ЗК 1.1.02 Історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини з історії України. Тому в курсі представлено перебіг основних подій політичного процесу, його діячів, соціально-економічні зміни, що відбулися на українських землях, основні етапи духовного і культурного життя українського суспільства, біографічні дані про видатних державних, політичних, військових діячів, представників духовенства, культури, освіти і науки, загальні тенденції розвитку
українських земель.

Рекомендована література

1. Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Навчальний посібник / В. Британ, О. Висоцький, К. Колесник та ін. – Дніпропетровськ, 2006. – 184 с.
2. Бойко О. Історія України. Київ: Академвидав, 2006. – 686 с.
3. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації. Київ, 2019. – 656 с.
4. Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ, Видавець Корбуш, 2019. – 720 с.
5. Грушевський М. Історія України Руси: т.1. – Київ, Андронум, 2021. – 548 с.
6. Грушевський М. Новий період історії України. Київ: Либідь, 1992. – 46 с.
7. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. Київ: Лыбидь, 1990. – 400 с.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів: Світ, 1991. – 574 с.
9. Історія українського селянства: Нариси в 2-х томах Відп. ред. В. А. Смолій. -Київ, 2006.
10. Історія України в особах: IX XVIII ст. // Войцехівська В., Галаган та ін. – Київ: видавництво «Україна», 1993. – 396 с.
11. Шандра В. Історія України в особах: XIX XX ст. Київ, 2015. – 367 с.
12. Історія України: нове бачення // Під ред. В.Смолія. – Київ, Альтернативи, 2000. – 464 с.
13. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Київ : Генеза, 2001. – 1136 с.
14. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності Інститут історії України НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ: Ніка-Центр, 2008. – 988 с.
15. Історія України: навч. посіб. / Кер. авт. кол. Ю.Зайцев.- Львів: Світ, 2003. – 520 с.
16. Історія України в особах: IX-XVIII ст. / Авт. колектив В. Замлинський (керівник). – Київ: вид-во «Україна»1993. – 396 с.
17. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України. Навчальний посібник. – Київ, 2013. – 685 с.
18. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. – Київ : Либідь, 2002. – 1280 с.
19. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. Вид. 3-тє, перероблене та розширене: Київ: Критика, 1997

Силабус:

Завантажити силабус