Етика, естетика, релігієзнавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теорії та історії культури

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Ярошенко Т. М.ФФФ-11
132доцент Колесник І. М.ФФФ-11
132Пасічник І. Я.ФФФ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФФФ-11доцент Колесник І. М., доцент Ярошенко Т. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для усвідомлення/розуміння філософсько-етичних, художньо-естетечних та релігієзнавчих можливостей у розв’язанні проблем сьогодення, пробудження потреби вдосконалення себе, суспільства, світу на основі розуміння вищих смислів і цінностей Істини, Добра, Краси, концептів благого, гідного життя. Тому у курсі представлено як огляд концепцій етики (морального/доброчесного/гідного життя, обов’язку, свободи і відповідальності, …., щастя, … ), естетики, філософії мистецтва, релігійних пошуків так і процесів, інструментів, які стоять на захисті людини, людяності, життя на землі.

Рекомендована література

ЕТИКА
Основна література
• Гільдебранд Д. Етика / Д. Гільдебранд. – Львів. Видавництво УКУ, 2002 – 445 с
• Дробницкий О. Г. Моральная философия: Избр. Труды / О. Г. Дробницкий. Сост. Р.Г. Апресян. – М., 2002.
• Зеленкова И. Л. Этика: тексты, комментарии, иллюстрации / И. Л. Зеленкова. – Мн., 2001.
• Етика. Естетика. Навч. посіб. Рекомендовано МОН України. – К., 2019.
• Малахов В. А. Етика: курс лекцій / В.А. Малахов. Острог: Видавництво «Острозька академія», 2014. – 214с.
• Малахов В. А. Етика спілкування: навч.посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Малахов. К.: Либідь, 2006. – 386 с.
• Мовчан В.С. Етика: навчальний посібник / В. С. Мовчан. – К.: Знання, 2007. – 483 с;
• Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика / Э. Нойманн. – М.: «Азбука», 2008.
• Петрушенко В. Л. Етика та Естетика. Навчальний посібник / В. Л. Петрушенко. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – 180 c;
• Тофтул М. Г. Етика: Підручник / М. Г. Тофтул. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 448 с.
Додаткова література
• Апель К.-О. Дискурсивна етика: політика і право / К.-О. Апель. – К., 1999.
• Арістотель. Нікомахова етика. / Арістотель.- К., 2002.
• Бадью А. Етика. Нарис про розуміння зла. / А. Бадью.- К.:Комубук, 2016. – 192 с.
• Батман З. Етика постмодерну. / З. Батман. – Київ: Port-Royal, 2005.
• Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності / З. Бауман, Л. Донскіс. – Київ, 2014.
• Беньямін В. Щодо критики насильстсва: статті та есеї / В.Беньямін: – К., 2012.
• Бердяев Н. А. О назначении человека. Опыт парадоксальной этики / Н. А. Бердяев. – М. 1993.
• Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту.
• Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. / Ж. Бодрийяр. – М.: Добросвет, 2000.
• Войтыла К. Иоанн Павел ІІ. Любов и ответственность. / К. Войтыла. Иоанн Павел ІІ. – М., 1993.
• Войтыла К. Основания этики. / К. Войтыла // Вопр. философии. – 1991. – №1.
• Далай-Лама. Книга радості: вічне щастя в мінливому світі / ДалайЛама, Туту Десмонд. Абрамс Дуглас. – Харків, 2018. – 400 с.
• Декларація прав людини і громадянина.
• Дао-Дэ цзин, Ле-цзин, Гуань-цзы: Даосские каноны. – М., 2002.
• Дхаммапада / Пер. С пали В.Н. Топорова. – М., 1998.
• Етос і мораль у сучасному світі /Аболіна Т. Г., Єрмоленко А.М., Кисельова О.О. та ін. – К., 2004.
• Кант И. Основы метафизики нравственности / И. Кант // Собр. Соч.: в 6 т. – Т.4. – Ч.1. – С. 228-283.
• Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // И. Кант. Трактаты и письма. – М., 1980.
• Киркегор С. Наслаждение и долг / С. Киркегор. – К., 1994.
• Коран. Дослідження, переклади (фрагмент) і коментарі Валерія Рибалкіна. – К., 2002.
• Классическое конфуцианство: переводы, статьи, комментарии. – М., 2000.
• Кьеркегор С. Страх и трепет / С. Кьркегор. – М., 1993.
• Левінас Е., Касторіадіс К. Політика та етика / Е. Левінас, К. Касторіадіс.- К., 1999.
• Макінтайр Е. Після чесноти: Дослідження з теорії моралі / Е.Макінтайр. – К., 2002.
• Ніцше Ф. Ранкова зоря. Думки про моральні передсуди
• Ренч Т. Конституція моральності. Трансцендентальна антропологія і практична філософія / Т. Ренч. – К., Дух і Літера,
2010. – 348 с.
• Рікер П. Інтелектуальна автобіографія. Любов і справедливість / П. Рікер. – К., 2002.
• Ролз Дж. Теория справедливости / Дж. Ролз. – Новосибирск, 1995.
• Сенека Луцій Анней. Діалоги / Луцій Анней Сенека; пер. з лат. Андрій Содомора. – Львів : Апріорі, 2016. – 320 с.
• Смит А. Теория нравственных чувств / А. Смит. – М., 1997.
• Тейлор Ч. Джерела себе / Ч. Тейлор. – К., 2005.
• Тейлор Ч.. Етика автентичності / Тейлор. – К., 2013.
• Этциони Амитаи. Новое золотое правило. Сообщество и нравственность в демократическом обществе. // Новая
постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М., 1999. – С.309-337.
• Фромм Э. Психоанализ и этика / Э. Фромм. – М., 1993.
• Фуллер Л. Мораль права / Л. Фуллер. – Київ: Сфера, 1999.
• Хабермас Ю. Моральное сознание и коммукативное действие / Ю. Хабермас. – СПб.: Наука, 2000.
• Швейцар А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцар. – М.: Прогресс, 1992.
• Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность / А. Шопенгауэр. – М., 1992.
• Эко У. Пять эссе на темы этики / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2000.
Інтернет-реесурси
• Віктор Малахов ЕТИКА курс лекцій. – Книги, учебн. (К., 2006). – Режим доступу: freelib. in. na/bloq/viktor_malakhov_etika 1-0-6.
• Нойманн Э. Глубинная психология и новая этика. – М., 2008. – Режим
доступу: http://www.castalia.ru/index.php?option=com_contEttask=vie
wEtid=271Etltemid=34

ЕСТЕТИКА
Література
(рекомендований мінімум)
Асмус В. Немецкая эстетика XVIII века. – М. : Искусство, 1962.
Бондаревська І. Значення дефініції естетики для розвідок у галузі історії естетики // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. – К. : 2004. – Т. 25. – С. 30-34.
Инишев И. Философская эстетика сегодня // Топос. – 2007. – Вып. 15. – C. 5–15.
Кант И. Критика способности суждения // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми т. – Т. 5. – С. 5–330.
Кант И. Первое введение в “Критику способности суждения” // Кант И. Собрание сочинений в 8-ми т. – Т. 5. – С. 331–385.
Кассирер Э. Философия Просвещения. – М. : РОССПЭН, 2004.
Лейбниц Г. В. Размышления о познании, истине и идеях // Лейбниц Г. В. Сочинения в 4 т. – Т. 3. – М. : Мысль, 1984. – С. 101–107.
Матвєєва Л. Простір естетичного: естетика та логіка // Актуальні проблеми духовності. – 2008. – № 9. – С. 275–290.
Мислителі німецького романтизму. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2003.
Пасічник І. Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена // Філософська думка 3 (2014). – С. 80-93.
Пасічник. К’єркеґорове поняття естетики та Александер Ґотліб Баумґартен // Sententiae 1 [34] 2016. – С. 124-131.
Buchenau S. The Founding of Aesthetics in the German Enlightenment. – Cambridge Univers. Press, 2013.
Keskin G. What Does ‘Aesthetics’ Mean In Kant? // Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities. – London & Istanbul, 2017. – pp.158-167.
McQuillan J. C. Clarity and distinctness in eighteenth century Germany: Metaphysics, Logig, Aesthetics // Leibniz en Dialogo. Sevilla: Themata, 2017 – pp. 149-159.
McQuillan J. C. Kant on the Science of Aesthetics and the Critique of Taste // Kant Yearbook 9 (2017), pp. 113-132.
Steffen W. Gross. The neglected Programme of Aesthetics // British Journal of Aesthetics. – Vol. 42, No. 4, October 2002. P. 403–414.
Strube W. Die Geschichte des Begriffs „schöne Wissenschaften“ // Archive für Begriffsgeschichte 33 (1990), S. 136–216.

РЕЛІГІЄЗНАВСТВО
Література:
1. Абрамович С., Тілло М., Чікарькова М. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2004. – 528 с.
2. Академічне релігієзнавство: Підручник / За наук. ред. проф. А.М.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. – 862 с.
3. Головащенко С.І. Історія християнства: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1999. – 352 с.
4. Історія релігії в Україні: Навч.посібник / За ред.А.М.Колодного, П.Л.Яроцького. – К.: Знання, КОО, 1999. – 735 с.
5. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. посібник: У 3 кн. – К., 1994.
6. Історія і теорія релігії та вільнодумства: Навч. посібник / За ред. М.М.Заковича. – К., 1996.
7. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Наук. думка, 1999. – 252 с.
8. Кимелев Ю.А. Философия религии: Систематический очерк. – М.: Изд. Дом “Nota Bene”, 1998. – 424 с.
9. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Кондор, 2004. – 396 с.
10. Кислюк К.В., Кучер О.Н. Религиоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Фенікс; Харьков: Торсинг, 2004. – 512 с.
11. Лубський В.І., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігії: Курс лекцій. – К.:Фітосоціоцентр, 1999. – 204 с.
12. Павлов С.В., Мезенцев К.В., Любіцева О.О. Географія релігій: Навч. посібник. – К.: АртЕК, 1999. – 504 с.
13. Петрушенко В.Л., Петрушенко О.П., Скалецький М.П. Релігієзнавство: Навч. посібник. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 420 с.
14. Релігієзнавство: Навч. посібник / За ред. С.А.Бублика. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 496 с.
15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І.Лубського, В.І.Теремка. – К.: Вид. центр “Академія”, 2007. – 408 с.
16. Релігієзнавство / За ред. М.Ф.Рибачука. – К.: Освіта, 1997. – 239 с.
17. Релігія в сучасному світі: Матеріяли до курсу релігієзнавства / За ред. Г.Зімоня; з пол. перекл. Г.Теодорович. – Львів: Свічадо, 2007. – 504 с.
18. Ходькова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2003. – 356 с.
19. Юрій Н.Ф. Релігієзнавство. – К.: Декор, 2006. – 408 с.
20. Яроцький П.Л. Релігієзнавство. – К.: Кондор, 2004. – 308 с.
21. Яртись А. В., Васьків А. Ю. Релігієзнавство. – Львів, 2010.

Силабус: Етика_естетика_релігієзнавство_титулка+підпис

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус