ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Проць  О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Проць  О. І.

Опис курсу

Курс «Педагогіка і психологія вищої школи» займається пошуком методів оптимізації
навчального процесу з мінімальними затратами зусиль, ресурсів, вивченням особливості
адаптації студентів до ВНЗ, взаємодії в системі викладач-студент. Психологія вищої школи
розкриває саме психологічні особливості діяльності педагога, психологічні особливості
засвоєння студентами нових знань та вмінь.
Об’єкт педагогіки і психології вищої школи – викладачі та студенти.
Предмет педагогіки і психології вищої школи – взаємодія викладачів та студентів, що
реалізується у навчальному процесі.

Рекомендована література

1. Булах І. С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і
студентів: Навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Л.В. Долинська. – К. : НПУ імені М. П.
Драгоманова, 2002. – 114 с.
2. Галузинский В.М. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні /
Галузинский В. М., Євтух М. В.– К. : Інтел, 1995. – 168 с.
3. Гура О.І. Вступ до спеціальності «Педагогіка вищої школи» : Навчальний
посібник / О.І. Гура. – Запоріжжя, 2005.
4. Дьяченко М. И. Психология высшей школы: Учебник для ВУЗов. – Мн. : Тесей,
2003. – 352 с.
5. Мащенко Н.І. Основи педагогіки і психології вищої школи: Курс лекцій. –
Кременчук, 2006. – 272 с.
6. Кудіна В.В. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.В. Кудіна, В.І., Юрченко.
– К.: КСУ, 2004. – 176 с.
7. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / А.
Кузьмінський. – К. : Знання, 2005.
8. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О. Г. Мороз, О.С. Падалка,
В.І. Юрченко. – К. : НПУ, 2003. – 267 с.
9. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие / БулановаТопоркова М. В., Духавнева А. В., Столяренко Л. Д. и др. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 544
с.
10. Педагогика и психология высшей школы. / Отв. ред М.В.Буланова-Топоркина.–
Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 526 с.
11. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.
12. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум : Навч. посібн. /
Л.Г. Подоляк. .– К. : Каравела, 2007. – 336 с
13. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности:
Учебник / Н.В. Самоукина. – М. : Тандем, 1999. – 351 с.
14. Семиченко В..А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібн. для студ.
вищих пе. нав. Закл. / В..А. Семиченко. – К. : Вища школа, 2004. – 336 с.
15. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі /
З.І. Слепкань. – К. : Вища школа, 2005. – 240 с.
16. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: Навчальний
посібник / Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-т
унів. «Україна», 2006. – 402 с.
17. Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Курс лекцій / В.І. Юрченко, В.В. Кудіна.
– К: КСУ, 2004. – 176 с.

Допоміжна
1. Барнс Л. Б. Преподавание и метод конкретных ситуаций (конкретные ситуации
и дополнительная литература) / Барнс Л. Б., Кристенсен К. Р., Хансен Э. Д. / Пер. с англ. – М. :
Гардарики, 2000. – 501 с.
2. Бойц Р. Поради викладачам початківцям: Практичний посібник / Р.Бойц. – К.,
2005.
3. Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування моральної
культури студентської молоді / Л. Бурдейна // Педагогіка і писихологія професійної освіти. –
2004. – №4. – С. 38-46.
4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульнорейтинговою системою навчання для студе6нтів магістратури / С.С. Вітвицька – К. : Центр
навчальної літератури, 2006.
5. Головінський І.З. Педагогічна психологія: Навч. посібник для вищ. шк. /
І.З. Головінський. – К. : Аконіт, 2003. – 288 с.
6. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психологопедагогических исследований: Уч. Пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия,
2001. – 208 с.
7. Калюжный А.А. Психология формирования имиджа учителя. / А.А. Калюжный.
– М. : Владос, 2004. – 222 с.
8. Коваленюк Т.П. Психология профессионального образования: Уч.-практ. пос. /
Т.П. Коваленюк. – М. : МГАУ, 2001. – 69 с.
9. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития / Грэйс Крайс, Дон Бокум. – СПб. :
Питер, 2005. – 940 с.
10. Ложкін Г.В., Пов’якель Н.І. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика.
Навчальний посібник / Г..В. Ложкін, Н.І.Пов’якель. – К. : ВД «Професіонал», 2006. – 416 с.
11. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. акад. Мороза О. Г. – К. :
НПУ, 2000. – 337 с.
12. Педагогика и психология высшей школы / Под ред. С.И. Самыгина. – Ростов-наДону, 1998. – 544 с.
13. Перелыгина Е. Б. Психология имиджа. Учебное пособие для студентов /
Е. Б. Перелыгина. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 224 с.
14. Практическая психология для преподавателей / М. К.Тутушкина,
В. Л. Васильев, С. А. Волков и др. – М. : Филин, 1997. – 328 с.
15. Реан А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология /
А. А. Реан, Я.Л. Коломинский. – СПб. : Питер, 1999. – С.265-320.
16. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности
к личности: Учеб. пособие / С. Д. Смирнов. – М. : Издательский центр «Академия» 2001. – 304 с.
17. Тищенко В. М. Викладач вищої школи: феномен професії: Монографія. /
В.М.Тищенко. – Львів : Сполом, 2006.
18. Якунин В.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / В.А. Якунин. – СПб.,
2000. – 348 с.

Силабус: ЗК 1.1.04 Педагогіка і психологія вищої школи

Завантажити силабус