Історія середньовічної філософії

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Ковальчук Ю. В.ФФФ-21
432Ковальчук Ю. В.ФФФ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФФФ-21Ковальчук Ю. В.
432ФФФ-21Ковальчук Ю. В.

Опис курсу

Курс «Історія середньовічної філософії» розроблено таким чином, щоб студенти змогли ознайомитися з основними періодами, представниками та концептами  середньовічної філософії, розширивши спектр своїх знань з історії філософії. Навчальний курс включає в себе дві частини: вивчення передумов становлення середньовічної філософії та історико-філософських концепцій патристичного періоду (3-й семестр навчання), а також філософські системи схоластичного періоду (4-й семестр навчання) і декілька оглядових лекцій основних філософських напрямів та ідей доби Відродження.

Метою вивчення курсу «Історія середньовічної філософії» є вивчення студентами середньовічної філософії загалом, формування навиків самостійної наукової роботи, виявлення та вдосконалення навичок критичного аналізу та синтетичного порівняння думок середньовічних мислителів. Завданнями є досконалення навичок представлення власних наукових результатів (у тому числі іноземною мовою), аналіз доповідей інших науковців щодо нових результатів, концепцій і теорій, кваліфікованому веденні наукових дискусій на середньовічну тематику.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Антисери Д., Реале Дж.Западная философия от истоков до наших дней. T. ІІ. Средневековье.
 2. Гусєв В.А. Історія західноєвропейської філософії ХV-ХVII ст. – К.: Либідь, 1998. – 368 с.
 3. Жильсон Э. Философия в средние века. – М.: Культурная Революция, Республика, 2010. – 678 с.
 4. Конздьолка В. Історія середньовічної філософії. – Львів: Видавництво «Світ», 2001. – 320 с.
 5. Коплстон, Ф.Ч. История философии. Средние века [Текст] / Ф.Ч. Коплстон / Пер. с англ. Ю.А.Алакин. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 494 с.
 6. Пашук А.І. Нариси з історії філософії середніх віків. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 712 с.
 7. Татаркевич Владислав. Історія філософії. Т.1, Львів: Свічадо, 1999. – 352 с.

Додаткова література:

 1. Антоніс Фірігос. Вступ до історії патристичної та візантійської філософії від початків християнства до іконоборства). – Львів: Видавництво УКУ, 2017. – 280 с.
 2. Баумейстер Андрій. Тома Аквінський: вступ до мислення. Бог, буття і пізнання. – Київ: Дух і літера, 2012. – 408 с.
 3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984. – 350 с.
 4. Жильсон Е. Дух средневековой философии. – М.: Институт философии, теологии и истории св. Фоми, 2011. – 560 с.
 5. Жильсон Э. Избранное: Том 1. Томизм. Введение в философию св. Фоми Аквинского. – М.: СПб: Университетская книга, 1999. – 496 с.
 6. Жильсон Э. Философ и теология. – М.: Гнозис, 1995. – 192 с.
 7. Ібн Сіна. Книга Спасіння. – К.: Темпора, 2020. – 592 с.
 8. Коплстон, Ф.Ч. Аквинат. Введение в философию великого средневекового мыслителя. [Текст] / Ф.Ч.Коплстон /Пер. с англ. В.П.Гайденко. – Долгопрудный: Вестком, 1999. – 277с.
 9. Ле Гофф, Жак. Рождение Эвропи. – СПб: «Александрия», 2014. – 398 с.
 10. Лосев, А.Ф. Зарождение номиналистической диалектики средневековья. Эригена и Абеляр [Текст] / А.Ф.Лосев // Историко-философский ежегодник ’88. Научн. издание / Отв.ред.Н.В.Мотрошилова. – М.: Наука, 1988. – С.57-71. 27. Неретина, С.С. К истории средневековой философии [Текст] / С.С.Неретина. – Архангельск: Изд-во Поморского гос.пед.ун-та, 2008. – 369 с.

 

Силабус:

Завантажити силабус