Рижак Людмила Віталіївна

Посада: доцент кафедри філософії

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: l_ryzhak@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Наук. інтереси: філос. освіти, науки та комп’ютер. революції, парадигми функціонув. освіти: клас., неклас., постнеклас.; освіта України в контексті європ. та міжнар. інтеграції; пробл. гуманітаризації освіти в умовах інформ. глобалізації, філософія сталого розвитку людства.

Курси

Публікації

Автор понад 60 наук. і наук.-метод. праць, зокр.: навч. посібн. Філософія як рефлексія духу (Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009, гриф МОНУ); хрестоматія Філософія як рефлексія духу (Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009, гриф МОНУ); Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібн. (Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2011); Філософія : підручник (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013, гриф МОНМС України); Філософія як рефлексія духу : хрестоматія (Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. Вид. 2-е, перероб., доп.); статей: Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (Львів, 2006),  Гуманізація вищої освіти в контексті Болонського процесу (Львів, 2008), Критичне мислення як самоорганізуючий принцип постнекласичної парадигми освіти (Одеса, 2008),  Університетська освіта в ХХІ сторіччі: філософсько-синергетичний аспект (Львів, 2009),  Освітні стратегії інформаційного суспільства: глобально-культурний аспект (Одеса, 2009); Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності (Львів, 2011); Європейська ідентичність у конструктивістських інтерпретаціях (Warszawa, 2015); Корпоративний університет і знецінення гуманітаристики : український контекст (Львів, 2015).

Авторські Підручники та навчальні посібники:

Рижак Л. Філософія: підручник / Л. Рижак. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. –  650 с. (з грифом МОНМС України).

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : хрестоматія / Л. Рижак.  – Вид. 2-е, перероб., доп. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 532 с.

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу : навчальний посібник / Л. Рижак.  – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 640 с. (з грифом МОН України).

Рижак Л. Філософія як рефлексія духу: хрестоматія / Л. Рижак.  – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 538 с. (з грифом МОН України).

Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібник / Л. Рижак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 518 с.

Біографія

РИЖАК Людмила Віталіївна, математик, філософ, канд. філос. наук (1985), доц. (1990). Закінчила мех.-мат. ф-т Львів. ун-ту (1971). Аспірант. каф. філос. Львів. ун-ту (1980-83). Асист., доц. каф. філос. Укр. лісотехн. ун-ту (1977–2002). З 2002 – доц. каф. філос. Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. З 2005  – заст. декана філос. ф-ту з наук. роботи, з 2015 – декан філос. ф-ту, голова Вченої ради
ф-ту, член Вчено ради ун-ту. Від 2003 – член. НТШ. З 2004 – член редколегії, відповід. секрет. двох період. фахових видань: Вісника ЛНУ Філософські науки, Вісника Соціогуманітрані проблеми людини.

Проекти

Науковий проект: спільна з економічним факультетом щорічна Всеукраїнська наукова конференція “Філософсько-психологічні аспекти духовності”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!