Феномен любові в світовій філософії

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Ковальчук Ю. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФФ-21Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Феномен любові в світовій філософії» складена для здобувачів ступеня бакалавра філософії за спеціальністю – 033 «Філософія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення концепцій та філософських поглядів щодо феномену любові. А також цілеспрямована робота над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на семінарських заняттях, самостійна робота та виконання поставлених завдань. Навчальна дисципліна  репрезентує філософську розвідку експлікації феномену любові від античності до сучасності. Курс передбачає дослідження зв’язоку феномену любові з філософією, природу любові крізь призму онтологічно – екзистенційного виміру, її типологія, види, форми та зв’язок із сучасними викликами буття. Студенти зможуть розширити свої знання з філософії та набути спеціального категоріального апарату із філософії любові.

Рекомендована література

  1. Абеляр П. Історія моїх страждань. Листування Абеляра й Елоїзи / П’єр Абеляр ; [пер. з лат. Р. Паранько]. – Львів : Літопис, 2004. – 136 с.
  2. Баадер Ф. Сорок тез релігійної еротики / Франц Баадер // Мислителі німецького романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2003. – С. 143–157.
  3. Бадью А. Хвала любові / Ален Бадью [ Електронний ресурс].
  4. Брюкнер П. Парадокс любові: есей / Паскаль Брюкнер ; [пер. з фр. Л. Кононовича] – К. : Грані-Т, 2012. – 344 с.
  5. Венедикт ХVI. Deus Caritas Est. Бог є любов / Венедикт XVI. – Жовква : Місіонер, 2008. – 60 с.
  6. Платон. Бенкет / Платон ; [пер. З давньог. І коментарі У. Головач, вступна стаття Джованні Реале]. – Львів : Вид-во Укр. католицького університету, 2005. – 178 с.
  7. Ружмон Д. де. Любов і західна культура / Дені де Ружмон. – Львів : Літопис, 2000. – 304 с.

Силабус:

Завантажити силабус