ЗК 1.1.03 Історія української культури

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Вивчення дисципліни «Історія української культури» посприяє в можливості ознайомитись з феноменом української культури та її взаємодії з іншими культурами, основними історичними періодами і закономірностями розвитку української культури; поглибить знання
основних періодів розвитку культури, проблеми етно- та культурогенезу українського народу. Дисципліна зорієнтована на розвиток критичного мислення, дослідницьку роботу, креативність, здатність до арґументації власної позиції, утвердження національної гідності та самоповаги. Вивчення «Історії української культури» допоможе здійснити аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою
формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Рекомендована література

Основна література:
1. Історія української культури: навч. посіб. / за ред. проф. В. П. Мельника, М. В. Кашуби і А. В. Яртися. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012.
2. Історія української культури: у 5 томах, 9 кн. Київ: Наукова думка, 2001-2010.
3. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. Львів: Світ, 2003-2005.
4. Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська. Київ: Либідь, 1993.
5. Художня культура України: Навч.посібн. / Л. М. Масол, С. А. Ничкало, Г. І. Веселовська, О. І. Оніщенко; За заг. ред. Л. М. Масол. Київ: Вища шк., 2006.
6. Матеріали в classroom: код дисципліни – mcwp5vu

Додаткова література:
1. Археологія України: підруч. для студ. іст. спец. ВНЗ / І. С. Винокур, Д. Я. Телегін, наук. ред. С. В. Трубчанінов. 2-е вид., випр. і доп. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
2. Голубець М. Начерк історії українського мистецтва / Микола Голубець. Львів: Накладом фонду «Учітеся, брати мої», 1922.
3. Губко О. Психологія Українського народу: наукове дослідження у 2-х кн. Кн.1: Психологічний склад праукраїнської народності. 2015.
4. Губко О. Психологія Українського народу: наукове дослідження у 2-х кн. Кн.2: Психологічні особливості наших краян у міжчассі Трипілля – сучасна Україна. Вінниця, 2013.
5. Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко. Київ: Техніка, 2003.
6. Історія української музики: у 3-х ч. Підручник. Київ–Харків–Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць. Ч.1., 1996.; Ч.2. 1998.; Ч.3. – 2001.
7. Кисіль О. Г. Український театр: популярний нарис історії українського театру / Олександр Кисіль. Київ: Книгоспілка, 1925.
8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. посіб / ред. А. В. Яртись, В. П. Мельник. Львів: Світ, 2005.
9. Огієнко I. I. Історія українського друкарства. Київ: Либідь, 1994.
10. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Київ: Довіра, 1992.
11. Семчишин М. Тисяча років української культури. Київ, 1996.
12. Сінькевич О. Б. Соціальні практики масової культури: ідентифікаційний дискурс: монографія. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015.
13. Українська культура в європейському контексті / За ред. Ю. П. Богуцького. URL:https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2966
14. Українське образотворче мистецтво: імена, життєписи, твори (XI– XXI ст.) / ред. Р. М. Яців та ін. Харків: Факт, 2012.
15. Шевнюк О. Л. Історія мистецтв: навчальний посібник. URL: https://pidru4niki.com/75202/kulturologiya/istoriya_mistetstv

Силабус:

Завантажити силабус