ПП1.3.06 Самоменеджмент навчальної діяльності студентів

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Немає
85Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
718доцент Штепа О. С.
812доцент Штепа О. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
715доцент Штепа О. С.
812доцент Штепа О. С.

Опис курсу

Об’єктом вивчення самоменеджмент навчальної діяльності студента є самоорганізування особистості. Предметом даної дисципліни є психологічні механізми самоорганізування особистості. Даний курс акцентує увагу на самопізнанні та самозмінах особистості у процесі і
результаті отримання нової інформації. Отримані знання та практичні навички сприятимуть формуванню у студентів загальної компетентності з особистісного саморозвитку та практичних умінь щодо особистісного та професійного самоздійснення

Рекомендована література

Основна література:
1. Штепа О. С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) : [навч. посібник] / О. Штепа. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 294- 329.
2. Bishof A., Bishof K. Selfmanagement. – Rudolf HaybeVerlag, Federal Republic of Germany, Freibyrg, 2003.
3. Kinan K. Selfmanagement (Management on the palm). – Oval Prodjekt, 1998.
4. Morgenstern J. Maling Work. The 9 Essential Skillstor Taking Controllate offise, Published fo Simon&Schuster. – New York-London-Toronto, 2004.
Додаткова література:
1. Газилишин В. Відчуття втрати часу у кризових ситуаціях / В. Газилишин // Практична психологія та соціальна робота. – №11. – 2006. – С.24-25.
2. Занюк С. С. Психологія мотивації [навч. посіб.]. – К.: Либідь, 2002.

3. Колпаков В. М. Самоменеджмент / В. Колпако;в [навч. посіб.]. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008.
4. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: науково-методичний збірник / [ред. кол. Н. Софій]. – Київ : Контекст, 2000.
5. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Кн. 2. Соціальна психологія груп. Прикладна соціальна психологія. У 2 кн. – К. : Либідь, 2006.
6. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019.
7. Психологічні технології самодетермінації розвитку особистості: монографія / Л.З. Сердюк, І.В. Данилюк, В.В. Турбан, О.І. Пенькова, Н.Д. Володарська [та ін.] ; за ред. Л.З. Сердюк. – К.: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2018.
8. Як будувати власне майбутнє: життєві завдання особистості : наук. моногр. / за наук. ред. Т. М. Титаренко; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
9. Avinash K. Dixit, Barry J. Naletuff. Thinking Strategically. The competitive adge in business, politics and everyday life. – WW. Norton&Company. – New York, 1991.
10. Halan Y. C. Managing TIME, New dawn press, Inc., UK-USA-India. – Sterling Publishers Pvl. Ltd., 2005.
11. Morgenstern J. Organizing From The Inside out. The foolorof system for organizing your home, your office, and your life, Henry Holt and company. – New York, 1998.
12. Effective self-management techniques. C. W. Von Bergen. http://homepages.se.edu/cvonbergen/files/2018/01/Effective-Self-management-Techniques.pdf
13. Self-management Skills. https://ncert.nic.in/vocational/pdf/kees102.pdf

14.Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.

15.Розуміння та інтерпретація життєвогодосвіду як чинник розвитку особистості: монографія / за ред. Н.В.Чепелєвої. (2013). Кіровоград : Імекс-ЛТД. Самопроектування
особистості у дискурсивному просторі: монографія / Н.В.Чепелєва, М.Л.Смульсон, О.В.Зазимко, С.Ю.Гуцол [та ін.] ; за ред. Н.В. Чепелєвої.– К.: Педагогічна думка, 2016.

інтернет-джерела: www.periodicals.kazarin.ua; www.journals.pu.if.ua;
www.psychpersonality.inf.ua; www.lib.iitta.gov.ua; www.pu.if.ua;
www.ua.appsyjournal.com; www.scienceandeducayion.pdpu.edu;
http://problemps.kpnu.edu.ua; www.nbuv.gov.ua.

Силабус:

Завантажити силабус