ПП 2.1.2.06 (3) Управління персоналом

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Немає
74Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
640Спеціалізація "Психологія управління"Перун  М. Б.
740Спеціалізація "Психологія управління"Перун  М. Б.

Опис курсу

Курс спрямований на викладення базових основ управління персоналом як галузі психологічної науки з метою формування теоретичних та практичних навичок роботи з командами в організаціях різних типів. До курсу включені декілька змістовних блоків, які допоможуть студентам зрозуміти основні управлінські процеси в організації, дослідити поняття компетентностей та компетенцій, які є основою для ефективного управління в межах організації, а також розкриють можливі ролі психолога у організаціях для перспектив майбутнього працевлаштування.

Рекомендована література

1. Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник / Л.В. Балабанова, О.В. Сардак. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 468 с.
2. Баранівський В.Ф., Боднар А.Я., Терещенко Л.Ф. Психологія бізнесу. Навчальний посібник— К.: В-во ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. — 202 с.
3. Баранівський В.Ф., Терещенко Л.Ф. Психологія бізнесу (практикум).— К.: Вид-во ТОВ „ІНТЕРСЕРВІС”, 2010. — 152 с.
4. Бондар Л. В., Проскурка Н. М. Соціальна психологія управління. Конспект лекцій. – 2014.
5. Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом. 2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
6. Власова О.І., Никоненко Ю.В. Соціальна психологія організацій та управління. Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 398 с.
7. Грабовська С.Л. Психологічні аспекти комунікаційного менеджменту організації : навч. посібник / С. А. Грабовська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 456 с.
8. Данюк В.М. Управління персоналом: підручник / В.М. Данюк. А.М. Колот, Г.С. Суков та ін; за заг. та наук. ред. к.е.н., проф. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ; Краматорськ: НКМЗ, 2013. — 666с.
9. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. — К.: Лібра, 1999. — 270 с.
10. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.- СПб: Питер, 2000.- С.270-296.
11. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — 224 с.
12. Крушельницька О.В. Управління персоналом: Навчальний посібник.  /О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук. — К., «Кондор». — 2003.- 296с.
13. Маркова С. В. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / С. В. Маркова, О.М. Олійник. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – 80 с.
14. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. / За заг. ред. д. е. н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 520 c.
15. Москаленко В.В. Соціальна психологія. Підручник. Видання 2-ге, виправлене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
16. Никифоренко В.Г. Управління персоналом Навч. посібн. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 c.
17. Психология менеджмента: Учебник для вузов / Под. ред. Г.С. Никифорова. – 2-е изд., доп. И перераб. – СПб.: Питер, 2004. – 639 с.
18. Рульєв В.А. Гуткевич С.О. Мостенська Т.Л. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: КОНДОР, 2012. – 324 с.
19. Сардак О. В. Дослідження концептуальних підходів у сфері стратегічного управління персоналом.- Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2014, С: 226-235.
20. Ситник Н.І. Управління персоналом навчальний посібник для ВНЗ / Н.І. Ситник. – К. : Інкос, 2009. – 472 с.
21. Смарт Р. Agile-маркетинг /Пер. Л. Герасимчук. – Клуб Сімейного дозвілля, 2019. – 208 с.
22. Стіллман Д., Стіллман Й. Покоління Z на роботі. – Видавництво «Фабула», 2019. -304 с.
23. Стец В. А. Менеджмент персоналу: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль: Лілея, 1996. – 180 с.
24. Ткаченко А.М. Стратегічні напрями удосконалення управління персоналом: [монографія] / А.М. Ткаченко, Т.С. Морщенок. – Запоріжжя, 2008, 234 с.
25. Трейсі Б. Делегування & керування. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. 128 с.
26. Трейсі Б. Як керують найкращі. – Клуб Сімейного Дозвілля, 2017 – 208с.

27.База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
28. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
29. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус