Корекція розладів афективної регуляції в ранньому дитячому віці

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гребінь Н. В.ФФПм-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФФПм-51Гребінь Н. В.

Опис курсу

Афективна сфера відіграє важливу роль у регуляції активності людини, зокрема, у дитячому віці, коли інші системи регуляції ще слабо розвинені. У психічному розвитку дитини є період найбільшого навантаження на афективну систему. Це період від народження до трьох років.  У наступні вікові періоди роль афективної регуляції залишається вкрай значущою, проте, саме в ранньому віці негаразди у афективній сфері є найбільш злоякісними для психічного та соматичного розвитку дитини. Це визначає актуальність впровадження навчальної дисципліни, у фокусі уваги якої є особливості афективної регуляції дитини у ранньому віці при нормальному та порушеному розвитку. Дисципліна пов’язана з курсами загальної психології, зокрема, психологією емоцій та волі; віковою психологією; основами спеціальної психології, дефектологією, патопсихологією, нейропсихологією, клінічною психологією, психологічним консультуванням.

Результати навчання

знання:

 • особливостей емоційного розвитку дітей як складного косплексного закономірного процесу ускладнення та збагачення емоціної сфери в контексті соціалізації;
 • рівнів базальної системи емоційної регуляції (рівень оцінки інтенсивності середовищних впливів, рівень афективних стереотипів, рівень експансії, рівень афективної комунікації, рівень символізації);
 • основних симптомів тачинників патологічного розвитку афективно – поведінкової сфери на кожному рівні;
 • особливостей розвитку симптомів порушення афективної сфери у ранньому дитячому віці за різних типів дизонтогенезу;

вміння:

 • аналізувати динаміку (розвиток та трансформацію) патологічних симптомів порушень афективної регуляції дітей раннього дитячого віку;
 • виокремлювати чинники та умови, за яких розгорталася яскрава патологічна симптоматика або спостерігалася позитивна динаміка емоційного стану;
 • вміння застосовувати загальну схему діагностики емоційних порушень для вирішення задач прогнозу розвитку, компенсації порушень, розробки комплексних програм корекції афективної сфери;

навички:

 • вирішення психолого-педагогічних задач диференційної діагностики, корекції та профілактики розладів афективної регуляції у ранньому дитячому віці.

 

Компетентності:

Загальні:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні:

СК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

СК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік.

СК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

 

Програмні результати:

ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

ПР2. Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.

Пр4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.

ПР5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.

Форми та методи навчання: лекції, практичні роботи, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

 

Рекомендована література

 1. Айзенберг Б. И., Кузнецова Л. В. Психокоррекционная работа с детьми, имеющими нарушения психического развития: Психотерапия в дефектологии. – М., 1992.
 2. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматические расстройства и патологические привычные действия у детей и подростков. – М.: Издательство Института Психотерапии, Издательство НГМА, 2000. – 320с
 3. Боулби Дж. Привязанность. – Москва, 2003 [http://nkozlov.ru/library/psychology/d4590/ ]
 4. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей / Пер. с англ. В.В. Старовойтова —2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004.— 232 с.
 5. Винникотт Д.В. “Пигля”: Отчет о психоаналитическом лечении маленькой девочки/Пер.с англ. Л.Н. Боброва. — М.: Не­зави­симая фир­ма “Класс”, 1999. — 176 с.
 6. Бардышевская М.К. Компенсаторные формы поведения у детей 3–6 лет, воспитывающихся в детском доме: Автореф. дис. … канд. псих. наук. М., 1995.
 7. Бардышевская М.К. Компенсация аутистических черт на втором году жизни младенца: преодоление страдания через развитие привязанности // Консультативная психология и психотерапия. № 3. С. 190–220.
 8. Бардышевская М.К. Уровневая модель развития аффективно-поведенческих комплексов // Вопр. психол. № 3. C. 68–77.
 9. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. М.: УМК «Психология», 2003. – 320с.
 10. Лангмеер Й. Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага: Авиценум, 1984
 11. Лебединский В.В. и др. Эмоциональные нарушения в детском возрасте / Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг . -М.М. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.
 12. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей. – М.,
 13. Луковцева З.В. Особенности психического развития глубоко недоношенных детей первого года жизни. Автореф. Дис…. Канд. Психол. Наук. М., 2002.
 14. Мэш Э. Детская патопсихология. Нарушения психики ребенка[Текст] / Э .Мэш, Д.Вольф. – СПб., 2003.-342с.
 15. Мурашова E.В. Дети-„тюфяки” и дети-„катастрофы”: гиподинамический и гипердинамический синдром /E.В. Мурашова. — Екатеринбург: У-Фактория, – 176c.
 16. Никольская О.C. Аутичный ребенок /О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M. : Теревинф, 2000. – 336c.
 17. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: учеб.пособие для вузов – М.: Феникс, — 382 с.
 18. Островська К.О. Аутизм: проблеми психологічної допомоги. Навчальний посібник, 2006. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 110 с.
 19. Психология человека от рождния до смерти. Психологический атлас человека / под. ред. А.А.Реана. – Москва: АСТ; Санкт-Петеррбург: пройм-ЕВРОЗНАК, 2010.
 20. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. – К.: – ТОВ ВПЦ «Літопис –ХХ» – 2010.
 21. Семаго H.Я. Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога /H. Я. Семаго, M. M. Семаго. – M.: АРКТИ, 2006. – 208 c.
 22. Синьов В. М., Кобернік Г. М. Основи дефектології: навч. посібник. – К.: Вища шк..,1994. – 143 с.
 23. Скобло Г.В. Клинические аспекты феномена привязанности в раннем детском возрасте. Психиатрия. 2007;05(29):34-38.
 24. Сорокин В.М. Специальная психология: [Текст] / В.М.Сорокин. — СПб. 2003.
 25. Тімченко О.В. Похілько Д.С. Аналіз сучасних методів діагностики емоцій у дітей / О.В. Тімченко, Д.С Похілько // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди. Психологія. – 2017. –Вип. 55. – С. 259-268.
 26. Хризман Т.П. Развитие функций детского мозга. Л., 1978.
 27. Хризман Т.П.. Еремеева В.П., Лоскутова Т.Д. Эмоции, речь и активность мозга ребенка. М., 1991.
 28. Шпиц Р. Первый год жизни. М.: Геррус, 2000
 29. Шпиц P.A. Психоанализ раннего детского возраста. — М.: ПЕР СЭ; СПб.: университетская книга, 2001. — 159 с.
 30. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. Лебединский, О.C. Никольская, E.P. Баенская, M.M. Либлинг. – M.: Изд-воМоск. ун-та, 1990.– 197 c.
 31. Blair B. L. et al. Identifying Developmental Cascades among Differentiated Dimensions of Social Competence and Emotion Regulation // Developmental Psychology. – 2015. – 51 (8). – P. 1062–1073.
 32. Blankson A. N. et al. Developmental Dynamics of Emotion and Cognition Processes in Preschoolers // Child Development. – 2013. – 84 (1). – P. 346–360.

Силабус:

Завантажити силабус