і понять західного мислення, починаючи з античності і закінчуючи початком ХХІ сторіччя, які торкаються проблем філософської антропології.

Рекомендована література

 1. Брукс Д. ДНК особистості / пер. з англ. Г. Елланської. Київ: Наш формат, 2017. 376 с.
 2. Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / пер. з нім. В. Терлецького і Н. Спринчан. Київ: Дух і Літера, 2012. 272 с.
 3. Демидов А. Феномены человеческого бытия: учеб. пособие. Минск: Экономпресс, 1999. 180 с.
 4. Клочовський Я. А. Філософія діалогу / пер. з польс. К. Рассудіної. Київ: Дух і літера, 2013. 224 с.
 5. Кьеркегор С. Страх и трепет / пер. с датс. С. Исаева. Москва: Республика, 1993. 383 с.
 6. Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении ХІХ века. Маркс и Кьеркегор / пер. с нем. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2002. 671 с.
 7. Лепп І. Християнська філософія екзистенції / пер. з франц. В. Ляха, О. Марштупенко. Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2004. 148 с.
 8. Лютий Т. Ніцше. Самоперевершення. Київ: Темпора, 2016. 978 с.
 9. Рудинеско Е. Філософи в обіймах бурі / пер. з фр. О. А. Юдіна. Київ: Ніка-Центр, 2007. 208 с.
 10. Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А. А. Яковлева: Перевод. М.: Политиздат, 1990. 398 с.
 11. Смит Р. Быть человеком: историческое знание и сотворение человеческой природы / пер. с англ. Ирины Мюрберг; под науч. ред. Ирины Сироткиной. Москва: Канон+ РООИ Реабилитация, 2014. 368 с.
 12. Габермас Ю. Постметафізичне мислення / пер. з нім., піс­лямова та прим. В. М. Купліна. Київ: Дух і Літера, 2011. 280 с.
 13. Ваттимо Дж. Техника и существование. Пер. с итал. М.: Канон+, 2013. 208 с.
 14. Уильямс Р. Достоевский. Язык, вера, повествование / пер. с англ. Н. Пальцева. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013. 295 с.
 15. Харарі Ю. Н. Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього. Пер. з англ. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2018. –540 с.
 16. Харарі Ю. Н. 21 урок для 21 століття. Пер. з англ. – К.: BookChef, 2018. – 413 c.
 17. Gebauer G. (Hrsg.) Anthropologie. Leipzig: Reclam Verlag, 1998. 331 s.
 18. Mortensen J. N. The Commom Good: An Introduction to Personalism. Wilmington: Vernon Press, 2017. 169 p.

Силабус:

Завантажити силабус