ПП 2.1.2.05 (1) Дефектологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
63.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58Гребінь Н. В.Спеціалізація "Клінічна психологія"
68Гребінь Н. В.Спеціалізація "Клінічна психологія"

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
58Спеціалізація "Клінічна психологія"Гребінь Н. В.
68Спеціалізація "Клінічна психологія"Гребінь Н. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання щодо особливостей розвитку дітей, які мають різні варіанти порушення розвитку різної важкості (порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення, затримку розумового розвитку, аутизм, гіперкінетичний синдром та ін.). Тому у курсі представлено як огляд концепцій дизонтогенезу, так і методи психологічної діагностики дітей з особливими потребами, а також технології навчальної та психокорекційної роботи з дітьми із порушеним психофізичним розвитком.

Рекомендована література

 1. Гребінь Н.В.. Програма лекційних та практичних занять з дисципліни „Дефектологія”. Для студентів спеціальності „Психологія” денної форми навчання.
 2. Гребінь Н.В. Методичні матеріали до навчального курсу „Дефектологія”. Організація самостійної роботи. – 2021. – Львів. -46с.
 3. Войтко В.В. Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору:[методичний посібник] / В.В. Войтко. – Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2017. – 80 с.
 4. Дуткевич Т.В.Дитяча розвивально-корекційна психологія. [текст] Модульний навчальний посібник для студентів внз за напрямом підготовки 6.030103 «Практичнапсихологія». Т.В.Дуткевич. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 304 с.
 5. Кобильченко В. Спеціальна психологія : підручник / Вадим Кобильченко, Ірина Омельченко. – Київ : ВЦ «Академія», 2020. – 224 с.
 6. Основи дефектології : навчальний посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів / [І. М.Маруненко, В. І. Бобрицька, Є. О Невєдомька, З.Ф. Сіверс]; КМПУ ім. Б. Д. Грінченка. – Вид. 2-е,стереотип.— Київ, 2006. — 144 с.
 7. Пахомова Н. Г., Кононова М.М. Спеціальна психологія / Н. Г. Пахомова, М.М. Кононова – Полтава : АСМІ, 2015 – 389 с.
 8. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: Вища шк..,1994. – 143 с.
 9. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: зб. наукових праць. — К.: Університет «Україна», 2010. – № 7(9). – 561 с.
 10. Астапов В.М. Введение в дефектологию с основами нейро- и патопсихологии.- М.,1994.
 11. Богданова Т.Г. Сурдопсихология [Текст] / Т. Г. Богданова. – М.: Академия, 2002. –С.54-67.
 12. Боскіс Р.М. Глухі та слабочуючі діти / Р.М.Боскіс. – М., 1963. – 345с.
 13. Выход из темноты: история одного эксперимента [Текст] / авт. сост. Мария Митасова. — М. : Эксмо, 2016. — 256 с.
 14. Бондар В.І., Золотоверх. Історія олігофренопедагогіки: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 375 с.
 15. Гудонис В.П. Здоровье как необходимое основание детства // Мир психологии, -М., 2000. – № 1. -С. 109–121.
 16. Даніелс Е. Р. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Елен Р. Даніелс, Кей Стаффорд. – Львів, 2000. –255 с.
 17. Данілавічютє Е. А. Стратегії викладання в інклюзивному класі : навч.-метод. посіб. / Е. А. Данілавічютє, С. В. Литовченко. – К. : Видавн. група―А.С.К.ǁ, 2012. – 360 с. – (Серія ―Інклюзивна освіта).
 18. Дерень О., Пруська А., Рибак Ю. Діти із синдромом Дауна: факти, навчання, допомога. –Київ.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 2015 – 21с.
 19. Єфіменко Н. І.П.Соколянський: віхи життя і педагогічної творчості // Дефектологія. – 1998. – №3. – 52 – 55 С.
 20. И. А. Соколянский (к 100-летию со дня рождения)//Дефектология.- 1989.- № 2.- С. 71.
 21. Соколянський Іван Опанасович (1889-1960) – засновник вітчизняної педагогіки сліпоглухонімих (тифлосурдопедагогіки) // Педагогічна Харківщина.Довідник. Харків, 1997. С. 130-131.
 22. Інвалідність та суспільство : навч.-метод. посібник. – К., 2012. –216 с.
 23. Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад: Навчально-методичний посібник / Кол. упорядників: Патрикеєва О. О., Дятленко Н. М., Софій Н. З., Найда Ю. М. Під заг. ред. Шинкаренко В. І. — К.: ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», 2013. — 100 с.
 24. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Хеппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД–ФО Парашин І.С., 2010. – 296 с.
 25. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально методичний посібник / Кол. авторів: Колупаєва А. А., Софій Н. З., Найда Ю. М. та ін. За заг. ред. Даниленко Л. І., — К.: 2007. — 128 с.
 26. Козявкин В.И. Основы клинической реабилитационной діагностики [Текст] /В.И.Козявкин. – К.,1999.
 27. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи / А. А. Колупаєва. – К. :―Самміт-книга, 2000. –269 с.
 28. База даних PsycINFO Американської психологічної асоціації https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo
 29. Бібліографічна база даних Scopus https://www.scopus.com
 30. Електронні ресурси Національної бібліотеки України ім. В. І.
  Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/node/2116

Силабус:

Завантажити силабус