ПП01.06 Філософія психології

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
524доцент Проць  О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
724доцент Проць  О. І.

Опис курсу

Вивчення курсу передбачає засвоєння ключових понять та методології психології як науки. У межах курсу «Філософія психології» вивчаються психоаналітичні аспекти дослідження особистості та порівнюються у межах різних психологічних шкіл. Аналізуються дослідження
особистості з позицій різноманітних підходів: гуманістичного, когнітивно-поведінкового, інтеракціоністського, бологічного. Грунтовний багатовекторний аналіз методології психологічного дослідження дасть змогу покращити й поглибити розуміння уже вивчених психологічних курсів та тих, що вивчатимуться студентами.

Рекомендована література

Базова
1.Косилова Е.С. Исторический обзор развития философии психологии в ХХ в. // Историко-философский альманах. М., 2006.

2.Леонтьєв О. Н. Философия психологи. – СПб., 2012. – 203 с.

3.Лихи Т. История современной психологии. – Спб., 2003.

4. Роменець В.А. Історія психології. Стародавній світ. Середні віки. Відродження. – К.: “Либідь”, 2005. – 333 с.
5. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ ст. – К., 1998.
6. Старовойтенко Е. Б. Современная психология. – М., 1999.
7. Степанов С. Психология в лицах. – М.: Эксмо-пресс, 2001.
8. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник / Е.В. Ушаков. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 528 с.
9. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, упражнения, експерименты. – СПб.-М., 2002.
10. Шульц Д.П., Шульц Э.С. История современной психологии СПб., 1998.
11. Зарубежная социальная психология ХХ столетия. – М., 2001.
12. Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестоматия / отв. ред.-сост. Л. А. Микешина. – М. : Прогресс_Традиция : МПСИ: Флинта, 2005. – 992 с.
13. Философия психологии: Из научного наследия / Под ред. А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева — М: Изд-во Моск. ун-та, 1994.—  228 с.
14. Ярошевский М.Г. История психологи / М. Г. Ярошевский. – М.: Мысль, 1985. – 575 с.
15. Benjafield D. G. A History of psychology. – Boston, 2000.

Силабус:

Завантажити силабус