Мельник Володимир Петрович

Посада: ректор Львівського національного університету ім. Івана Франка, професор кафедри теорії та історії культури

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 260-34-02, (032) 239-42-10

Електронна пошта: rektor@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Філософські проблеми науки, культури, техніки, методології науки.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Проблемы развития общенаучного знания. – Томск: Изд-во Томского университета, 1983.
 2. Технические науки и интегративные процессы. – Кишинев: Штиинца, 1987. – 255 с. (у співавт. з Семенюк Е.П., Урсул А.Д.)
 3. Філософські проблеми технікознавства (гносеологічні і предметно-перетворювальні аспекти). – Львів, Світ, 1994. – 211 с.
 4. Розвиток науки і цінності людського буття. Духовність. Культура. Нація. Збірник наукових статей (за ред. В.П. Мельника). Вип. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 1.-С. 20-30.
 5. Ідеї позитивізму у творчості Івана Франка. Духовність. Культура. Нація. 36. наук. ст. (за ред. В.П. Мельника). Вип. 3. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 38-45.
 6. Філософія. Пізнання. Наука. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. -287 с. (у співавт. з Лисий В.П., Карамишева Н.В.)
 7. Філософія. Наука. Техніка: методолого-світоглядний аналіз. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.-592 с.
 8. Науково-раціоналістичні виміри цивілізаційного поступу. Духовність. Культура. Нація. Зб. наук. ст. (за ред. В.П, Мельника). Вип. 4. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. -С. 28-38.
 9. Феномен техніки як соціокультурної цінності європейської цивілізації. Духовність. Культура. Нація. 36. наук. ст. (за ред. В.П. Мельника). Вип. 5. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011.- С.6-24.
 10. Філософія. Наука західного регіону України (1990-2010 рр.): монографія. – Львів: Вид-во ПАІС, 2011р.- С.458-467
 11. Людина у сучасному світі. У трьох книгах (за наук. ред. В.П. Мельника). Книга 1. Філософсько-культурологічні виміри. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 582 с. (у співавт. з Васьків А.Ю., Гапон Н.П., Дарморіз О.В., Захара І.С., Муха О.Я.)
 12. Людина у сучасному світі. У трьох книгах (за наук. ред. В.П. Мельника). Книга 2. Психолого-антропологічний контекст. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 602 с. (у співавт. з Вовк А.О., Галецька І.І., Грабовська С.Л., Католик Г.В., Левіцька М.)
 13. Людина у сучасному світі. У трьох книгах (за наук. ред. В.П. Мельника). Книга 3. Філософсько-культурологічні виміри. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 767 с. (у співавт. з Бебик В.М., Варзар І.М., Горбатенко В.П., Денисенко В.М., Левенець Ю.А.)
 14. Толерантність як соціокультурний феномен: світоглядно-методологічний аспект. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012 р.- 329 с. (у співавт. з Гапон Н.П., Довгополова О.І., Крисаченко В.І., Муха О.Я.)
 15. Наука і цінності людського буття: колективна монографія. Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 452 с. (у співавт. з Альчук М.П., Бойченко М.І., Вишинський С.)
 16. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO. За наук. ред. В.П. Мельника, А.С. Синиці. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 568 с. (у співавт. з Синиця А., Лущ У., Грабовський І.)
 17. Формування нової соціокультурної реальності. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2017.

Статті:

 1. Методологічні проблеми підвищення ефективності наукових досліджень і технікознавства. Вісник Львівського ун-ту. Серія сусп. наук. – Вип. 26. – Львів, 1986.-С. 21-30.
 2. Філософія техніки і проблеми гуманізації. Гуманізм та утвердження громадянського суспільства в Україні. Вісник Львів. ун-ту. Серія сусп. наук. Вип. 32. – Львів, 1995.-С. 9- 16. (у співавт. з Лисий В.П.).
 3. Духовно-практична діяльність як синтез пізнавального і перетворювального. Вісник Львів. ун-ту. Вип. № 33, Львів, 1996.-С. 7-15.
 4. Філософська і політична думка в Україні: тенденції та перспективи розвитку. Вип. №34. Вид-во Світ. Львів, 1996.
 5. Інституалізація технікознавства та проблема опредметнення знання. Вісник Львів. державного аграрного ун-ту: гуманітарні науки. Вип. № 2. – Львів, 1996.-С. 11-18.
 6. Філософські аспекти опредметнення знання. Вісник Львів. ун-ту. Серія сусп. науки. Вип. №34, 1997.- С. 34-41.
 7. Методологічні проблеми взаємозв’язку теоретичного і практичного відношення. Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. науки. Вип. № 2. – Львів, 1998. – С. 79-85.
 8. Структурно-семантична типологія української філософської терміно- лексики. Проблеми української термінології. Вісник ЛДУ “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – С.228-231. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 9. Філософія технікознавства. Гуманітарні науки: Вісник Дрогобицького держ. пед. ун-ту. – Дрогобич, 1998. – С.12-18.
 10. Філософія техніки в структурі філософського знання. Вісник Львів. ун-ту, серія філософ, науки. Вип. № 1. – Львів, 1999.-С. 74-82.
 11. Концепція сталого розвитку: особливості формування термінології. Проблеми української термінології. Вісник держ. ун-ту “Львівська політехніка”. № 402. –  Львів, 2000. – С. 321-326. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 12. Філософія техніки і проблема гуманізації технологічного процесу. Вісник Львів, комерц. академії. Серія гуманітарні науки. Вип. № 3. – Львів, 2000. С. 163- 168.
 13. Технікознавство як єдність гносеологічного і предметно- перетворювального. Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. науки. Вип. № 3. – Львів, 2001.
 14. Політична регіоналістика: предметне поле і теоретико- методологічні засади. Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. науки. Вип. №4. – Львів, 2002.-С. 125-131.
 15. Філософія технікознавства в дискурсі теоретичного і практичного відношення людини до світу. Вісник Львів, комерц. академії. Серія гуманітарні науки. Вип. № 4. – Львів, 2002, – С.213-220.
 16. Науково-технічна раціональність в соціокультурному контексті. Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. науки. – 2004. №6. – С. 42- 49.
 17. Соціально-гуманітарні виміри технічного об’єкта. Вісник Львівського ун-ту. Серія філософські науки. – 2005.-№8- С.41-48.
 18. Проблеми виникнення науки: філософсько-методологічний аналіз. Вісник Львів. ун-ту. Серія філософські науки, 2006. – Вип.9. – С. 5-12. (у співавт. з Кондзьолка В.В)
 19. Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка. Вісник Львів. комерційної академії. Серія: гуманітарні науки. – 2007. – Вип. 6 – С.93-98.
 20. .Раціоналізм Івана Франка. Вісник Львів. ун-ту. Серія філос. науки. – Львів, 2007. – Вип.10.-С. 9-18.
 21. Техніка як соціокультурний феномен європейської цивілізації. Вісник Львів. ун-ту. Серія філософські науки, 2010. – Вип. 13. – С.7-9.
 22. Сучасна наука та проблеми раціональності. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії , 2011. – Вип.1.-С.9-22.
 23. Людиновимірність науки та її цивілізаційні виклики. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2012. – Вип. 2.-С.7-17.
 24. Ідентифікація через споживання в умовах сучасної соціокультурної дійсності. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. – Вип. 24. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 3-12 (у співавт. з Сінькевич О.).
 25. Технические науки и общенаучные средства познания. Философские науки. 1987. № 4. – С. 19-30. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 26. Машина. Економічна енциклопедія. Т. 1. Київ, 2001.-С. 212- 213.
 27. Наука. Економічна енциклопедія. Т.2. – Київ, 2001.-С. 271- 278. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 28. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі. Соціогуманітарні проблеми людини. – 2005 -№1.-С. 8-17.
 29. Європейська цивілізація у вимірах науково-технічної раціональності. Людина та її ідентичність у добу глобалізації. Матеріали міжнародної міждисциплінарно ї конференції. – Львів, 2010. – С. 24-28.
 30. Метафізичні образи і філософська рефлексія техніки в сучасній культурі. Соціогуманітарні проблеми людини. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – №5 – С. 50-67.
 31. Сучасна наука: в пошуках фундаментальних основ та практичних значень. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. 36. наук, пр. – К. : УБС НБУ, 2013. – С. 29-62.
 32. Ідеал соціально-гуманітарного знання у дискусії критеріїв науковості. Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. Зб. наук. праць. – Львів, 2017. – С. 30-36.
 33. Наука і техніка в сучасному цивілізаційному дискурсі. «Quo vadis humanitaris? Książka pamiątkowa z okazji 65-lecia profesora Jacka Pawlika». Міжнародна колективна монографія. – Ольштин-Львів, 2017 (подано до друку).

Під керівництвом проф. Мельника В.П. захищено 3 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

Біографія

Філософ, кандидат філософських наук (Методологічні аспекти розвитку технічного знання в умовах посилюючої інтеграції науки, 1983), доцент (1985), доктор філософських наук (Філософія технікознавства: єдність гносеологічного і предметно-перетворювального, 1995), професор (1996).

У 1974-76 – служба в армії.

З 1976-86 – старший лаборант, завідувач кабінету філософії, аспірант кафедри філософії, асистент, доцент кафедри філософії Львівського університету.

1986-1990 – заступник, завідувач відділу науки і навчальних закладів ОК КП України.

1990-1992 – доцент кафедри філософії Львівського університету.

1992-96 – докторант філософського факультету Київського університету.

1996-2002 – декан філософського факультету Львівського університету,  за сумісництвом професор (від 1996) кафедри гуманітарних дисциплін, філософії і економіки Львівського медичного університету.

2002-2003 – заступник голови Львівської ОДА з питань політико-правової та гуманітарної сфери.

З 2002 – завідувач кафедри теорії та історії культури.

З 2003 – декан філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 2010 – Заслужений професор Університету.

З 2014 – ректор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

Заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороджений:

 • Орденом “За заслуги” III ст. (10 жовтня 2011 р.) — за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • золотою медаллю імені Григорія Сковороди Національної педагогічної академії наук України;
 • почесною відзнакою “За професійні здобутки” Національної академії наук України — за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка
 • Орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (1 грудня 2017) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю.

Методичні матеріали

Посібники, підручники, словники, матеріали лекцій:

 1. Філософський аналіз проблеми діяльності. – Львів, 1984. – 24 с. (у співавт. з Лисий В. П.)
 2. Методологічні і світоглядні аспекти розвитку молекулярної фізики. – Львів: вид-во Львівського ун-ту, 1986. – 73 с. (у співавт. з Дубчак Я.Н., Кавич І.І., Синюшко В.Г.)
 3. Технічні науки, виробництво, соціальна практика. – Київ: Знання, 1987. – 48 с. (у співавт. з Семенюк Е.П.
 4. Філософія: плани семінарських занять з філософії для аспірантів нефілософських спеціальностей. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1994.- 17 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Семенюк Е.П.)
 5. Соціальна філософія та філософія історії: програма кандидатського іспиту. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1996. – 25 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Лисий В.П.
 6. Філософія: програма курсу та плани семінарських занять для студентів заочної форми навчання. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1996. – 21 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Макарець О.Ф.)
 7. Філософські аспекти взаємодії культури і техніки. Діалог культур. Україна у світовому контексті. – Вип. 2. – Львів, 1996. – С. 90- 94.
 8. Онтологія, гносеологія, феноменологія: програма та плани семінарських занять для студентів філософського факультету. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1997. – 24 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 9. Філософія (онтологія, гносеологія, феноменологія): програма вступного іспиту в аспірантуру. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1997. – 19 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 10. Філософія (онтологія, гносеологія, феноменологія): програма кандидатського іспиту. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1997. – 20 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 11. Філософія (онтологія, гносеологія, феноменологія): програма навчального курсу для студентів філософського факультету. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1997. – 18 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 12. Програма з філософії для студентів гуманітарних спеціальностей університету. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1998.-35 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Макарець О.Ф.)
 13. Плани семінарських занять з філософії для аспірантів нефілософських спеціальностей. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1999. – 26 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Лисий В.П.)
 14. Діалектика і теорія пізнання: програма навчального курсу для студентів філософського факультету. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2001. – 19 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 15. Діалектика: плани семінарських занять для студентів філософського факультету. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2001. – 12 с. (у співавт. з Лисий В.П.)
 16. Плани семінарських занять з філософії для студентів нефілософських спеціальностей. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2001.-24 с. (у співавт. з Карась А.Ф., Кашуба М.В., Альчук М.П.)
 17. Українська культура кінця XVIII – початку XX ст.. Національно культурне відродження. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Вид.2-е. – Львів: Світ. – 2005. -С. 473-516. (у співавт. з Яртись А.В.)
 18. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. Вид.2-е. – Львів: Світ. – 2005. -С. 473-516. (у співавт. з Яртись А.В.)
 19. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів: Вид-во “Світ” -2006.- 187 с. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 20. Культурологія: навчально-методичний комплекс. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 2009. – 497 с. (у співавт. з Сінькевич О.Б., Мадей Н.М.)
 21. Історія української культури: програма навчального курсу для студентів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.-29 с. (у співавт. з Яртись А.В.)
 22. Історія української культури. Навчальний посібник. За ред. В. Мельника, М. Кашуби, А. Яртися. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 482 с. (у співавт. з Кашуба М.В., Яртись А.В.)
 23. Сучасна філософія і методологія науки і техніки : програма навчального курсу для магістрів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 18 с.
 24. Філософія і методологія науки : програма навчального курсу для студентів університету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012.-22 с.
 25. Філософія сучасної науки і техніки. Підручник / Е. Семенюк, В. Мельник. Вид. 2-е, – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.-306 с. (у співавт. з Семенюк Е.П.)
 26. Культурологія: енциклопедичний словник. – Львів: вид-во Львівського університету, 2013.
 27. Філософія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: Фоліо, 2013.- 510 с. (у співавт. з Губерський Л.В., Ільїн В.В., Суліма Є.М., Чайковський О.В)
 28. Філософія сучасної науки і техніки. Підручники / Е. Семенюк, В. Мельник. – Вид. 3-е, – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 364 с. (у співавт. з Семенюк Е.)
 29. Філософія сучасної науки і техніки. Підручник / Е. Семенюк, В. Мельник. Вид. 2-е, – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – 364 с. (у співавт. з Семенюк Е.П.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!