ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Чолій  С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Чолій  С. М.

Опис курсу

Курс «Економічна психологія» має теоретико-прикладний характер, покликаний виробити у студентів вміння та навички аналізу стосунку людини із економічною сферою функціонування суспільства (сприймання та аналізу економічних явищ та ситуацій, економічної соціалізації, прийняття рішень в економічній сфері, фінансової та інших видів економічної поведінки).

Рекомендована література

1. Бутко М. П. Економічна психологія. [текст] навч. посіб. / За заг. ред. Бутка М. П. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа – К. : «Центр учбовоїлітератури», 2016. – 232 с.
2. Канеман Д. Мислення швидке й повільне / переклад з англ. Максим Яковлєв. – 2-ге вид. – К. : Наш Формат, 2018. – 480 с.
3. Кузнецова Т. В. Основи економічноїпсихології: Курс лекцій. – К. : МАУП, 2006. – 140 с.
4. Ложкін Г.В., Спасснніков В.В., Комаровська В.Л. Економічна психологія: Навчальнийпосібник. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 304 с.

5. Талер Р. Поведінкова економіка. Як емоції впливають на економічні рішення. – К.: Наш формат, 2018. – 464 с.
6. Economic psychology / edited by Rob Ranyard. – Hoboken : WileyBleckwell, The British Psychological Society, 2018. – 483 p.

Допоміжна література
1.Антонова З. Гроші як фактор економічної соціалізації // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – № 4. – С. 173-180.
2.Аріелі Д. Передбачувана ірраціональність. – Л.: ВСЛ., 2018. – 296 с.
3.Аршава І. Ф., Носенко Д. В. Суб’єктивне благополуччя і його індивідуально-психологічні та особистісні кореляти // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2012. – Т. 20, вип. 18. – С. 3-9.
4.Губеладзе І. Почуття власності як соціально-психологічний феномен // Наукові студіїіз соціальноїта політичноїпсихології. – 2019. – 43(46). – С 141-148.
5.Данильченко Т. В. Особливості вивчення соціальних потреб як предиктора суб’єктивного благополуччя особистості / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки. – 2015. – Вип. 126. – С. 63-69.
6.Данильченко Т. В. Суб’єктивне соціальне благополуччя: психологічний вимір [Текст] : монографія / Т. В. Данильченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 543 с. : табл., рис. – Бібліогр.: с. 399-474.
7.Данильченко Т. В. Суб’єктивне соціальне благополуччя як психологічний феномен / Т. В. Данильченко // Психологічні перспективи. – 2016. – Вип. 28. – С. 93-107. – Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2016_28_11.
8.Дембицька Н.М. Атрибутивні ознаки економічної суб’єктності особистості / Н.М.Дембицька, В.В.Москаленко // Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / [Т.В.Говорун, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі та ін.] ; за наук. редакцією В.В.Москаленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – С. 35-48.
9.Дембицька Н.М. Діалогічний контекст становлення економічної суб’єктності особистості / Н.М.Дембицька // Психологія діалогу і світ людини : збірник науоквих праць Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка / За ред. С.Д.Максименка, Г.В.Дьяконова. – Том 2. – Кіровоград : ФО-П Александрова М.В., 2012. – С. 98 – 106.
10.Дембицька Н.М. Психосемантична модель відносин власності в економічній свідомості студентів / Н.М.Дембицька // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІV, част.3. – К. : “Гнозис”, 2012. – С. 80 – 87.

Силабус: ПП2.1.3.2.01 Економічна психологія

Завантажити силабус