Українська філософська антропологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії філософії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Хамар У. В.ФФФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФФФ-31доцент Хамар У. В.

Опис курсу

Курс української філософської антропології містить хронологічний виклад ідей українських мислителів про суть людини. Ці ідеї викладено на тлі онтологічних поглядів їх авторів, тогочасної соціокультурної ситуації та зв’язків з поглядами попередніх мислителів. Курс дасть змогу з’ясувати джерела українських антропологічних ідей – зв’язки між онтологічними концепціями та антропологічними поясненнями, подіями сучасності та теоретичним спадком минулого. Під час опанування цього курсу студенти вчаться працювати з першоджерелами та критично мислити. Засвоєння цих знань є запорукою успішного зрозумівання еволюції української культури, одним із наріжних каменів якої є філософія.

Метою вивчення дисципліни «Українська філософська антропологія» є: дати студентам поглиблені знання
з антропологічних пошуків українських філософів; сформувати розуміння етапності у становленні
українських філософських антропологічних ідей; з’ясувати чинники зміни парадигм в українській
філософській антропології; сформувати у студентів філософську культуру мислення, шляхом прилучення
їх до світоглядної та методологічної культури України; сформувати свідомість студентів на засадах
сучасних гуманістичних ідеалів, демократичних цінностей, національно-патріотичних та громадянських
пріоритетів.

Рекомендована література

 1. Горський B.C. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Horskyy_Vilen/Istoriya_ukrainskoi_filosofii_Kurs_lektsii/
 2. Горський B.C. Філософія в українській культурі. – К., 2001. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Horskyy_Vilen/Filosofiia_v_ukrainskii_kulturi_metodolohiia_ta_istoriia/
 3. Горський В., Стратій Я., Тихолаз А., Ткачук М. Київ в історії філософії України. – К., 2000. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Tykholaz_Anatolii/Kyiv_v_istorii_filosofii_Ukrainy/
 4. Забужко О.С. Філософія української ідеї і європейський контекст: франківський період. – К., 1992. Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Zabuzhko/Filosofiia_ukrainskoi_idei_ta_ievropeiskyi_kontekst_frankivskyi_period.htm
 5. Історія української філософії: Підручник. — К.: Академвидав, 2008. — 624 с. (Альма-матер). Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Zbirka/Istoriia_ukrainskoi_filosofii/
 6. Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник / Упорядники М.В. Тарасенко, М.Ю. Русин, А.К. Бичко та ін. – К.: Либідь, 1993. – 560 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Tarasenko_M/Istoriia_filosofii_Ukrainy_Khrestomatiia/
 7. Кралюк П.М. Історія філософії України : підручник. – К. : КНТ, 2015. – 652 с. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Kraliuk_Petro/Istoriia_filosofii_Ukrainy/
 8. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні : ідеї гуманізму епохи Відродження в укр. філософії XV – поч. XVII ст. / Володимир Литвинов. – Київ : Основи, 2000. – 472 с. Режим доступу: http://litopys.org.ua/lytv/lyt.htm
 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1993. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Nechui-Levytskyi/Svitohliad_ukrainskoho_narodu/
 10. Огородник І., Русин М. Українська філософія в іменах: Навч. посібник / За ред. М.Ф.Тарасенка. – К., 1997. Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Ohorodnyk_Ivan/Ukrainska_filosofia_v_imenakh/
 11. Паславський І.В. 3 історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. Режим доступу: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult248.htm
 12. Пашук А.І. Філософський світогляд Івана Франка.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 432 с.Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Pashuk_Andrii/Filosofskyi_svitohliad_Ivana_Franka/
 13. Федів Ю.О., Мозгова Н.Г. Історія української філософії: Навчальний посібник. – К.: Україна, 2000. – 512 с. Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/ukr0000012931
 14. Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К., 1992. Режим доступу: http://litopys.org.ua/chyph/chyph.htm

 

Силабус:

Завантажити силабус