Вступ до спеціальності “політологія”

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Гарбадин А. С.ФФІ-11, ФФІ-12

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФІ-11доцент Гарбадин А. С.
ФФІ-12доцент Гарбадин А. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФІ-11доцент Гарбадин А. С., Возняк С. І.
ФФІ-12доцент Гарбадин А. С., Ковальчук М. В.

Опис курсу

Виконання навчальних завдань з курсу “Вступ до спеціальності” має на меті формування у майбутніх політологів основ професійних знань про політику, політичні інститути та процеси у сучасному світі; оволодіння навиками роботи з політологічними джерелами та набуття знань використання базових політологічних методів та методик; навчити студентів аналізувати та узагальнювати інформацію щодо сучасних проблем політичного розвитку.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс “Вступ до спеціальності” є базовою навчальною дисципліною для студентів спеціальності “Політологія”. На основі, знань, отриманих в ході вивчення цієї дисципліни, вибудовуються всі наступні курси з блоків професійної, практичної та фундаментальної підготовки.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Вступ до спеціальності” є:

  • формування у студентів базового понятійно-категоріального апарату з політології;
  • вивчення основних методів та підходів політологічної науки;
  • формування уявлень про сутність основних теорій політики;
  • формування базових основ знань з основних процесів сучасного політичного розвитку світу;
  • навчити студентів ключових характеристик політологічної науки як комплексу політичних, соціальних та економічних процесів.

Рекомендована література

  1. Горбатенко В., Гарбадин А. Постмодерні підходи до аналізу політики / В. Горбатенко,  А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. – С. 106-129.             
  2. Гарбадин А. Психоаналітичний підхід до аналізу політики      / А. Гарбадин // Політична думка XX – початку XXI століть: методологічний і доктринальний підходи : підручник : у 2-х т. / за заг. Ред. Н. М. Хоми ; [Т. В. Андрущенко, О. В. Бабкіна, В. П. Горбатенко та ін.] – Львів : «Новий Світ-2000», 2016. – Т. 1. – 516 с. . – С. 214-241.
  3. Гарбадин А. Еволюція політичного означення влади у концепції Мішеля Фуко / А. Гарбадин // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. – 2017. – № 9. – С. 65-72.

Силабус:

Завантажити силабус