Основи GR-менеджменту

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії та історії політичної науки

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
390Array

Опис курсу

Дисципліна «Основи GR-менеджменту» є вибірковою дисципліною циклу професійної і практичної підготовки першого (бакалаврського рівня) вищої освіти  з спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» для освітньої програми «Урядування у публічній сфері», яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредити. Дисципліна «Основи GR-менеджменту» покликана забезпечити формування у студентів необхідних знань та навичок для подальшого здобуття професійних знань, розуміння основ функціонування урядових відносин, загальних принципів та механізмів ведення GR-кампаній.

Метою навчального курсу «Основи GR-менеджменту» є сформувати у студентів розуміння сутності, механізмів урядових відносин, базуючись на сучасних інструментах ведення GR-кампаній, познайомити з механізмами стратегування, проектного менеджменту, структурою владних інститутів та державного сектору загалом.

Рекомендована література

  1. Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія / В. М. Бебик. – Київ : МАУП, 2005. – 440 с. URL: https://studentbooks.com.ua/content/view/1028/42/ 
  2. Трілленберг В. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с. URL: http://library.wunu.edu.ua/files/EVD/kl_proekt_men_trillinberg.pdf
  3. Grosse International Business and Government Relations in the 21st Century/ Cambridge University Press/2005 URL: https://books.google.com.ua/books?id=IHpKgV2wkTMC&lpg=PR8&ots=qNJANNJf4x&dq=government%20relations%20management%20&lr&hl=uk&pg=PR4#v=onepage&q=government%20relations%20management&f=false

Силабус:

Завантажити силабус