Сучасна філософія та методологія науки

Тип: Нормативний

Кафедра: історії філософії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Терещенко В. П.ФФФм-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФФФм-21Терещенко В. П.

Рекомендована література

1. Антологія сучасної філософії науки, або усмішка ASIMO / за наук. ред. В. П. Мельника та А. С. Синиці.
– Львів: ЛНУімені Івана Франка, 2017.
2. Вітгенштайн Л. Tractatus Logico-Philosophicus, Філософські дослідження. – Київ: Основи, 1995.
3. Гадамер Г.-Г. Різноманітність мов і розуміння світу // Герменевтика і поетика / Вибрані твори. – Київ:
Юніверс, 2001.
4. Дільтей В. Виникнення герменевтики // Сучасна зарубіжна філософія. Течії і напрями.
Хрестоматія:Навч. посібник. –Київ: Ваклер, 1996.
5. Добронравова І. С., Сидоренко Л. І., Чуйко В. Л. [та ін.]. Філософія науки : підручник. – Київ:
ВПЦ «Київськийуніверситет», 2018.
6. Кун Т. Структура наукових революцій. –Київ: Port-Royal, 2001.
7. Мельник В. П. Філософія науки і техніки: методологічно-світоглядний аналіз. – Львів: Видавництво
ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
8. Новітня філософія науки (Добронравова І. С., Білоус Т. М., Комар О. В.). – Київ: Логос, 2009.
9. Попович М. Раціональність і виміри людського буття. Київ: Сфера, 1997.
10. Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. – Київ: Основи, 1994.
11. Поппер К. Злиденність історицизму. – Київ: Абрис, 1994.
12. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. – Київ: Основи, 1998.
13. Семенюк Е. П., Мельник В. П. Філософія сучасної науки і техніки. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка,
2017.
14. Філософія сучасної науки і техніки: підручник / Е. П. Семенюк, В. П. Мельник. –Львів: ЛНУ імені
Івана Франка, 2017.
15. Чуйко В. Л. Рефлексія основоположень методологій філософії науки. – Київ: Центр практичної
філософії, 2000.
16. Baberousse A. The philosophy of Science: A Companion. – New York: Oxford University Press, 2018.
17. Heidemann D. H., Motz O. Philosophy of science. Berlin: de Gruyter 2017.
18. Rickles D. What is Philosophy of Science? – Medford, Massachusetts: Polity Press, 2020.
19. Rosenberg A., McIntyre L. C. Philosophy of Science: A Contemporary Introduction. New York: Routledge,
2020.
20. Van Fraassen B. C. The scientific image. Oxford: Clarendon Press, 2011.

Силабус:

Завантажити силабус